Przeglądaj według

 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r. jest czołową, a zarazem unikatową jednostką naukowo-badawczą zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. Celem jego powstania było połączenie jednostek naukowych uczelni o podobnym profilu i zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. W skład Kolegium wchodzi 5 katedr oraz 5 instytutów. Informacje o poszczególnych jednostkach Kolegium znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika - porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018 

  Czainska, Katarzyna (2018)
  Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań dotyczących znalezienia odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy i w jakim zakresie zmieniło się definiowanie w 2018 roku postaw „nieetycznego biznesmena”, „nieetycznego ...
 • Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów 

  Kowalczyk, Stanisław (2018)
  Economics, like other sciences, are met with critical remarks and polemics from other areas of knowledge related to their findings and achievements. However, what distinguishes the critical trend towards economics and ...
 • Agrobiznes i kryzys 

  Kowalczyk, Stanisław (2009)
  Współczesny kryzys ekonomiczny swoim zasięgiem obejmuje wszystkie regiony i sfery gospodarki światowej. Głębokość oddziaływania zjawisk kryzysowych jest jednak zróżnicowana, tak w układzie państw, regionów, jak i sektorów ...
 • Agricultural and Rural Development Policy in 2007-2013 

  Kowalczyk, Stanisław (2010)
  The European Union commences another budget period (2007-2013). This means significant changes for agriculture and rural areas with respect to the manner and the scope of financing of this sector, which were started in ...
 • Globalizacja i kryzys 

  Kowalczyk, Stanisław (2009)
  Globalizacja po raz pierwszy musi zmierzyć się z tak rozległym kryzysem ekonomicznym. To nowe wyzwania dla organizacji międzynarodowych oraz rządów. Stosowane w obecnych warunkach strategie antykryzysowe oparte są na takich ...
 • Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje 

  Kowalczyk, Stanisław (2010)
  The paper deals with the current and controversial problems of the agribusiness globalisation. The author addresses issues such as the scope and the depth of globalisation processes in particular elements of agribusiness ...
 • Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych 

  Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (2011-10)
  The authors raise an extremely important, yet controversial, issue concerning the future of the European Model of Agriculture (EMA) under the circumstances of increased globalisation. In various respects, EU agriculture ...
 • Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności 

  Kowalczyk, Stanisław (2016)
  W następstwie globalizacji dochodzi w strukturze świata do głębokich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Odnosi się to także do produkcji i obrotu żywnością. Zmia-ny polegają głównie na wydłużaniu się łańcuchów ...
 • Jeremy Rifkin’s utopia of the economy of abundance 

  Kowalczyk, Stanisław (2017)
  The article is a voice in the discussion on the directions of the evolution of the global economy. The reference plane is a reflection on J. Rifkin's book titled: The Zero marginal Cost Society. The article critically ...
 • Odpowiedzialność menedżerów 

  Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2016)
  Problem odpowiedzialności menedżera jest podwójny, ponieważ z jednej strony jest on odpowiedzialny za całą stratę finansową i wizerunek firmy, z drugiej zaś ponosi odpowiedzialność etyczną, prawną i finansową za konkretne ...
 • Payment bottlenecks in the European Union and in Poland 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014)
  The authors set themselves the goal of developing new instruments of deactivation payment blockades, the number of which has increased significantly in the Union in recent years European Union. Therefore, the theoretical ...
 • Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja 

  Dec, Paweł; Borowski, Krzysztof; Ptak-Chmielewska, Aneta; Mirowska, Dorota; Grzegorzewska, Emilia; Garstka, Małgorzata; Górecki, Cezary; Wieprzowski, Paweł; Wieprzowski, Piotr; Korpus, Joanna; Sokół, Hanna; Krzeczmańska-Gigol, Katarzyna; Niebieszczańska, Wioletta; Jadach-Sepioło, Aleksandra; Musiał, Wiesław; Wojewodzic, Tomasz; Sobiech, Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Autorzy w książce przenalizowali szereg problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce. Przedstawione zostały metody i narzędzia ograniczania niepewności w działalności przedsiębiorstw, w tym strategiczne ...
 • Przewrotność współczesnych finansów 

  Dec, Paweł; Fierla, Andrzej; Adamska, Agata; Sokół, Hanna; Wierzbicka, Ewa; Grygiel-Tomaszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2016)
  W monografii pt. Przewrotność współczesnych finansów przeprowadzono analizę istotnych problemów z obszaru finansów i ekonomii, które były zarówno aktualne, jak i niepoddane krytycznej analizie przez innych autorów. Dlatego ...
 • Granice niezmienności stóp procentowych 

  Masiukiewicz, Piotr (Związek Banków Polskich : Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2017)
  Stabilność warunków oszczędzania i kredytowania dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw stanowi ważny czynnik zarówno tworzenia długoterminowych oszczędności jak i inwestycji. Stan długoterminowego oszczędzania w ...
 • Recenzja monografii: Prawo i ekonomia stabilności finansowej/ Włodzimierz S Recenzja monografii: Włodzimierz Szpringer, Prawo i ekonomia stabilności finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2015, s. 217pringer 

  Masiukiewicz, Piotr (2016)
  W omawianej monografii W. Szpringera podjęto ważną dla systemu finansowego i jeszcze niedostatecznie zbadaną problematykę. Już sama specyfikacja problemów i zarysowanie obszarów badawczych stanowi o jej wartości. Powinno ...
 • Sprawność jako kryterium oceny zarządzania 

  Masiukiewicz, Piotr (2017)
  W artykule dokonano przeglądu pojęć i definicji związanych z prakseologiczną kategorią sprawności i odniesiono je do sprawności zarzadzania w ujęciu procesowym. Sprawność zarządzania, w tym podejmowania decyzji, ...
 • Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie 

  Masiukiewicz, Piotr (2016)
  Zarówno badania autora, jak i krajowe indeksy płatności wskazują, że wiarygodność płatnicza podmiotów w Unii Europejskiej jest zróżnicowana, a w Polsce jest niska. Problem nieterminowych płatności jest stałym ...
 • Analyses of financing gap in the SME sector 

  Masiukiewicz, Piotr (2017)
  Among other barriers for investments in small and medium companies’ development – financing gap seems to be the most serious problem in many EU countries. Both financial institutions and state authorities will need some ...
 • Global risk - monograph review: Jan Krzysztof Solarz, Shadow Banking. A Systemic Financial Innovation ", 

  Masiukiewicz, Piotr (2015)
  RESUME The monograph includes many valuable opinions from international experts, as well as the author’s reflections, rich statistical material and interesting case studies. After each chapter it includes problems and ...
 • Podatkowe instrumenty antykryzysowe 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
  Both the European Union and other countries analysed and searched effective instruments against the crisis. Currently, it takes not only a European dabate on tax or bank charges. They have also taken action. Indeed, the ...

zobacz więcej