Now showing items 745-764 of 951

  • Sustainable Medical Tourism : Conceptual Framework 

   Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Machnik, Aleksandra (Springer, 2020)
   Referring to the definition of sustainable tourism and taking into consideration the specifics of medical tourism, it can be assumed that sustainable medical tourism is a conscious and sustainable human activity, in which ...
  • Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych 

   Kluka, Luiza; Kluza, Krzysztof (2012)
   W warunkach kryzysu gospodarczego budżety państwowe silnie odczuwają trudności związane ze wzrostem zadłużenia oraz pogłębieniem deficytu. Poszukując sposobów na ich ograniczenie polskie Ministerstwo Finansów zaproponowało ...
  • Synchromodality-as-a-Service – innowacyjny model transportu towarów 

   Cichosz, Marzenna (2018)
   Synchromodalność (zsynchronizowana intermodalność) jest innowacyjną koncepcją w transporcie multimodalnym, która zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą głównych parametrów dostawy, takich ...
  • System emerytalny 

   Góra, Marek; Rutecka, Joanna (Instytut Obywatelski, 2013)
   Rynek pracy i system emerytalny to dwie strony tej samej monety. Współzależność ta jest bardzo silna, choć w przypadku ściśle regulowanych rynków pracy oraz tradycyjnych, skomplikowanych systemów emerytalnych nie zawsze ...
  • System emerytalny po zmianach od 2014 roku 

   Rutecka, Joanna (2014-02)
   Przez wiele miesięcy byliśmy świadkami gorącej dyskusji emerytalnej, która przetoczyła się przez media i wywołała poruszenie wśród wszystkich uczestników publicznej (i nie tylko) debaty. W trakcie wymiany kolejnych ciosów ...
  • System emerytalny w Niemczech – analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania 

   Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia; Rutecka, Joanna (2014-12)
   Ostatnia reforma w niemieckim publicznym systemie emerytalnym, która miała miejsce w 2014 roku, skupiła się na wybranych obszarach i grupach społecznych, w szczególności na pracownikach z długim stażem pracy oraz na ...
  • System gwarantowania depozytów 

   Zaleska, Małgorzata (Difin, 2007)
   W opracowaniu omówiono i oceniono działalność gwarancyjną, pomocową i analityczną systemów gwarantowania depozytów. Wyżej wskazane rozważania poprzedzono określeniem roli systemów gwarantowania depozytów w stabilizowaniu ...
  • System Therapy in Intercultural Management (STIM) – theoretical background of the scientific project 

   Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Siedlcach, 2016)
   W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne projektu badawczego STIM. Celem projektu jest wdrożenie założeń terapii systemowej do coachingu kadr menedżerskich zarządzających interkulturowymi zespołami ludzkimi. Ponadto, ...
  • Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej 

   Chłoń-Domińczak, Agnieszka; Cichowicz, Ewa; Góra, Marek; Rutecka-Góra, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2020-09)
   Raport prezentuje kontekst zmian i główne cechy systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Południowej, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. W szczególności, przedstawiamy obciążenie demograficzne i ...
  • Systemy gospodarcze w Azji Wschodniej: analiza bibliometryczna 

   Tomeczek, Artur F. (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023)
   Celem badania jest przedstawienie najważniejszych kierunków współpracy międzynarodowej oraz trendów w badaniach nad systemami gospodarczymi w Azji Wschodniej. Analizowane gospodarki to Chiny, Japonia, Korea Południowa, ...
  • Systemy podatkowe w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006)
   W rozdziale omówiono kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie harmonizacji systemów podatkowych w skali międzynarodowej.Omówione zostały potrzeby koordynacji polityki podatkowej krajów UE. W pracy zaprezentowano ...
  • Systemy walutowe współczesnego świata 

   Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech; Jarosz-Nojszewska, Anna; Luszniewicz, Jacek; Dwilewicz, Łukasz; Podolska-Meducka, Aldona; Kaliński, Janusz; Jachowicz, Piotr (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
   Na wybór składają się dwie grupy opracowań. Pierwsza dotyczy prób zbudowania ponadnarodowych systemów walutowych, czy to o zasięgu regionalnym, czy światowym. Składają się na nią teksty: Jacka Luszniewicza o walucie złotej, ...
  • Szerokość i głębokość poszukiwania wiedzy zewnętrznej w otwartych innowacjach 

   Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Otwarte innowacje mogą być opisywane przez pryzmat strategii poszukiwania wiedzy zewnętrznej, w której wyróżnia się szerokość oraz głębokość poszukiwania wiedzy poza granicami przedsiębiorstwa. Szerokość poszukiwania wiedzy ...
  • Sławomir Skrzypek – Wspomnienie 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
   Pana Sławomira Skrzypka poznałam osobiście w pierwszym roku sprawowania przez Niego funkcji prezesa NBP. Okazją ku temu było seminarium zorganizowane w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym przy współudziale NBP, nt. „Integracja ...
  • Słowo wstępne. Skąd ideologia? 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
   Skąd ideologia? – w odpowiedzi na to pytanie omówiono, po pierwsze, Marksowski rodowód pojęcia „ideologia”. Po drugie, za Karolem Marksem, przeanalizowano główne rysy ideologii jako teorii wyrastającej z historyczno-społecznej ...
  • Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej 

   Rutecka, Joanna (2015)
   Klasyczne formy wypłaty świadczeń emerytalnych (wypłata programowana, renta dożywotnia, wypłata jednorazowa) nie uwzględniają faktu, iż potrzeby jednostek zmieniają się istotnie w trakcie okresu emerytalnego. W początkowej ...
  • Tektonika kryzysu Polsce też zagraża 

   Mączyńska, Elżbieta (2011)
   Bezpośrednie źródła kryzysu tkwią w sektorze finansowym i jego nieprawidłowościach, już po wielekroć opisanych i przeanalizowanych. Zadaję sobie pytanie, czy gdyby ich nie było, to kryzys by się pojawił czy nie. Moim zdaniem ...
  • Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce : perspektywa 25 lat 

   Ziółkowska, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Celem rozdziału jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992–2017. Metodyka tekstu sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy ...
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty reformowania systemu podatków lokalnych w Polsce 

   Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012)
   Celem artykułu jest próba przedstawienia koncepcji reformy systemu podatków zasilających budżety jednostek samorządu terytorialnego. Zaprezentowana przez autora propozycja – ze względu na limit objętości tego artykułu – ...
  • The Blue Economy W poszukiwaniu lepszej jakości życia 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-10)
   W książce Gunter Pauli pisze o niezbędnej zmianie świata. Jest to niezwykle cenna, ożywcza próba kreowania i popularyzowania nowego, nieskażonego modelem nieokiełzanego konsumeryzmu spojrzenia na rzeczywistość. Odnotowuję ...