Now showing items 868-887 of 951

  • Wpływ systemów informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem 

   Wysocki, Jacek (2010)
   W dobie gospodarki bazującej na wiedzy systemy informatyczne, które pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji w procesie podejmowania decyzji, stanowią ważny element budowania przewagi konkurencyjnej ...
  • Wpływ sytuacji kryzysowych na reputacje-ujęcie sektorowe 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2017)
   Negatywny wpływ sytuacji kryzysowych zazwyczaj jest rozpatrywany z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zbadanie, czy istnieje dodatkowy wpływ kryzysów, który odnosi się do reputacji sektora. Artykuł ...
  • Wpływ tendencji występujących po stronie popytu na fenotyp współczesnej turystyki 

   Kachniewska, Magdalena (2011)
   Przedmiotem artykułu jest prezentacja tendencji występujących po stronie popytu turystycznego oraz ich wpływu na fenotyp współczesnej turystyki: strukturę podaży i charakter aktywności na rynku turystycznym. Zmieniające ...
  • Wpływ zmian instytucjonalnych na pozycję konkurencyjną producentów piwa w Polsce 

   Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Uwarunkowania instytucjonalne i ich zmiany często są pomijane w analizach ekonomicznych. Ekonomia neoklasyczna dążyła do stworzenia modeli wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki przy wykorzystaniu abstrakcyjnych założeń. ...
  • Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów 

   Kluza, Krzysztof (2013)
   Autor analizuje wpływ wprowadzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koszt finansowania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego. Nowe regulacje ...
  • Wspólczesne zarządzanie- koncepcje i wyzwania 

   Sudoł, Stanisław; Szplit, Andrzej; Klimas, Patrycja; Stańczyk, Sylwia; Sachpazidu-Wójcicka, Karina; Ćwiklicki, Marek; Dziubińska, Agnieszka; Radosiński, Edward; Światowiec-Szczepańska, Justyna; Kawa, Arkadiusz; Witczak, Hubert; Chwiłkowska-Kubala, Anna; Krasiński, Marek; Janiszewski, Jan M.; Galińska, Barbara; Kożuch, Barbara; Lenart-Gansiniec, Regina; Dudek, Marek; Twaróg, Sebastian; Baran, Michał; Janecki, Jarosław; Majczyk, Julita; Biłyk, Anna; Moczydłowska, Joanna M.; Nogalski, Bogdan; Ludwiczak, Anna; Hypki, Kamil; Kraśniak, Janusz; Chałupczak, Magdalena; Bugaj, Justyna M.; Szewczuk-Stępień, Marzena; Adamska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2020)
   Trudne do przewidzenia zmiany w otoczeniu gospodarczym, technologicznym, społecznym i politycznym oraz wzrost złożoności procesów wewnętrznych stanowią istotne wyzwania dla procesów zarządczych we współczesnych ...
  • Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań : aktorzy, rynki, współzależności, zagrożenia 

   Rotfeld, Adam Daniel; Barcz, Jan; Zaleska, Małgorzata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Miszczak, Krzysztof; Kisielewska, Aleksandra; Haliżak, Edward; Żołądkiewicz, Krystyna; Orłowska, Renata; Kozłowski, Krzysztof; Wróbel, Anna; Dunin-Wąsowicz, Maria; Falkowski, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Starzyk, Kazimierz; Zorska, Anna; Pollmann, Iwona; Dugiel, Wanda; Michalczyk, Wawrzyniec; Proczek, Magdalena; Balkiewicz-Żerek, Aleksandra; Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata; Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna; Cesarski, Maciej; Kwiecień, Joanna; Rymarczyk, Jan; Weresa, Marzenna Anna; Drelich-Skulska, Bogusława; Jankowiak, Anna H.; Domańska, Agnieszka; Widerski, Rafał; Stryjek, Joanna; Jung, Bohdan; Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Książka stanowi imponujące dzieło za zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Podjęte w niej problemy odnoszą się do najbardziej istotnych kwestii pojawiających się w ostatnich latach w polityce ...
  • Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań: aktorzy, rynki, współzależności i zagrożenia 

   Rotfeld, Adam; Barcz, Jan; Zaleska, Małgorzata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Miszczak, Krzysztof; Kisielewska, Aleksandra; Haliżak, Edward; Żołądkiewicz, Krystyna; Orłowska, Renata; Kozłowski, Krzysztof; Wróbel, Anna; Dunin-Wąsowicz, Maria; Falkowski, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Starzyk, Kazimierz; Zorska, Anna; Pollmann, Iwona; Dugiel, Wanda; Michalczyk, Wawrzyniec; Proczek, Magdalena; Balkiewicz-Żerek, Aleksandra; Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata; Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna; Cesarski, Maciej; Rymarczyk, Jan; Weresa, Marzenna; Drelich-Skulska, Bogusława; Jankowiak, Anna H.; Domańska, Agnieszka; Widerski, Rafał; Stryjek, Joanna; Jung, Bohdan; Janowska, Anetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-12)
   W książce starano się udowodnić, że procesy globalizacji i towarzyszące im głębokie przeobrażenia gospodarki światowej powodują, że konieczne jest podejmowanie wspólnych działań i zacieśnianie współpracy przez podmioty ...
  • Współpraca hoteli z władzami lokalnymi jako czynnik redukcji ryzyka specyficznego 

   Kachniewska, Magdalena (2012)
   Zarządzanie ryzykiem realizowane jest w turystyce przede wszystkim na poziomie przedsiębiorstwa. Polscy hotelarze coraz częściej dostrzegają konieczność włączenia w proces zarządzania ryzykiem władz lokalnych i organizacji ...
  • Współpraca w ramach działalności innowacyjnej inicjatyw klastrowych w Polsce 

   Kowalski, Arkadiusz Michał (2020)
   Przedmiotem artykułu jest koncepcja klastrów, która wpisuje się w nowoczesne modele innowacji i polityki innowacyjnej, akcentujące znaczenie interakcji i współpracy między różnymi rodzajami podmiotów tworzących narodowe i ...
  • Wstęp 

   Łazor, Jerzy (Muzeum Historii Polski, 2017)
   „Moje wspomnienia” to polityczna autobiografia prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej. Stanisław Wojciechowski opowiedział swoje życie jako walkę o byt państwowy Polski. Czytelnikom tej relacji autor może wydać się szlachetnym ...
  • Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego 

   Rocki, Marek (2006)
   12 października 2006 odbyła się - zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - konferencja na temat Przyszłość uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę opinii i ...
  • Wstęp do badań koniunktury w sektorze bankowości 

   Kluza, Stanisław; Kluza, Krzysztof (1998)
   W artykule przedstawiono projekt badania koniunktury w sektorze bankowości za pomocą odpowiednio opracowanej i zharmonizowanej z wymogami Unii Europejskiej ankiety. Omówiono konstrukcję takiej ankiety, jej poszczególne ...
  • Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu 

   Mróz, Bogdan (2015)
   Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych ...
  • Wyabsolutnienie i pośrednictwo 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
   Przedmiotem analiz jest psycho-ideologiczna struktura zbudowana na wyabsolutnieniu (pojęcie Krońskiego) i pośrednictwie (określenie Leśmiana). Tytułowe pojęcia wskazują na funkcjonalne właściwości psycho-ideologicznej ...
  • Wybrane aspekty tworzenia krótkookresowych prognoz w oparciu o konstrukcję trendu i analizę techniczną 

   Kluza, Krzysztof (1998)
   Artykuł przedstawia możliwość zastosowania technik służących do prognozowania zmiany cen i indeksów na giełdach finansowych do prognozowania krótkookresowych zmian wskaźnika koniunktury w przemyśle.
  • Wybrane prawno - organizacyjne aspekty zarządzania wielonarodowościowymi zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce 

   Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016)
   W pracy zaprezentowano wybrane zasady prawne i organizacyjne, które usprawniają zarządzanie wielonarodowościowymi i wielokulturowymi zasobami ludzkimi (WWZL) w małych oraz średnich organizacjach funkcjonujących w Polsce. ...
  • Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego 

   Felis, Paweł (Wydawnictwo Sejmowe, 2016)
   W rozdziale wskazano na niektóre aspekty o charakterze ogólnym (struktura; efektywność i sprawność; a także determinanty systemu podatkowego), które powinny być uwzględnione przy formułowaniu jednolitej i spójnej koncepcji ...
  • Wykorzystanie analizy SWOT przy wyborze strategii na przykładzie firmy Vistula SA 

   Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
   Dobra strategia rozwoju stanowi podstawę sukcesu firmy, wymaga jednak wysiłku i determinacji ze strony kadry kierowniczej, które są potrzebne do jej wypracowania, wdrożenia w życie i ciągłego udoskonalania, aby nigdy nie ...
  • Wykorzystanie metody pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera do analizy sektora na przykładzie przemysłu odzieżowego 

   Wysocki, Jacek; Jurek-Stępień, Stefania (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
   Model pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera to jeden z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych sposobów analizy struktury sektora (jego segmentów) pod względem konkurencji w sektorze i mechanizmu oddziaływania ...