Now showing items 778-797 of 951

  • Triumf ekonomii opartej na faktach 

   Mączyńska, Elżbieta (2015-12)
   Jak co roku, począwszy od roku 1968, 12 października 2015 r. ogłoszony został werdykt w sprawie przyznania Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Nobel z ekonomii corocznie przyznawany ...
  • Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii 

   Kightley, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Artykuł opisuje przyczyny sukcesu niemieckiej szkoły historycznej w Japonii pod koniec XIX w. Autorka wskazuje na wpływ uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych na przyjęcie niemieckiej szkoły historycznej jako oficjalnej ...
  • Trójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracji Trumpa 

   Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy (2018)
   Objęciu przez Trumpa urzędu prezydenta USA towarzyszyła zapowiedź radykalnej zmiany polityki zagranicznej, potwierdzona przez oficjalne wypowiedzi i decyzje. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: czy USA odwrócą się ...
  • Turystyka zdrowotna jako determinanta kształtowania nowych modeli biznesowych 

   Kachniewska, Magdalena (2019)
   Celem artykułu jest analiza zmian modeli biznesowych turystyki w warunkach rosnącego znaczenia turystyki medycznej. Ich wpływ na modele biznesowe na rynku hotelarskim sprzyja tworzeniu innowacji marketingowych i strategii ...
  • Tworzenie wartości dodanej na bazie kontekstowych aplikacji mobilnych (przypadek branży turystycznej) 

   Kachniewska, Magdalena (2019)
   W artykule przedstawiono analizę systemu cyfrowego zorientowanego na użytkownika i uzasadniono jego znaczenie w procesie tworzenia wartości. Celem badania jest wskazanie roli mobilnych aplikacji kontekstowych w marketingu ...
  • Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach 

   Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
   Postępująca projektyfikacja organizacji , w konsekwencji rosnąca potrzeba zapewnienia realizacji nowych, wyspecjalizowanych zadań projektowych w organizacji oraz trudność w delegowaniu ich do kompetentnych wykonawców ...
  • Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce 

   Pączek, Ewa; Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
   Uczelnie wyższe to instytucje, które realizują jednocześnie wiele projektów, charakteryzujących się często złożonością, która wynika z przenikania się dwóch sfer: edukacyjnej i operacyjnej (Karpiuk i Świętoniowska 2017). ...
  • Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918-1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
   Jednym z najważniejszych problemów społecznych II Rzeczypospolitej była sprawa ubezpieczeń społecznych robotników przemysłowych i robotników rolnych. Wynikało to z jednej strony z ogromnego zapotrzebowania na różne ...
  • Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
   The aim of this paper is to present the main issues related to the functioning of social insurance in the Polish part of Upper Silesia. In the interwar period, the Silesian Region was guaranteed with autonomy. In accordance ...
  • Ubezpieczenie emerytalne robotników w Polsce w latach 1918–1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Gajt Wydawnictwo, 2012)
   The Polish state, which came into existence after the World War I, composed mainly of lands, that for almost one and a half of a century remained under Russian, German, and Austrian annexation. Different level of development ...
  • Ubezpieczenie od bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitej 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2012)
   Artykuł przedstawia wprowadzenie w Drugiej Rzeczypospolitej ubezpieczenia na wypadek braku pracy oraz jego ewolucję w okresie międzywojennym. W latach 1918-1939 polityka państwowa wobec bezrobocia, a w związku z tym i wobec ...
  • Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce 

   Holly, Romuald (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2013)
   Książka, zgodnie z tytułem, na przykładzie organizacji ochrony zdrowia omawia rolę i miejsce ubezpieczenia we współczesnym polskim ustroju społecznej gospodarki rynkowej. Rolę i miejsce ubezpieczenia – jakie jest, jakie ...
  • Ucieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznej 

   Cygler, Maciej; Jeszke, Robert; Pyrka, Maciej; Sikora, Przemysław; Wójtowicz, Krzysztof (2016)
   Przeanalizowano zjawisko „ucieczki emisji” (carbon leakage) będące efektem asymetrycznej polityki klimatycznej na przykładzie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz kryteria oceny ryzyka narażenia przemysłu ...
  • Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości 

   Kuźnar, Andżelika (2017)
   CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polski w globalnych łańcuchach wartości i ocena zaangażowania poszczególnych branż w tym procesie. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ...
  • Umiejętności kadry zarządzającej jako czynnik warunkujący rozwój międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw branży spożywczej 

   Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Umiejętności kadry zarządzającej odgrywają istotną rolę w działaniu przedsiębiorstwa. Nie tylko wpływają one na sformułowanie strategii działania, ale też jej realizację, dostrzeganie szans na rynku, stosunek do pojawiających ...
  • Umiędzynarodowienie branży fonograficznej 

   Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, zgodnie z teorią biznesu międzynarodo- wego, może przybierać postać: eksportu, porozumień kooperacyjnych oraz zagranicz- nych inwestycji bezpośrednich . Wszystkie trzy wymienione ...
  • Understanding drivers of intrafirm coopetition: perspective of corporate groups 

   Mierzejewska, Wioletta; Górska, Rumiana; Aluchna, Maria; Krejner-Nowecka, Anna; Dziurski, Patryk (2023)
   Purpose: Coopetition is ubiquitous in the economy, but managing effectively this type of relationship between firms remains a challenge for many organizations. This paper investigates the coopetition within corporate groups ...
  • Unexplained native-immigrant wage gap in Poland in 2015-2016. Insights from the surveys in Warsaw and in Lublin 

   Strzelecki, Paweł (2018-10)
   In the modern history, Poland has never experienced large wave of labour immigration comparable to observed since 2014. Massive immigration provoked a public discussion about the consequences of immigration for the Polish ...
  • Unia bankowa - koncepcja i wyzwania 

   Zaleska, Małgorzata (DIFIN, 2013)
   W opracowaniu przedstawiono założenia unii bankowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowego i podmiotowego oddziaływania oraz organizacji europejskiego nadzoru bankowego. Rozważania wzbogacone zostały elementami oceny ...
  • University ranking as a quality of education offer measure 

   Rocki, Marek (2021)
   The presented results of calculations seem to indicate that the job market has a higher appreciation of graduates in technical and economic programmes than of those in "general university" or "life sciences" fields. ...