Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r. jest czołową, a zarazem unikatową jednostką naukowo-badawczą zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. Celem jego powstania było połączenie jednostek naukowych uczelni o podobnym profilu i zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. W skład Kolegium wchodzi 5 katedr oraz 5 instytutów. Informacje o poszczególnych jednostkach Kolegium znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Strategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej 

  Wysocki, Jacek; Strychalska-Rudzewicz, Anna (2013)
  W artykule skoncentrowano się na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: za pomocą jakich czynników badane małe i średnie przedsiębiorstwa konkurują na rynku, czy przedsiębiorstwa te podejmują planowe działania w ...
 • Creation of ecological competences within a company — a theoretical approach 

  Wysocki, Jacek (2019)
  Ecological competences, similarly to ecological products, technologies and innovations have played an increasingly important role in the development of the company, determining both the increase in company’s value ...
 • Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
  W dzisiejszych czasach proces pozyskiwania zasobów i umiejętności oraz tworzenia odpowiedniej ich konfi guracji nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie w toku formułowania strategii rozwojowej, która stanowi o ...
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  W dobie gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle cennym i nierozerwalnie związanym z wiedzą źródłem konkurencyjności staje się informacja, współtworzone przez nią systemy informacji oraz powiązane z nią technologie ...
 • Start-up a uwarunkowania sukcesu: wymiar teoretyczno-praktyczny 

  Wysocki, Jacek; Kałowski, Adam; Laszuk, Marek; Klimek, Jan; Poznańska, Krystyna; Turek, Dariusz; Filipowicz, Andrzej; Lipiec, Jacek; Góral, Justyna; Brdulak, Jakub (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Współczesne czasy tworzą sprzyjające warunki dla rozwoju inicjatyw typu start-up, co znajduje potwierdzenie m.in. w rosnącej liczbie start-upów oraz inicjatywach na szczeblu instytucjonalnym. Podejmując decyzję o realizacji ...
 • Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Dbanie o ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa w wyniku realizacji działań proekologicznych, obejmujących np. wdrażanie gotowych rozwiązań ekologicznych czy oferowanie ekologicznych produktów, staje się od dłuższego czasu ...
 • Strategia w rozwoju firm rodzinnych 

  Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Z przeprowadzonych na świecie i w Polsce badań wynika, że większość firm rodzinnych nie posiada formalnie opracowanych planów strategicznych, ale dość dobrze daje sobie radę na współczesnych rynkach. Niestety, w świetle ...
 • Wykorzystanie analizy SWOT przy wyborze strategii na przykładzie firmy Vistula SA 

  Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
  Dobra strategia rozwoju stanowi podstawę sukcesu firmy, wymaga jednak wysiłku i determinacji ze strony kadry kierowniczej, które są potrzebne do jej wypracowania, wdrożenia w życie i ciągłego udoskonalania, aby nigdy nie ...
 • Wykorzystanie metody pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera do analizy sektora na przykładzie przemysłu odzieżowego 

  Wysocki, Jacek; Jurek-Stępień, Stefania (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
  Model pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera to jeden z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych sposobów analizy struktury sektora (jego segmentów) pod względem konkurencji w sektorze i mechanizmu oddziaływania ...
 • Innowacje : ocena w ujęciu mikro, mezo i makro 

  Wysocki, Jacek; Kałowski, Adam; Klimek, Jan; Godlewska-Majkowska, Hanna; Rószkiewicz, Marta; Filipowicz, Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Popularność działań innowacyjnych przyczyniła się do powstania ogólnego poglądu, iż każ­da innowacja tworzy wartość dodaną dla systemu, stąd należy ją wdrażać, nawet bez ko­nieczności uprzedniego przeprowadzenia stosownych ...
 • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia 

  Wysocki, Jacek; Kałowski, Adam; Godlewska-Majkowska, Hanna; Filipowicz, Andrzej; Rószkiewicz, Małgorzata; (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
  Postęp cywilizacyjny zawsze był, jest i nadal będzie wyznaczany kolejnymi wynalazkami, których upowszechnianie ma miejsce dzięki podejmowaniu odważnych decyzji inwestycyjnych. W warunkach gospodarki podlegającej zasadom ...
 • Strategiczna karta wyników w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 

  Wysocki, Jacek (2016)
  Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko intuicji, ale i odpowiedniej wiedzy ekonomicznej. Przydatna jest zwłaszcza znajomość koncepcji zarządzania strategicznego, która stanowi holistyczne ujęcie tego zagadnienia, ...
 • Przemiany instytucjonalne w Polsce – proces zakończony czy nieustające wyzwanie? 

  Bentkowska, Katarzyna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, 2019)
  Celem artykułu jest określenie jakości zmian rozwiązań instytucjonalnych w Polsce w oparciu o międzynarodowe badania i wskaźniki. Wyniki analizy pokazują, że w wielu obszarach odnotowana została istotna poprawa. Najwyraźniej ...
 • Dochodowy przypływ nie unosi wszystkich łodzi 

  Mączyńska, Elżbieta (2020-03)
  Recenzowane dzieło dotyczy zagadnienia obecnie intensywnie dyskutowanego w czołowych kręgach naukowych wielu krajów wysoko rozwiniętych. W Polsce, niestety współczesne kwestie funkcjonowania megasystemu, jakim jest kapitalizm, ...
 • Refleksje na kanwie książki Diane Coyle pt. PKB: krótka, lecz emocjonująca historia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 

  Mączyńska, Elżbieta (2019-08)
  Tajemniczy i (nie)zawodny PKB to tytuł przedmowy mojego autorstwa do wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2018 roku przekładu książki brytyjskiej profesor Diane Coyle pt. PKB: krótka, lecz emocjonująca historia [Coyle, ...
 • Po co nam Społeczna Gospodarka Rynkowa? (fragmenty referatu) 

  Mączyńska, Elżbieta (2019-11)
  Postawione w tytule referatu pytanie ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia społeczna gospodarka rynkowa to koncepcja, której korzenie wywodzą się z niemieckiej szkoły historycznej ...
 • Diagnosing and developing the e-business competencies of the "Z" generation 

  Czainska, Katarzyna (2019)
  The purpose of the article is to present an example of a diagnostic tool for identifying the competence gap of representatives of the “Z” generation who want to conduct business in the e-business model. The first part ...
 • Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  Celem artykułu jest analiza wzajemnych relacji „tradycji” i „nowoczesności” (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. ...
 • Ekologia – gospodarka – społeczeństwo. W poszukiwaniu równowagi 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-06)
  Coraz częściej kraje i całe regiony gospodarki globalnej zaskakiwane są przez nieoczekiwane sploty wydarzeń oraz negatywne, trudne do przewidzenia i opanowania zjawiska społeczne, gospodarcze, ekologiczne, klimatyczne itd. ...
 • Hipoteza o niezamierzonym samobójstwie ekologicznym 

  Mączyńska, Elżbieta (2009-04)
  Choć już starożytni (Demokryt, Epikur i inni) nawoływali do troski o środowisko naturalne i do życia w zgodzie z naturą (Convenienter naturae vivere – Zenon z Kitionu), podkreślając, że wszystko jej podlega (Omnia subiecta ...

View more