Now showing items 785-804 of 951

  • Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918-1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
   Jednym z najważniejszych problemów społecznych II Rzeczypospolitej była sprawa ubezpieczeń społecznych robotników przemysłowych i robotników rolnych. Wynikało to z jednej strony z ogromnego zapotrzebowania na różne ...
  • Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
   The aim of this paper is to present the main issues related to the functioning of social insurance in the Polish part of Upper Silesia. In the interwar period, the Silesian Region was guaranteed with autonomy. In accordance ...
  • Ubezpieczenie emerytalne robotników w Polsce w latach 1918–1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Gajt Wydawnictwo, 2012)
   The Polish state, which came into existence after the World War I, composed mainly of lands, that for almost one and a half of a century remained under Russian, German, and Austrian annexation. Different level of development ...
  • Ubezpieczenie od bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitej 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2012)
   Artykuł przedstawia wprowadzenie w Drugiej Rzeczypospolitej ubezpieczenia na wypadek braku pracy oraz jego ewolucję w okresie międzywojennym. W latach 1918-1939 polityka państwowa wobec bezrobocia, a w związku z tym i wobec ...
  • Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce 

   Holly, Romuald (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2013)
   Książka, zgodnie z tytułem, na przykładzie organizacji ochrony zdrowia omawia rolę i miejsce ubezpieczenia we współczesnym polskim ustroju społecznej gospodarki rynkowej. Rolę i miejsce ubezpieczenia – jakie jest, jakie ...
  • Ucieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznej 

   Cygler, Maciej; Jeszke, Robert; Pyrka, Maciej; Sikora, Przemysław; Wójtowicz, Krzysztof (2016)
   Przeanalizowano zjawisko „ucieczki emisji” (carbon leakage) będące efektem asymetrycznej polityki klimatycznej na przykładzie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz kryteria oceny ryzyka narażenia przemysłu ...
  • Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości 

   Kuźnar, Andżelika (2017)
   CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polski w globalnych łańcuchach wartości i ocena zaangażowania poszczególnych branż w tym procesie. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ...
  • Umiejętności kadry zarządzającej jako czynnik warunkujący rozwój międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw branży spożywczej 

   Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Umiejętności kadry zarządzającej odgrywają istotną rolę w działaniu przedsiębiorstwa. Nie tylko wpływają one na sformułowanie strategii działania, ale też jej realizację, dostrzeganie szans na rynku, stosunek do pojawiających ...
  • Umiędzynarodowienie branży fonograficznej 

   Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, zgodnie z teorią biznesu międzynarodo- wego, może przybierać postać: eksportu, porozumień kooperacyjnych oraz zagranicz- nych inwestycji bezpośrednich . Wszystkie trzy wymienione ...
  • Understanding drivers of intrafirm coopetition: perspective of corporate groups 

   Mierzejewska, Wioletta; Górska, Rumiana; Aluchna, Maria; Krejner-Nowecka, Anna; Dziurski, Patryk (2023)
   Purpose: Coopetition is ubiquitous in the economy, but managing effectively this type of relationship between firms remains a challenge for many organizations. This paper investigates the coopetition within corporate groups ...
  • Unexplained native-immigrant wage gap in Poland in 2015-2016. Insights from the surveys in Warsaw and in Lublin 

   Strzelecki, Paweł (2018-10)
   In the modern history, Poland has never experienced large wave of labour immigration comparable to observed since 2014. Massive immigration provoked a public discussion about the consequences of immigration for the Polish ...
  • Unia bankowa - koncepcja i wyzwania 

   Zaleska, Małgorzata (DIFIN, 2013)
   W opracowaniu przedstawiono założenia unii bankowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowego i podmiotowego oddziaływania oraz organizacji europejskiego nadzoru bankowego. Rozważania wzbogacone zostały elementami oceny ...
  • University ranking as a quality of education offer measure 

   Rocki, Marek (2021)
   The presented results of calculations seem to indicate that the job market has a higher appreciation of graduates in technical and economic programmes than of those in "general university" or "life sciences" fields. ...
  • Unraveling the economic performance of the CEEC countries. The role of exports and global value chains 

   Hagemejer, Jan; Mućk, Jakub (2018-02-08)
   In this study we assess the importance of exports and global value chains (GVC) participation for economic growth. Using novel methods and an extensive dataset, we decompose GDP growth in the Central and Eastern European ...
  • Unravelling the Markups Changes: The Role of Demand Elasticity and Concentration 

   Gradzewicz, Michał; Mućk, Jakub (2020-11)
   We propose a framework allowing to identify sources changes in aggregate markups. Our approach derives from the conjectural variation theory and allows to evaluate the role of price elasticity of demand as well as ...
  • Upadłości biur podróży w Polsce 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2013)
   W tekście przedstawiono aspekty prawne zakładania i prowadzenia biur lub agencji turystycznych w Polsce, a także przeanalizowano krajowy rynek usług turystycznych. Przeprowadzono również badania case study kilku przykładów ...
  • Upadłości w Polsce i na świecie 

   Dec, Paweł (2009)
   Artykuł przedstawia statystyki upadłości przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie. Zostały ujęte różne źródła danych z zakresu bankructw podmiotów gospodarczych dostępnych w skali globalnej. Ważną częścią artykułu była ...
  • Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo a praktyka 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
   All paid holiday leave before Poland regained its independence was a privilege available only to selected groups of employees, mostly civil servants with high qualifications and employed in senior positions or persons in ...
  • Usage of franchising in social business model 

   Ziółkowska, Marta (Asian Business Association (ABA), 2017)
   This paper is a conceptual study on the social enterprise scaling up strategy using franchise business model. The paper is descriptive in nature and the longitudinal case study research approach has been used. Social ...
  • The use of big data in tourism sales forecasting 

   Kachniewska, Magdalena (2020)
   Background. The explosion of big data (BD), automation, and machine learning have allowed contemporary businesses to better understand and predict human behavior. In scientific research big data have been widely used to ...