Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.authorMasiukiewicz, Piotr
dc.date.accessioned2018-10-23T06:21:39Z
dc.date.available2018-10-23T06:21:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa, 2016.pl
dc.identifier.isbn978-83-60561-18-8pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/591
dc.description.abstractProblem odpowiedzialności menedżera jest podwójny, ponieważ z jednej strony jest on odpowiedzialny za całą stratę finansową i wizerunek firmy, z drugiej zaś ponosi odpowiedzialność etyczną, prawną i finansową za konkretne decyzje. W praktyce istnieje również problem etyczny dotyczący poziomu wymagań i poziomu konsekwencji prawnych (w tym kontraktu), w szczególności menedżerów dużych instytucji; a także wpływ społeczny ich decyzji (działań). Autorzy niniejszej pracy stawiają następującą tezę: decyzje menedżerów o wielkiej nieraz wartości i dotyczące nawet milionów klientów oraz apetyt na ryzyko z jednej strony, a z drugiej stosowana zasada prawa do błędów, wysokie wynagrodzenia i odprawy oraz słaba wydajność nadzoru korporacyjnego uzasadniają stosowanie odpowiedzialności finansowej za błędy w zarządzaniu oraz zaostrzenie kryteriów doboru menedżerów. Warunki podejmowania decyzji przez menedżerów mają specyficzny charakter (np. asymetria informacji, stres decyzyjny, presja czasu), stąd potrzebne okazuje się też specjalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W publikacji autorzy uwzględnili własne, wieloletnie doświadczenie w kierowaniu firmami, w tym specyficzne doświadczenia w zarządzaniu sanacją. Pierwszy rozdział pracy tworzy ramy w zakresie dalszych rozważań. Znalazła się więc tu analiza teorii zarządzania w zakresie odpowiedzialności menedżerów, teorii społecznej odpowiedzialności biznesu, kryteriów racjonalności ekonomicznej oraz etyki w kontekście tej odpowiedzialności. Analiza zawarta w rozdziale drugim obejmuje obszary odpowiedzialności w procesie zarządzania. Rozdział trzeci przedstawia zaś uwarunkowania decyzyjne, w tym czynniki behawioralne, asymetrię informacji oraz zasadę prawa do błędów i inne zasady będące aksjologią procesu podejmowania decyzji. Odpowiedzialność prawna, finansowa i moralna jest przedmiotem szczegółowych analiz w kolejnych rozdziałach. Specjalnej ochronie (ubezpieczeniu) menedżerów wobec odpowiedzialności cywilnej oraz zabezpieczeniu od utraty zysków poświęcono rozdział siódmy. W rozdziale ósmym przedstawiono natomiast opinie i wnioski na temat stanu oraz kierunków zmian systemowych w obszarze odpowiedzialności menedżerów w oparciu o wyniki badania własnego przeprowadzonego metodą Delphi. Eksperci wskazali także na trendy polskich regulacji dotyczących obowiązków menedżerów. Analizy zawarte w tej książce ograniczają się do kwestii odpowiedzialności ludzi, a nie instytucji, a zatem szerszej gamy przykładowych przykładów z rynku finansowego ze względu na dostępność danych. Badania autorów potwierdziły, że bardzo wysoki poziom wynagrodzeń menedżerów, sięgający dziesiątek a nawet setek milionów dolarów rocznie, nie był wystarczająco powiązany z systemem odpowiedzialności za decyzje, w tym odpowiedzialność za zatrudnienie i odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną. Menedżerowie oprócz tego, że są jedną z najlepiej wynagradzanych grup zawodowych, to w większości przypadków znają wysuwane wobec nich oczekiwania odnośnie pracy w danej firmie. Zazwyczaj zawieszona przed nimi poprzeczka jest, i co więcej musi być, na bardzo wysokim poziomie, który nierzadko wyznaczany zostaje przez porażkę ich poprzednika. Stąd też menedżerowie mają pełną świadomość co do roli, jaka na nich spoczywa. Dlatego, zdaniem autorów, w żadnym wypadku nie można zawężać obszaru odpowiedzialności menedżerów w firmach – muszą znać reguły gry i stosować je wobec innych w swoim codziennym postępowaniu. Stan regulacji odpowiedzialności w wymiarze podmiotowym i atrybutowym oraz faktycznych konsekwencji ponoszonych przez top-menedżerów w Polsce pozostawia zatem wiele do życzenia. Dalszych badań i propozycji rozwiązań wymagają w szczególności następujące problemy:  większa penalizacja i zaostrzenie kar finansowych,  większa precyzja odpowiedzialności menedżerów w kontraktach, w tym określona odpowiedzialność finansowa,  usprawnienie wymiaru sprawiedliwości (długotrwałość procesów karnych wymaga odrębnej analizy i propozycji de lege ferenda),  rozwiązania dotyczące odpowiedzialności finansowej menedżerów w instytucjach finansowych powinny być rozszerzone na sektor parabankowy, a niektóre elementy (np. odroczenie wypłaty bonusów) także na wszystkie sektory gospodarki. Dobrym punktem wyjścia do kształtowania modeli wynagrodzeń menedżerów w dużych i średnich firmach są przyjęte na European Financial Congress Założenia dobrych praktyk w zakresie wynagradzania kierownictwa spółek o znaczeniu strategicznym, które należało by stosować w praktyce. Ewentualne regulacje w zakresie systemów motywacji powinny mieć charakter głównie wewnątrzkrajowy i posługiwać się instrumentami ekonomicznymi (np. w formie podatku), a nie normami administracyjnymi. Regulatorom krajowym i unijnym ciągle towarzyszy dylemat dotyczący tego, ile regulacji, a ile samoregulacji i etyki powinno być stosowane w biznesie. W procesie harmonizowania regulacji unijnych ważną pozostaje zasada proporcjonalności, polegająca na wprowadzaniu mniejszej liczby regulacji wśród małych i mikro przedsiębiorstw.pl
dc.description.abstractSuch factors as: inadequate publicize the consequences of low financial penalties, no mechanism for repayment of the bonuses for losses and incompetence and excessive length of judicial proceedings – created in many countries; particularly in the financial sectors, the basis for the dissemination of the principles of unrestricted right to errors top-managers and moral hazard and were one of the factors of the financial crisis. Increasing the financial liability of managers and at the same time a restriction on the right of errors seems to be the right direction of changes in regulations. Therefore, it is necessary to break with the principle formulated by J. Kornai, "too big to jail". The problem of responsibility of the manager is a dual, because on the one hand he is charged with overall responsibility for all financial losses and image of the company, on the other hand, he bears personal responsibility ethical, legal and financial responsibility for specific decisions. In practice, there is also an ethical problem of the level of requirements and the level of legal consequences (including contract), particularly the managers of major institutions; as well as the social impact of their decisions (activities). The authors of this study put the following thesis: the decisions of managers with great sometimes values and on even millions of customers and willingness to take risks on the one hand, and on the other hand, applied the principle of the right of mistakes, high salaries and employee severance payments and the weakness of corporate governance - support the use of financial responsibility for mismanagement and tightening the criteria for their selection. The book uses several research methods: analysis of domestic and foreign literature, case studies, data analysis, statistical analysis of legal regulations and own research Delphi method. The authors used also own many years of experience in managing companies, including specific experience in managing sanitation's processes of companies. The first chapter of work provides a framework for further discussion. Are analyzed in the management theories, the theory of corporate social responsibility, criteria of economic rationality and ethics in the context of this responsibility. The second chapter examines the areas of responsibility in the management process. The third chapter presents the conditions decision-making in this behavioral factors, asymmetry of information and the principle of the right to errors and other rules that are axiology decision-making. The liability of legal, financial and moral is the subject of detailed analysis in the following chapters. Special protection (insurance), managers civil liability and insurance against loss of earnings concerns the seventh chapter. In the eighth chapter presents the opinions and conclusions on the state and trends of the system under the responsibility of managers based on surveys of managers that have been carried out by the authors using the Delphi method. The experts also pointed to trends of Polish regulations concerning the responsibilities of managers. The analyzes contained in this book are limited to the issue of responsibility of people and not institutions, and therefore a wider range of illustrative examples from the financial market due to the availability of data. Our study confirms that very high levels of remuneration of managers, reaching tens and even hundreds of millions of dollars a year, was not sufficiently connected to the system of responsibility for decisions, including responsibility for employment and the responsibility of civil, administrative and criminal liability. A level of responsibility in the subject and attribute dimension, also in Poland leaves a lot to be desired. In particular, further research and proposals for solutions require the following problems:  greater criminalization and tightening financial sanctions,  greater precision accountability of managers in contracts, including specific financial responsibility (the principle of clawback and others),  improving the administration of justice (sustainability of criminal trials requires a separate analysis and conclusions de lege ferenda),  solutions for the financial liability of managers in financial institutions should be extended to the shadow banking sector, and some elements (e.g. to defer the payment of bonuses) are also all sectors of the economy. Today, the system of remuneration of managers, created in accordance with a holistic approach should take into account a number of factors affecting the differentiation of their income, or even the contents and requirements of work, competence potential, results achieved, the financial capacity of the company, the company's strategy, labor market and other social realities (including good manners), but also the principles of financial responsibility. Any adjustments motivation systems should be carried out mainly Intrastate and use economic instruments (e.g. taxation) and not the administrative rules. The experience gained with the recent subprime crisis pointed to the need to adopt a new paradigm of responsibility managers. So associated them high salaries with contractual liability, particularly financial responsibility for wrong decisions. National regulators and also the EU still have the dilemma of how many should be regulation, and how many self-regulation and ethics in business. Therefore, in the process of harmonization of EU regulation is important to the principle of proportionality, it is far less regulation for micro and small enterprisesen
dc.description.abstractLe problème de la responsabilité du responsable est double: d’une part, il est responsable de l’ensemble de la perte financière et de l’image de la société, et de l’autre, il est responsable de la responsabilité éthique, juridique et financière de certaines décisions. Dans la pratique, il existe également un problème d'éthique concernant le niveau des exigences et le niveau des conséquences juridiques (y compris les contrats), en particulier les dirigeants de grandes institutions; et l'impact social de leurs décisions (actions). Les auteurs de ce travail ont avancé la thèse suivante: les décisions des dirigeants très valables, voire des millions de clients et l’appétit pour le risque, d’une part, et la règle d’erreur applicable, une rémunération élevée, des indemnités de licenciement et une mauvaise performance du gouvernement gérer et resserrer les critères de sélection des cadres. Les conditions décisionnelles des dirigeants ont un caractère spécifique (asymétrie de l’information, contrainte décisionnelle, contraintes de temps, par exemple), ce qui nécessite une assurance responsabilité particulière. Dans la publication, les auteurs ont pris en compte leur propre expérience de plusieurs années dans la gestion d’entreprises, y compris une expérience spécifique dans la gestion de l’assainissement. Le premier chapitre de l'ouvrage crée un cadre pour d'autres considérations. Ainsi, il existe une analyse de la théorie de la gestion dans le domaine de la responsabilité de gestion, de la théorie de la responsabilité sociale des entreprises, des critères de rationalité économique et de l’éthique dans le contexte de cette responsabilité. L'analyse du deuxième chapitre couvre les domaines de responsabilité dans le processus de gestion. Le troisième chapitre présente les conditions décisionnelles, y compris les facteurs de comportement, l’asymétrie de l’information, le principe du droit aux erreurs et d’autres principes constituant l’axiologie du processus décisionnel. La responsabilité juridique, financière et morale fait l’objet d’analyses détaillées dans les chapitres suivants. La protection spéciale (assurance) des dirigeants contre la responsabilité civile et contre le manque à gagner est consacrée au chapitre sept. Dans le huitième chapitre, les avis et conclusions sur l'état et les orientations des changements systémiques dans le domaine de la responsabilité de la direction sont présentés sur la base des résultats de la propre étude réalisée à l'aide de la méthode Delphi. Les experts ont également souligné les tendances de la réglementation polonaise en matière de responsabilités de direction. Les analyses contenues dans ce livre se limitent à la question de la responsabilité des personnes et non des institutions, et donc à un éventail plus large d’exemples exemplaires du marché financier en raison de la disponibilité des données. La recherche des auteurs a confirmé que le niveau très élevé de rémunération des dirigeants, atteignant le dixièmefr
dc.description.abstractDas Problem ist ein zweifaches Verantwortung Manager, weil auf der einen Seite, er für alle finanziellen Verlust und das Image des Unternehmens verantwortlich ist, auf der andere Seite ist verantwortlich ethische, rechtliche und finanzielle Verantwortung für bestimmte Entscheidungen. In der Praxis gibt es auch ein ethisches Problem in Bezug auf das Niveau der Anforderungen und die Höhe der Rechtsfolgen (einschließlich des Vertrags), insbesondere die Manager großer Institute; und die sozialen Auswirkungen ihrer Entscheidungen (Aktionen). Die Autoren dieser Studie stellten die folgende These: die Entscheidungen von Managern großer manchmal Werte und sogar Millionen von Kunden und Risikobereitschaft auf der einen Seite und angewandt, um das Prinzip des Rechts Fehler, hohe Löhne und Abfindungen und die schlechte Leistung der Unternehmensführung unterstützt die Verwendung der finanziellen Verantwortung für Fehler machen in Verwaltung und Verschärfung der Auswahlkriterien für Führungskräfte. Entscheidungsbedingungen für Führungskräfte haben einen spezifischen Charakter (zB Informationsasymmetrie, Entscheidungsstress, Zeitdruck), daher ist eine spezielle Haftpflichtversicherung erforderlich. In der Publikation berücksichtigten die Autoren ihre eigene langjährige Erfahrung in der Leitung von Unternehmen, einschließlich spezifischer Erfahrungen im Bereich der Abwasserentsorgung. Das erste Kapitel der Arbeit schafft einen Rahmen für weitere Überlegungen. So gibt es eine Analyse der Managementtheorie im Bereich der Führungsverantwortung, der Theorie der Corporate Social Responsibility, der Kriterien der ökonomischen Rationalität und der Ethik im Kontext dieser Verantwortung. Die Analyse im zweiten Kapitel umfasst die Verantwortungsbereiche im Managementprozess. Das dritte Kapitel stellt die Entscheidungsfaktoren, einschließlich Verhaltensfaktoren, Asymmetrie der Information und dem Prinzip des Rechts auf Fehler und andere Regeln, die Axiologie Entscheidungsprozess. Die rechtliche, finanzielle und moralische Verantwortung wird in den folgenden Kapiteln detailliert analysiert. Der besondere Schutz (die Versicherung) der Manager gegen die zivilrechtliche Haftung und die Sicherung gegen den Gewinnverlust ist Kapitel sieben gewidmet. Im achten Kapitel präsentiert, während die Meinungen und Schlussfolgerungen über den Zustand und die Entwicklung des Systems unter der Verantwortung der Manager auf die Ergebnisse einer Studie, die von seinem eigenen Delphi durchgeführt basiert. Die Experten wiesen auch auf die Tendenzen der polnischen Vorschriften bezüglich der Führungsverantwortung hin. Die in diesem Buch enthaltenen Analysen beschränken sich auf die Frage nach der Verantwortung von Menschen, nicht von Institutionen und damit einer größeren Bandbreite beispielhafter Finanzmarktdaten aufgrund der Verfügbarkeit von Daten. Die Untersuchungen der Autoren bestätigten, dass das sehr hohe Vergütungsniveau der Manager das zehnte erreichtde
dc.description.abstractПроблема ответственности менеджера двояка, поскольку, с одной стороны, он несет ответственность за все финансовые потери и имидж компании, а с другой - отвечает за этическую, юридическую и финансовую ответственность за конкретные решения. На практике существует также этическая проблема в отношении уровня требований и уровня правовых последствий (включая контракт), в частности руководителей крупных учреждений; и социальное воздействие их решений (действий). Авторы этой работы выдвинули следующий тезис: решения менеджеров, имеющих большую ценность и даже миллионы клиентов и аппетит к риску, с одной стороны, а с другой - применимое правило ошибки, высокая оплата вознаграждения и выходного пособия и плохая эффективность корпоративного управления, оправдывают использование финансовой ответственности за ошибки в управления и ужесточения критериев отбора для менеджеров. Условия принятия решений для менеджеров имеют конкретный характер (например, асимметрия информации, стресс, принятие решений, временное давление), поэтому требуется специальное страхование ответственности. В публикации авторы учли свой многолетний опыт управления компаниями, в том числе особый опыт управления санитарии. Первая глава работы создает основу для дальнейших соображений. Таким образом, в контексте этой ответственности проводится анализ теории управления в области управленческой ответственности, теории корпоративной социальной ответственности, критериев экономической рациональности и этики. Анализ во второй главе охватывает сферы ответственности в процессе управления. В третьей главе приводятся условия принятия решений, в том числе поведенческие факторы, асимметрия информации и принцип права на ошибки и другие принципы, являющиеся аксиологией процесса принятия решений. Юридическая, финансовая и моральная ответственность является предметом подробного анализа в последующих главах. Специальная защита (страхование) менеджеров от гражданской ответственности и защита от упущенной выгоды посвящена главе седьмая. В восьмой главе мнения и выводы о состоянии и направлениях системных изменений в сфере управленческой ответственности представлены на основе результатов собственного исследования, проведенного с использованием метода Delphi. Эксперты также указали на тенденции польских правил в отношении управленческих обязанностей. Анализы, содержащиеся в этой книге, ограничиваются вопросом ответственности людей, а не учреждений, и, следовательно, более широкого круга образцовых примеров с финансового рынка из-за доступности данных. Исследования авторов подтвердили, что очень высокий уровень вознаграждения менеджеров, достигающий десятойru
dc.description.abstractEl problema de responsabilidad del gerente es doble, porque, por un lado, es responsable de toda la pérdida financiera y la imagen de la empresa, y por el otro, es responsable de la responsabilidad ética, legal y financiera de las decisiones específicas. En la práctica, también existe un problema ético en relación con el nivel de requisitos y el nivel de consecuencias legales (incluido el contrato), en particular los gerentes de grandes instituciones; y el impacto social de sus decisiones (acciones). Los autores de este trabajo expusieron la siguiente tesis: decisiones de gerentes con gran valor e incluso sobre millones de clientes y apetito por el riesgo, por un lado, y por el otro la regla de error aplicable, la alta remuneración y la indemnización por despido y el desempeño deficiente del gobierno corporativo justifican el uso de la responsabilidad financiera por errores en Gestión y endurecimiento de los criterios de selección para directivos. Las condiciones de toma de decisiones para los gerentes tienen un carácter específico (por ejemplo, asimetría de la información, estrés en la toma de decisiones, presión del tiempo), por lo que se necesita un seguro de responsabilidad especial. En la publicación, los autores tomaron en cuenta su propia experiencia de muchos años en la gestión de empresas, incluida la experiencia específica en la gestión del saneamiento. El primer capítulo del trabajo crea un marco para otras consideraciones. Por lo tanto, existe un análisis de la teoría de la gestión en el área de la responsabilidad de gestión, la teoría de la responsabilidad social corporativa, los criterios de racionalidad económica y la ética en el contexto de esta responsabilidad. El análisis en el segundo capítulo cubre las áreas de responsabilidad en el proceso de gestión. El tercer capítulo presenta las condiciones de toma de decisiones, incluidos los factores de comportamiento, la asimetría de la información y el principio del derecho a los errores y otros principios que son la axiología del proceso de toma de decisiones. La responsabilidad legal, financiera y moral es objeto de análisis detallados en capítulos posteriores. La protección especial (seguro) de los gerentes contra la responsabilidad civil y la garantía contra el lucro cesante está dedicada al capítulo siete. En el octavo capítulo, se presentan las opiniones y conclusiones sobre la condición y las direcciones de los cambios sistémicos en el área de la responsabilidad de gestión en base a los resultados del propio estudio realizado utilizando el método Delphi. Los expertos también señalaron las tendencias de las regulaciones polacas con respecto a las responsabilidades administrativas. Los análisis contenidos en este libro se limitan a la responsabilidad de las personas, no a las instituciones, y por lo tanto a una gama más amplia de ejemplos ejemplares del mercado financiero debido a la disponibilidad de datos. La investigación de los autores confirmó que el muy alto nivel de remuneración de los gerentes, alcanzando el décimoes
dc.description.abstractIl problema è duplice direttore di responsabilità, perché da un lato, egli è responsabile di tutte le perdite finanziarie e l'immagine dell'azienda, d'altra parte è responsabilità etica, giuridica e finanziaria responsabile di decisioni specifiche. In pratica, esiste anche un problema etico riguardante il livello dei requisiti e il livello delle conseguenze legali (incluso il contratto), in particolare i dirigenti di grandi istituzioni; e l'impatto sociale delle loro decisioni (azioni). Gli autori di questo studio mettono la seguente tesi: le decisioni dei manager delle grandi a volte i valori e sulle addirittura milioni di clienti e la propensione al rischio, da un lato, e applicato il principio del diritto di sbagliare, alti stipendi e TFR e lo scarso rendimento del sostegno corporate governance l'uso di responsabilità finanziaria per gli errori in gestire e rafforzare i criteri di selezione per i dirigenti. Le condizioni decisionali per i dirigenti hanno un carattere specifico (ad es. Asimmetria delle informazioni, stress decisionale, pressione temporale), quindi è necessaria un'assicurazione di responsabilità speciale. Nella pubblicazione, gli autori hanno tenuto conto della propria esperienza pluriennale nella gestione delle società, inclusa l'esperienza specifica nella gestione delle strutture igienico-sanitarie. Il primo capitolo del lavoro crea una struttura per ulteriori considerazioni. Era qui, quindi l'analisi della teoria di gestione la responsabilità dei dirigenti, la teoria di criteri di responsabilità sociale di razionalità economica ed etica nel contesto di questa responsabilità. L'analisi nel secondo capitolo copre le aree di responsabilità nel processo di gestione. Il terzo capitolo presenta i fattori decisionali, compresi i fattori comportamentali, asimmetria delle informazioni e il principio del diritto di errori e altre norme che assiologia processo decisionale. La responsabilità legale, finanziaria e morale è oggetto di analisi dettagliate nei capitoli successivi. La protezione speciale (assicurazione) dei dirigenti contro la responsabilità civile e l'assicurazione contro la perdita di profitti è dedicata al capitolo sette. Nei regali capitolo ottavo, mentre i pareri e le conclusioni sullo stato e le tendenze del sistema sotto la responsabilità dei dirigenti sulla base dei risultati di uno studio condotto dalla sua stessa Delphi. Gli esperti hanno anche indicato le tendenze delle normative polacche in merito alle responsabilità manageriali. Le analisi contenute in questo libro sono limitati alla questione della responsabilità di persone, non istituzioni, e quindi una più ampia gamma di esemplari dal mercato finanziario a causa della disponibilità di dati. La ricerca degli autori ha confermato che l'altissimo livello di remunerazione dei manager raggiunge il decimo postoit
dc.description.abstract一方で、彼はすべての金銭的損失や会社のイメージのために責任があるため、問題は一方で、特定の意思決定の責任、倫理的、法的および財政的責任である、二重の責任マネージャです。実際には、要件のレベルおよび法的影響のレベル(契約を含む)、特に大規模機関の管理者に関する倫理的問題もある。彼らの意思決定(行動)の社会的影響。 のエラーのための財政責任の使用をサポートし、時には大きな値の経営者の意思決定や顧客とリスク選好の百万もの一方で、やミス、高賃金と退職金を行う権利およびコーポレート・ガバナンスの貧弱なパフォーマンスの原則を適用:この研究の著者は、次の論文を置きますマネージャーのための選択基準を管理し、強化する。 マネージャーの意思決定条件には、特定の性質(情報の非対称性、意思決定ストレス、時間的圧力など)があるため、特別な責任保険が必要です。 この出版物では、著者は、衛生管理の具体的な経験を含め、企業管理における長年の経験を考慮に入れました。 作業の第1章では、さらに考慮すべきフレームワークを作成します。したがって、経営責任、企業の社会的責任の理論、経済的合理性の基準およびこの責任の文脈における倫理の分野における経営理論の分析があります。 第2章の分析では、管理プロセスにおける責任領域について説明します。第三章では、行動要因、情報の非対称性やエラー、およびその他の規則価値論の意思決定プロセスへの権利の原則を含む意思決定要因を提示します。 法的、財政的および道徳的責任は、後続の章で詳細に分析されます。民事責任に対するマネジャーの特別な保護(保険)と利益の損失に対する確保は、第7章に捧げられている。 第8章では、デルファイ法を用いて実施した自らの調査結果に基づいて、経営責任領域の体系的変化の条件と方向性についての意見と結論を提示する。専門家は、管理責任に関するポーランドの規制の動向も指摘した。 本書に含まれる分析は、機関ではなく人の責任という問題に限定されているため、データの入手可能性のために金融市場からの模範的な例が広範囲にわたっています。著者の研究は、管理職の報酬が非常に高いことを確認し、other
dc.description.abstract經理的責任問題是雙重的,因為一方面他負責整個財務損失和公司形象,另一方面,他負責具體決策的道德,法律和財務責任。在實踐中,還有一個關於要求水平和法律後果(包括合同)水平的道德問題,特別是大型機構的管理人員;以及他們的決定(行動)的社會影響。 這項研究的作者提出以下論點:偉大有時值的管理者和甚至上百萬的客戶和風險偏好,一方面決定,並應用的犯錯誤,高工資和遣散費和公司治理的支持表現不佳,在使用財務責任的錯誤的權利的原則管理和收緊管理人員的選擇標準。 管理者的決策條件具有特定的特徵(例如信息不對稱,決策壓力,時間壓力),因此需要特殊責任保險。在該出版物中,作者考慮了他們自己多年管理公司的經驗,包括管理衛生設施的具體經驗。該工作的第一章創建了一個進一步考慮的框架。因此,在這一責任的背景下,對管理責任,企業社會責任理論,經濟理性標準和道德規範等領域的管理理論進行了分析。第二章的分析涵蓋了管理過程中的責任領域。第三章介紹了決策條件,包括行為因素,信息不對稱和錯誤權原則以及其他原則是決策過程的價值論。法律,財務和道德責任是後續章節中詳細分析的主題。管理人員對民事責任和防止利潤損失的特別保護(保險)專門用於第七章。在第八章中,基於使用德爾菲法進行的自身研究的結果,提出了對管理責任領域系統變化的條件和方向的意見和結論。專家們還指出了波蘭有關管理責任的規定的趨勢。本書中包含的分析僅限於人員而非機構的責任問題,因此由於數據的可用性,金融市場的範例更廣泛。提交人的研究證實,非常高的管理薪酬水平,每年達到數十億甚至數億美元,與決策責任制度沒有充分聯繫,包括就業責任和民事,行政和刑事責任。管理人員除了是薪酬最高的專業團隊之外,在大多數情況下都知道他們對特定公司工作的期望。通常從他們暫停了酒吧,並且更重要的是,必須是在非常高的水平,這通常是由它的前輩的失敗來確定。因此,管理者充分意識到他們所扮演的角色。因此,根據作者的觀點,在任何情況下,你不能縮小在企業管理者的責任區 - 必須知道遊戲的規則,並將其應用到其他人在他們的日常行為。主觀和屬性方面的責任監管狀況以及波蘭高層管理人員承擔的實際後果還有很多不足之處。進一步的研究和解決方案建議特別需要以下問題:更大的定罪和加強金融制裁,合同管理人員更精確問責制,包括具體的財務責任,提高司法行政(可持續性刑事審判需要一個單獨的分析和建議擬議法) ,對管理者的金融機構的金融負債的解決方案應擴大到影子銀行部門,以及一些元素(如延期支付獎金的)對經濟的所有部門。塑造在大,中型公司管理人員的薪酬模式一個很好的起點,在歐洲議會財務假設的良好做法在具有戰略重要性的管理人員薪酬的公司,應在實踐中應用的採用。激勵制度範圍內的可能規定應主要是國內性的,並使用經濟手段(例如以稅收的形式),而不是行政規範。國家監管機構和歐盟仍然伴隨著涉及多少調控兩難,多少自我調節和道德應該在業務應用。在協調歐盟法規的過程中,比例原則,即在小型和微型企業中引入較少的法規,仍然有效。other
dc.language.isopl
dc.publisherInstytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"pl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectOdpowiedzialnośćpl
dc.subjectmenedżerpl
dc.subjectetykapl
dc.subjectupadłośćpl
dc.subjectprzedsiębiorstwpl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectbankructwopl
dc.subjectrestrukturyzacjapl
dc.subjectcsrpl
dc.subjectodpowiedzialność finansowapl
dc.subjectodpowiedzialność prawnapl
dc.subjectodpowiedzialność etycznapl
dc.subjectmodele odpowiedzialnościpl
dc.subjectubezpieczenie menedżerówpl
dc.subjectmotywacjapl
dc.subjectzachowania menedżerówpl
dc.subjectsprawozdawczość finansowapl
dc.subjectracjonalnośćpl
dc.subjectdecyzjepl
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność biznesupl
dc.subjectwynagrodzeniapl
dc.subjectResponsibilityen
dc.subjectmanageren
dc.subjectethicsen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectenterprisesen
dc.subjectrisken
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectrestructuringen
dc.subjectcsren
dc.subjectfinancial responsibilityen
dc.subjectlegal responsibilityen
dc.subjectethical responsibilityen
dc.subjectliability modelsen
dc.subjectmanagerial insuranceen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectmanagerial behavioren
dc.subjectfinancial reportingen
dc.subjectrationalityen
dc.subjectdecisionsen
dc.subjectcorporate social responsibilityen
dc.subjectResponsabilitéfr
dc.subjectgestionnairefr
dc.subjectéthiquefr
dc.subjectrémunérationfr
dc.subjectfaillitefr
dc.subjectentreprisesfr
dc.subjectrisquefr
dc.subjectfaillitefr
dc.subjectrestructurationfr
dc.subjectresponsabilité financièrefr
dc.subjectresponsabilité juridiquefr
dc.subjectresponsabilité éthiquefr
dc.subjectmodèles de responsabilitéfr
dc.subjectassurance de la directionfr
dc.subjectmotivationfr
dc.subjectcomportement de la directionfr
dc.subjectinformation financièrefr
dc.subjectrationalitéfr
dc.subjectdécisionsfr
dc.subjectresponsabilité sociale de l'entreprisefr
dc.subjectVerantwortungde
dc.subjectManagerde
dc.subjectEthikde
dc.subjectVergütungde
dc.subjectKonkursde
dc.subjectUnternehmende
dc.subjectRisikode
dc.subjectKonkursde
dc.subjectRestrukturierungde
dc.subjectCSRde
dc.subjectfinanzielle Verantwortungde
dc.subjectrechtliche Verantwortungde
dc.subjectethische Verantwortungde
dc.subjectHaftungsmodellede
dc.subjectManager-Versicherungde
dc.subjectMotivationde
dc.subjectFührungsverhaltende
dc.subjectFinanzberichterstattungde
dc.subjectRationalitätde
dc.subjectEntscheidungende
dc.subjectCorporate Social Responsibilityde
dc.subjectОтветственностьru
dc.subjectменеджерru
dc.subjectэтикаru
dc.subjectвознаграждениеru
dc.subjectбанкротствоru
dc.subjectпредприятияru
dc.subjectрискru
dc.subjectбанкротствоru
dc.subjectреструктуризацияru
dc.subjectcsrru
dc.subjectфинансовая ответственностьru
dc.subjectюридическая ответственностьru
dc.subjectэтическая ответственностьru
dc.subjectмодели ответственностиru
dc.subjectуправленческое страхованиеru
dc.subjectмотивацияru
dc.subjectуправленческое поведениеru
dc.subjectфинансовая отчетностьru
dc.subjectрациональностьru
dc.subjectрешенияru
dc.subjectкорпоративная социальная ответственностьru
dc.subjectResponsabilidades
dc.subjectgerentees
dc.subjectéticaes
dc.subjectremuneraciónes
dc.subjectquiebraes
dc.subjectempresases
dc.subjectriesgoes
dc.subjectquiebraes
dc.subjectreestructuraciónes
dc.subjectRSCes
dc.subjectresponsabilidad financieraes
dc.subjectresponsabilidad legales
dc.subjectresponsabilidad éticaes
dc.subjectmodelos de responsabilidades
dc.subjectseguros de gestiónes
dc.subjectmotivaciónes
dc.subjectcomportamiento empresariales
dc.subjectinformes financieroses
dc.subjectracionalidades
dc.subjectdecisioneses
dc.subjectresponsabilidad social corporativaes
dc.subjectResponsabilitàit
dc.subjectmanagerit
dc.subjecteticait
dc.subjectremunerazioneit
dc.subjectfallimentoit
dc.subjectimpresait
dc.subjectrischioit
dc.subjectfallimentoit
dc.subjectristrutturazioneit
dc.subjectcsrit
dc.subjectresponsabilità finanziariait
dc.subjectresponsabilità legaleit
dc.subjectresponsabilità eticait
dc.subjectmodelli di responsabilitàit
dc.subjectassicurazione managerialeit
dc.subjectmotivazioneit
dc.subjectcomportamento managerialeit
dc.subjectrendicontazione finanziariait
dc.subjectrazionalitàit
dc.subjectdecisioniit
dc.subjectresponsabilità sociale delle impreseit
dc.subject責任,經理,道德,薪酬,破產,企業,風險,破產,重組,企業社會責任,財務責任,法律責任,道德責任,責任模式,管理保險,動機,管理行為,財務報告,理性,決策,企業社會責任other
dc.subject責任、マネージャー、倫理、報酬、破産、企業、リスク、破産、リストラ、CSA、財務責任、法的責任、倫理的責任、責任モデル、経営陣の保険、モチベーション、経営行動、財務報告、合理性、other
dc.titleOdpowiedzialność menedżerówpl
dc.title.alternativeResponsibility of managersen
dc.title.alternativeVerantwortung der Managerde
dc.title.alternativeResponsabilité des gestionnairesfr
dc.title.alternativeResponsabilidad de los directivoses
dc.title.alternativeОтветственность руководителейru
dc.title.alternativeResponsabilità dei dirigentiit
dc.title.alternative經理的責任other
dc.title.alternativeマネージャーの責任other
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical324pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.