About

"Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia / Economics and Law in Health Care" jest czasopismem afiliowanym przez Katedrę Ekonomii Stosowanej przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Ukazuje się ono od 2016 roku w cyklu rocznym. Obszarem nauki, któremu poświęcone jest czasopismo są nauki społeczne, a dyscyplinami - ekonomia, ekonometria, zarządzanie, finanse i prawo. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej i elektronicznej.

Czasopismo zgodnie z intencją Redakcji ma służyć jako płaszczyzna rozwoju nauk ekonomicznych i prawa zajmujących się analizą systemu ochrony zdrowia. Funkcjonowanie tego systemu jako całości i poszczególnych jego uczestników powinno być poddane dogłębnej analizie zarówno jakościowej, jak i ilościowej, a także badaniom teoretycznym i empirycznym.

Powołanie czasopisma "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia / Economics and Law in Health Care zostało również spowodowane przekonaniem o bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się ochrona zdrowia w Polsce. Poprawna legislacja kształtująca całościowo otoczenie prawne wraz z jej odpowiednim uzasadnieniem ekonomicznym jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. Zakres badań a w konsekwencji propozycje poszczególnych rozwiązań powinny brać pod uwagę obowiązujące uwarunkowania oraz głos osób i instytucji funkcjonujących w tym obszarze. Dlatego w czasopiśmie znajduje się odrębna część poświęcona wymianie doświadczeń i poglądów przez Ekspertów-Praktyków.

Czasopismo zaprasza do współpracy naukowców reprezentujących nauki ekonomiczne i prawo oraz praktyków zajmujących się funkcjonowaniem ochrony zdrowia.

Editorial Board


Rada Naukowa

prof. Christina Ciecierski, Northeastern Illinois University

prof. Piotr Jaworski, Edinburgh Napier University Business School

prof. Jerzy Konieczny, Wilfrid Laurier University, the Rimini Center for Economic Analysis

prof. Andrzej Skrzypacz, Stanford University

prof. Svietlana Ahiyavets, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały

prof. Teresa Mróz, Uniwersytet w Białymstoku

prof. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski

prof. Jacek Osiewalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Kazimierz Ryć, Uniwersytet Warszawski

prof. Jan Sobiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki


Redaktorzy Tematyczni

język polski – mgr Danuta Jelonkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

język angielski – Kevin Essex, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

statystyka – prof. Tomasz Michalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

finanse – prof. Jan Sobiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ekonometria – prof. Jerzy Marzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ekonomia – prof. Wojciech Pacho, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prawo – prof. Teresa Mróz i prof. Anetta Breczko, Uniwersytet w Białymstoku

demografia – prof. Wiktoria Wróblewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zarządzanie – prof. Mirosław Jarosiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ekonomia zdrowia – prof. Violetta Korporowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Contact

Sekretarz redakcji: dr Lidia Dzierżek, e-mail: Lidia.Dzierzek@sgh.waw.pl
Adres mailowy redakcji: EiPwOZ@sgh.waw.pl

www: Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia

ISSN: 2449-9374

Collections in this community