SGH Repository Terms of Use

& 1

Regulamin Cyfrowego Otwartego Repozytorium SGH (Cyber Open Repository) - COR SGH, zwany dalej Regulaminem, określa zasady zamieszczania, gromadzenia, udostępniania oraz utrzymywania bezpieczeństwa danych teleinformatycznych w Repozytorium.

& 2

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);

  2. Repozytorium - system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy, stanowiący własność SGH, służący w szczególności do przesyłania, przechowywania oraz publicznego udostępniania materiałów zgodnie z Regulaminem;

  3. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, będąca usługodawcą, w rozumieniu ustawy, w związku z prowadzeniem Repozytorium;

  4. administrator - osoba lub osoby upoważnione przez SGH do zarządzania Repozytorium, w tym do jego utrzymania w należytym stanie technicznym, organizacyjnym oraz merytorycznym;

  5. deponent - użytkownik Repozytorium, będący:

   1. pracownikiem SGH,

   2. współpracownikiem SGH,

   3. doktorantem SGH,

   4. absolwentem SGH,

    - posiadający konto deponenta w Repozytorium na podstawie prawidłowo dokonanej rejestracji, upoważniające do zamieszczania i udostępniania w nim materiałów;

  6. pracownik SGH - osoba będąca w stosunku pracy łączącym ją z SGH;

  7. współpracownik SGH - osoba będąca stroną umowy cywilnoprawnej zawartej przez nią z SGH, której przedmiotem jest wykonywanie zadań z zakresu badań naukowych;

  8. doktorant SGH - osoba będąca uczestnikiem studiów doktoranckich organizowanych przez SGH albo osoba, wobec której otwarto przewód doktorski w SGH;

  9. absolwent SGH - osoba, która ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe, uzyskując tytuł zawodowy magistra na kierunku studiów prowadzonym przez SGH lub osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów prowadzonym przez SGH, uzyskując tytuł zawodowy magistra, a jej praca magisterska została nagrodzona w konkursie;

  10. użytkownik - osoba korzystająca z materiałów udostępnionych w Repozytorium;

  11. materiał - rozpowszechniony przed zamieszczeniem w Repozytorium i zrecenzowany utwór o charakterze naukowym lub dydaktycznym, którego twórcą albo współtwórcą jest deponent; praca magisterska może być materiałem, pomimo jej nierozpowszechnienia przed zamieszczeniem w Repozytorium;

  12. recenzja naukowa - działanie, którego celem jest weryfikacja merytoryczna treści materiału, bez względu na jego formę lub sposób przeprowadzenia;

  13. metryka - opis materiału.

 2. Repozytorium stanowi narzędzie popularyzacji dorobku naukowego deponentów.

 3. Repozytorium prowadzone jest za pomocą:

  1. serwera informatycznego, zapewniającego hosting strony internetowej, poprzez którą można korzystać z Repozytorium;

  2. oprogramowania służącego do obsługi Repozytorium poprzez właściwą stronę internetową;

  3. strony internetowej, stanowiącej wirtualną witrynę Repozytorium.

& 3

 1. Korzystanie z Repozytorium przez deponenta wymaga uprzedniego założenia konta deponenta w procesie rejestracji.

 2. Konto deponenta służy do zamieszczania i udostępniania materiałów w Repozytorium.

 3. Założenie konta deponenta wymaga zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści.

 4. Deponent zakłada konto poprzez interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej Repozytorium.

 5. Do założenia konta deponenta niezbędne jest posiadanie indywidualnego adresu poczty elektronicznej w domenie SGH (loginu) oraz aktualnego hasła służącego do logowania się w systemach informatycznych SGH. Z zastrzeżeniem ust. 6, założyć konto w Repozytorium mogą wyłącznie osoby posiadające aktywne konto w domenie SGH.

 6. Założenie konta przez absolwenta SGH wymaga uprzedniego złożenia wniosku do Centrum Technologii Informatycznych, zwanym dalej CTI. CTI zakłada konto w Repozytorium po uzyskaniu:

  1. od Dziekanatu Studium Magisterskiego informacji o ukończeniu studiów z wyróżnieniem przez wnioskującego absolwenta SGH, lub

  2. od promotora pracy magisterskiej, której autorem jest wnioskujący absolwent SGH, informacji o nagrodzeniu tej pracy w konkursie.

 7. Logowanie do Repozytorium następuje przy użyciu loginu i hasła, o których mowa w ust. 5.

& 4

 1. Korzystanie z Repozytorium jest bezpłatne.

 2. Do korzystania z Repozytorium niezbędne jest użycie przeglądarki internetowej w standardzie nie niższym niż: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 30, Safari 5 lub równorzędnej.

& 5

 1. W Repozytorium można zamieszczać materiały w dowolnej formie redakcyjnej, a w szczególności:

  1. artykuły;

  2. monografie lub ich rozdziały;

  3. skrypty;

  4. podręczniki;

  5. prace doktorskie;

  6. prace magisterskie absolwentów SGH.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 deponent może zamieścić lub udostępnić w Repozytorium wyłącznie materiały, których jest twórcą, albo współtwórcą, o ile uzyskał on zgodę na zamieszczenie lub udostępnienie materiału w Repozytorium od pozostałych współtwórców.

 3. Deponent będący pracownikiem SGH lub współpracownikiem SGH może zamieścić w Repozytorium materiał niebędący pracą jego autorstwa, o ile zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. deponent pełnił przy opracowaniu materiału obowiązki redaktora naukowego (merytorycznego);

  2. deponent uzyskał zgodę na zamieszczenie lub udostępnienie materiałów w Repozytorium od twórcy lub twórców (współtwórców) materiału oraz innych osób uprawnionych.

 4. Deponent będący absolwentem SGH nie może zamieszczać w Repozytorium innych materiałów niż praca magisterska.

 5. Zamieszczenie lub udostępnienie materiałów w Repozytorium następuje z wykorzystaniem konta deponenta i wymaga wypełnienia odpowiedniego, interaktywnego formularza. W przypadku zamieszczenia materiału, którego deponent jest współtwórcą, lub o którym mowa w ust. 3, deponent składa oświadczenie, że uzyskał wymagane zgody.

 6. Zamieszczane w Repozytorium materiały powinny mieć formę pliku danych elektronicznych w formacie PDF, o objętości nie większej niż 100 MB.

& 6

 1. Materiał zamieszczany w Repozytorium podlega przed jego udostępnieniem uprzedniej moderacji polegającej na potwierdzeniu:

  1. danych o afiliacji materiału;

  2. informacji o kolegium:

   1. w którym deponent, będący pracownikiem SGH albo współpracownikiem SGH, jest zatrudniony, albo

   2. w którym deponent, będący doktorantem SGH, ma otwarty przewód doktorski, albo

   3. prowadzącym studia doktoranckie, w których deponent uczestniczy, jeżeli materiał został afiliowany do tego kolegium;

  3. faktu rozpowszechnienia materiału;

  4. faktu zrecenzowania materiału;

  5. prawidłowości opatrzenia pliku PDF, zawierającego materiał, funkcją rozpoznawania znaków tekstowych (OCR);

  6. prawidłowości opisu bibliograficznego w metryce materiału.

 2. Moderacja, o której mowa:

  1. w ust. 1 pkt 1-5, dokonywana jest przez pracownika właściwego kolegium;

  2. w ust. 1 pkt 6, dokonywana jest przez Bibliotekę SGH.

 3. W przypadku materiałów rozpowszechnionych w inny sposób niż opublikowanie w formie nośników materialnych (np. książka drukowana, audiobook), moderacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5, jest weryfikowana, po jej dokonaniu przez pracownika właściwego kolegium a przed przekazaniem do moderacji wskazanej w ust. 1 pkt 6, przez Dział Nauki.

 4. Udostępnienie w Repozytorium pracy magisterskiej absolwenta SGH nie wymaga przeprowadzenia moderacji.

 5. Administrator nie moderuje zamieszczanych materiałów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i naruszania praw osób trzecich.

& 7

 1. Zamieszczając materiał w Repozytorium deponent:

  1. opisuje go w metryce, zgodnie z jej układem treści;

  2. udziela SGH zgody na dokonywanie korekt drobnych, oczywistych omyłek pisarskich i redakcyjnych abstraktu.

 2. Każdorazowe zamieszczenie materiału w Repozytorium jest równoznaczne ze złożeniem przez deponenta oświadczenia, którym potwierdza on, że:

  1. materiał stanowi rezultat wyłącznie jego własnej i osobistej, indywidualnej albo współautorskiej pracy twórczej, chyba że deponent jest osobą, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1;

  2. deponent jest osobą uprawnioną do zamieszczenia w Repozytorium materiału oraz elementów metryki materiału będących utworami, tj. przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe co najmniej w zakresie koniecznym do udostępnienia materiału w Repozytorium albo deponent uzyskał od osób uprawnionych, w tym od ewentualnych współtwórców materiału i innych osób fizycznych lub prawnych uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych do materiału, stosowne zezwolenie na jego zamieszczenie w Repozytorium wraz z elementami metryki materiału będącymi utworami;

  3. materiał jest wolny od wad prawnych, a w szczególności od obciążeń na rzecz SGH lub osób trzecich, uniemożliwiających zgodne z przepisami prawa oraz Regulaminu udostępnianie materiału w Repozytorium i udzielenie licencji, o której mowa w § 9 ust. 2;

  4. deponent zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i wyraża wolę publicznego udostępniania na stronie internetowej Repozytorium materiału oraz treści zamieszczonych w jego metryce.

 3. W przypadku, gdy deponent lub deponowany przez niego materiał nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, deponent może udostępnić w Repozytorium wyłącznie metrykę tego materiału, z zastrzeżeniem, że deponent oraz elementy metryki będące utworami spełniają odpowiednio warunki określone w ust. 2 pkt 2 lub 3.

 4. Przez elementy metryki materiału będące utworami, o których mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności: abstrakt, spis treści oraz projekt graficzny okładki wydania książkowego materiału lub innej formy jego rozpowszechnienia.

& 8

Materiały zamieszczone w Repozytorium są przechowywane w kolekcjach wydzielonych według kryteriów i zasad określonych przez SGH. Deponent, wypełniając metrykę utworu, może zasugerować sposób jego zamieszczenia, w tym katalog, w którym ma się on znaleźć.

& 9

 1. Dostęp do materiałów dla użytkowników jest nieograniczony.

 2. W odniesieniu do każdego dostarczonego do Repozytorium materiału, deponent może dobrowolnie złożyć oświadczenie o udzieleniu właściwej licencji użytkownikom, do wyboru z listy dostępnej w Repozytorium, w zależności od rodzaju licencji, która ma być udzielona. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się za pomocą dostępnego na stronie internetowej Repozytorium interaktywnego formularza, służącego do zamieszczenia materiału w Repozytorium. Udzielenie licencji może nastąpić tylko w zakresie, w jakim deponentowi przysługują autorskie prawa majątkowe lub w jakim uzyskał zezwolenie dysponenta tych praw. Skutki prawne udzielenia licencji w sprzeczności z postanowieniami zdania poprzedniego obciążają deponenta.

 3. Materiały zamieszczane w Repozytorium będą przechowywane w nim bezterminowo, z zastrzeżeniem § 17.

 4. Z chwilą zamieszczenia materiału przez deponenta w Repozytorium, SGH uzyskuje prawo do przechowywania go w formie elektronicznej, zmiany jego formatu informatycznego, reprodukcji elektronicznej w celu jego zabezpieczenia oraz jego nieodpłatnego udostępniania użytkownikom wraz z metryką.

& 10

Materiały zamieszczone w Repozytorium mogą być używane przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią udzielonej przez deponenta licencji.

& 11

SGH nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane i udostępniane w Repozytorium, a w szczególności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich przez deponenta.

& 12

 1. SGH niezwłocznie uniemożliwia dostęp do materiału, jeżeli otrzymała urzędowe zawiadomienie lub uzyskała wiarygodną wiadomość o jego bezprawnym charakterze lub związanej z nim działalności.

 2. SGH może usunąć konto deponenta, wraz z przypisanymi do niego materiałami, w przypadku powzięcia wiadomości lub nabrania uzasadnionych podejrzeń, że konto zostało założone przez inną osobę niż osoba, której dane zostały powiązane z tym kontem w procesie rejestracji.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, SGH nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do materiału.

 4. W przypadku otrzymania przez SGH urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanego materiału zamieszczonego w Repozytorium i uniemożliwienia do niego dostępu, zgodnie z ust. 1, SGH nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników i deponentów za ewentualną szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do materiału.

 5. Deponent ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną SGH w związku z zamieszczeniem w Repozytorium materiału naruszającego przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub prawa osób trzecich.

& 13

Deponent może wystąpić w każdym czasie do administratora o usunięcie materiałów z Repozytorium lub o zlikwidowanie swojego konta. Identyfikator materiału z informacją o przyczynach jego usunięcia zostaje zachowany w Repozytorium dla celów dowodowych związanych z ewentualnym cytowaniem materiału przed jego usunięciem z Repozytorium.

& 14

 1. Rejestracja w Repozytorium i założenie konta oznaczają wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w procesie rejestracji danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia rejestrację i założenie konta.

 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 162. Dane osobowe podane przez deponentów mogą być przekazywane kontrahentom SGH w celach związanych z prowadzeniem Repozytorium.

 3. SGH zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

 4. Deponentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

& 15

 1. Za działanie Repozytorium pod względem merytorycznym odpowiada Biblioteka SGH.

 2. Za działanie Repozytorium pod względem organizacyjnym odpowiada Dział Nauki, który przyjmuje uwagi w sprawach związanych z działaniem Repozytorium.

 3. Za działanie Repozytorium pod względem techniczno-informatycznym odpowiada CTI.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SGH w związku z działaniem Repozytorium powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dział Nauki, Warszawa (02-554), al. Niepodległości 162, lub pocztą elektroniczną na adres: dna@sgh.waw.pl

 5. Reklamacja, o której mowa w ust. 4, zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez SGH. Deponent lub użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.

 6. Wszelkie dokumenty zawierające oświadczenia woli mające wywoływać skutki czynności prawnej, przesyłane deponentom lub użytkownikom przez SGH za pomocą poczty elektronicznej, będą dostarczane na wskazany przez deponenta lub użytkownika adres skrzynki elektronicznej jako pliki w formacie PDF. Do odczytania plików, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy dysponować zainstalowanym oprogramowaniem do odczytywania plików formatu PDF.

& 16

 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. skutki niewłaściwego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami Regulaminu, korzystania z Repozytorium przez deponentów lub użytkowników;

  2. treść abstraktów materiałów;

  3. skutki wejścia w posiadanie hasła dostępowego do konta deponenta przez osoby trzecie;

  4. sposób i zakres wykorzystania zamieszczonych w Repozytorium materiałów przez użytkowników.

 2. SGH zastrzega sobie prawo do:

  1. okresowego wyłączenia Repozytorium, w szczególności dla potrzeb jego konserwacji, modernizacji lub naprawy;

  2. zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez deponentów w metryce materiału;

  3. usunięcia z ważnych powodów, całej zawartości Repozytorium;

  4. zaprzestania świadczenia usług w ramach Repozytorium, po uprzednim powiadomieniu o zamiarze uczynienia tego użytkowników na stronie internetowej Repozytorium.

 3. Deponent lub użytkownik, łącząc się ze stroną internetową Repozytorium, akceptuje fakt, że podczas korzystania z niej na urządzeniu deponenta lub użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w postaci plików tymczasowych (tzw. cookies) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików tymczasowych jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług Repozytorium, a w szczególności do logowania się do konta deponenta. Zawartość plików tymczasowych nie pozwala na identyfikację deponenta lub użytkownika.

& 17

 1. Deponent ma prawo zlikwidować konto deponenta w każdym czasie.

 2. Zlikwidowanie konta deponenta powoduje automatyczną utratę przez deponenta wszelkich zamieszczonych przez niego w Repozytorium materiałów i jest równoznaczne z brakiem dostępu do tych materiałów dla pozostałych użytkowników Repozytorium.