Now showing items 908-927 of 951

  • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...
  • Władza i komunikacja : wzajemne relacje u progu XXI wieku 

   Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
   Opracowanie jest recenzją książki: Recenzja książki Manuela Castellsa Władza komunikacji, tłumaczenie: Jakub Jedliński, Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 514
  • Z (naj)nowszej historii ruchu kobiet 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Przedmiotem rozważań jest zagadnienie pracy reprodukcyjnej i reprodukcja społeczna jako teoretyczna i praktyczna płaszczyzna jednocząca ruch kobiet w drugiej dekadzie XXI w. Przedstawiono, po pierwsze, skomplikowany ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (45), Rolnictwo zrównoważone w erze globalizacji : zagrożenia i szanse 

   Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   Celem monografii jest odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie i stopniu współczesne procesy rozwojowe, zwłaszcza te wynikające z globalizacji, sprzyjają, a w jakim utrudniają realizację koncepcji rolnictwa zrównoważonego. ...
  • Z problematyki mieszkaniowo-osadniczych atutów i słabosci współczesnej europejskiej cywilizacji zachodniej 

   Cesarski, Maciej (2010)
   Współczesna europejska cywilizacje zachodnia tworzą społeczeństwa i narody zamieszkujące zachodnią oraz środkową Europę w drugiej połowie XX w. Przyjąć można, że zakres przestrzenny tej cywilizacji wyznaczają terytoria ...
  • Za i przeciw ryczałtowemu opodatkowaniu dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej 

   Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008)
   W opracowaniu zaprezentowano argumenty przemawiające za lub przeciw ryczałtowemu opodatkowaniu dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Zachowania finansowe Polek: między konsumpcją a oszczędzaniem 

   Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
   Behind Poland is already more than 20 years of experience in a free market economy. New, previously little or completely unknown institutions have guided Poles' financial decisions. In an increasingly consumerist model of ...
  • Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się 

   Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
   Celem artykułu jest zaprezentowanie typologii modelowych zachowań przedsiębiorstw w sektorach starzejących się oraz wskazanie, które z nich można uznać za zachowania prowadzące do sukcesu. Autorzy uważają, że ...
  • Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : trendy historyczne, narzędzia do analizy zdolności spłaty zadłużenia oraz postulaty zmian systemowych 

   Kluza, Krzysztof (Instytut Rozwoju Miast i Regionów & Texter, 2019)
   Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Trendy historyczne, narzędzia do analizy zdolności spłaty zadłużenia oraz postulaty zmian systemowych.
  • Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym 

   Rutecka, Joanna (Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, 2012)
   Niniejsza praca jest rozprawą doktorską napisaną i obronioną w 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej celem jest sklasyfikowanie i ustalenie tendencji zmian redystrybucji dochodowej występującej w systemach ...
  • Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia 

   Rocki, Marek (2019-03)
   Analizy jakości kształcenia w szkołach wyższych często wiążą wysoką jakość z aktywnością naukową pracowników jednostki prowadzącej studia. Opublikowanie przez Narodowe Centrum Nauki zestawienia wnioskodawców w konkursach ...
  • Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych 

   Tymicki, Krzysztof (2013)
   Głównym celem prezentowanego badania było określenie wpływu czynników biologicznych na możliwość realizacji zamierzeń prokreacyjnych. W większości społeczeństw krajów rozwiniętych dwoje dzieci jest najczęściej deklarowaną ...
  • Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej – rola mieszkalnictwa i osadnictwa 

   Cesarski, Maciej (2017)
   The article aims to observe the purpose and subject of “public policy sciences” from the perspective of living space. The role of housing policy and settlement in this respect is at the core of the paper reasoning. It ...
  • Zapewnianie jakości kształcenia w szkołach doktorskich – wybrane zagadnienia 

   Lewicki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła obligatoryjną, zewnętrzną ocenę kształcenia na poziomie doktorskim w postaci ewaluacji szkół doktorskich. W rozdziale omówione zostały ...
  • Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania 

   Martysz, Czesław; Walczak, Karolina (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Najważniejszym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sposobów przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym przez organy państwowe oraz przedsiębiorstwa. W artykule ukazano zarys systemu instytucji realizujących zadania ...
  • Zarys koncepcji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym 

   Rocki, Marek (2009)
   Praktycznie od lata 2005 roku - momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej Ustawy - trwa dyskusja nad prawem szkolnictwa wyższego. Skutkiem dyskusji i wyrazem potrzeby zmian jest to, że kilka minionych lat przyniosło ...
  • Zarys problematyki finansów islamskich 

   Martysz, Czesław (2013)
   The article is aimed at the presentation of rudiments of Islamic finance operations and outlining the current problems connected with their development. The author focuses of the major difference between the Islamic ...
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim : wyzwania 

   Lisowska, Ewa; Waligóra, Łucja; Kupczyk, Teresa; Matejun, Marek; Matusiak, Bożena Ewa; Różańska-Bińczyk, Izabela; Czainska, Katarzyna; Wąsek, Krzysztof; Żukowska, Joanna; Wardzińska, Katarzyna; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Lipińska, Aneta; Teczke, Maciej; Flaszewska, Sylwia; Lewicka, Dagmara; Fryczyńska, Marzena; Mikołajczyk, Katarzyna; Smolska, Małgorzata; Kosieradzka, Anna; Kunikowski, Grzegorz; Rostek, Katarzyna; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Mikła, Aleksandra; Domaradzka, Aurelia; Kowalczyk, Elżbieta; Tabor-Błażewicz, Joanna; Rakowska, Anna; Wojtczuk-Turek, Agnieszka; Brach, Bartłomiej; Jaworek, Magdalena; Grzesik, Katarzyna; Kwiecińska, Monika; Popielska-Borys, Anna; Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna; Pawłowska, Anna; Kądziołka-Sabanty, Hanna; Juchnowicz, Marta; Kinowska, Hanna; Rostkowski, Tomasz; Cierniak-Emerych, Anna; Pietroń-Pyszczek, Agata; Dziuba, Szymon; Osbert-Pociecha, Grażyna; Bielińska, Natalia; Turek, Dariusz; Gigol, Tomasz; Głód, Wojciech; Sypniewska, Barbara; Molek-Winiarska, Dorota; Chomątowska, Barbara; Rozbejko, Katarzyna Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Monografia poświęcona problematyce zarządzania kapitałem ludzkim w świetle różnych wymiarów oraz perspektyw, m.in. perspektywy zrównoważonego rozwoju, zarządzania wiedzą, perspektywy psychospołecznej czy perspektywy jego ...
  • Zarządzanie kompetencjami jako podstawowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem 

   Trzcieliński, Stefan; Vanharanta, Hannu; Czainska, Katarzyna; Królas, Paweł (Wydawnictwo WSGE, 2008)
   Autorzy artykułu przedstawili rezultaty dwóch projektów badawczych dotyczących kultury bezpieczeństwa: pierwszy zatytułowany „Projekt Rozwoju Kompetencji Służb Ratowniczych” (rozpoczęty w czerwcu 2006r.); drugi: „Concern ...
  • Zarządzanie podatkami 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2008)
   Publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich zawarto ogólne zagadnienia odnoszące się do istoty zarządzania podatkami oraz instrumentów ograniczających ryzyko podatkowe. Druga część książki dotyczy ...