Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r. jest czołową, a zarazem unikatową jednostką naukowo-badawczą zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. Celem jego powstania było połączenie jednostek naukowych uczelni o podobnym profilu i zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. W skład Kolegium wchodzi 5 katedr oraz 5 instytutów. Informacje o poszczególnych jednostkach Kolegium znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
 • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...
 • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...
 • Strategie firm sektora spożywczego w zakresie jakości żywności w okresie niestabilności otoczenia 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012)
  W czasach kryzysu i niestabilności otoczenia rynkowego, firmy spożywcze radzą sobie stosunkowo lepiej, niż inne sektory. Jest to konsekwencja typowych dla tej branży cech, jak produkcja artykułów zaspokajających podstawowe ...
 • Zmiany regulacji w zakresie prawa żywnościowego a konkurencyjność firm spożywczych w Unii Europejskiej 

  Oleszczuk, Daria; Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  W pracy poddano analizie dwie główne instytucje wymienione w klasyfikacji Northa, tj. ograniczenia formalne oraz sankcje, czyli przynależne tym ograniczeniom właściwości wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa żywności na ...
 • Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu 

  Kowalczyk, Stanisław; Oleszczuk Daria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Istniejące regulacje prawne, a także porozumienia międzypaństwowe, postanowienia światowych forów instytucjonalnych jak: FAO, WTO, WHO, zapewniają z jednej strony realizację celów handlowych, zdrowotnych, humanitarnych, itd., ...
 • Innowacje społeczne i polityczne – identyfikacja problemów 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Innowacja jest jedną z tych kategorii, które od dawna należą do kanonu pojęć stosowanych nie tylko w obrębie nauk technicznych czy ekonomicznych, lecz także innych dyscyplin naukowych. Jednakże gdy mówimy o innowacjach, ...
 • Innowacje społeczne i polityczne wobec potrzeb rozwoju inkluzywnego 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Celem tego artykułu jest określenie znaczenia innowacji społecznych i politycznych we współczesnych realiach cywilizacyjnych, które w coraz większym stopniu określa szybko rosnąca dynamika nierówności dochodowych i ...
 • Powojenne losy kampusu 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2015)
  Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiono w nim rozwój kampusu po II wojnie światowej - powojenną odbudowę, budowę Gmachu Głównego (w latach 50-tych), ...
 • Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika - porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018 

  Czainska, Katarzyna (2018)
  Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań dotyczących znalezienia odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy i w jakim zakresie zmieniło się definiowanie w 2018 roku postaw „nieetycznego biznesmena”, „nieetycznego ...
 • Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów 

  Kowalczyk, Stanisław (2018)
  Economics, like other sciences, are met with critical remarks and polemics from other areas of knowledge related to their findings and achievements. However, what distinguishes the critical trend towards economics and ...
 • Agrobiznes i kryzys 

  Kowalczyk, Stanisław (2009)
  Współczesny kryzys ekonomiczny swoim zasięgiem obejmuje wszystkie regiony i sfery gospodarki światowej. Głębokość oddziaływania zjawisk kryzysowych jest jednak zróżnicowana, tak w układzie państw, regionów, jak i sektorów ...
 • Agricultural and Rural Development Policy in 2007-2013 

  Kowalczyk, Stanisław (2010)
  The European Union commences another budget period (2007-2013). This means significant changes for agriculture and rural areas with respect to the manner and the scope of financing of this sector, which were started in ...
 • Globalizacja i kryzys 

  Kowalczyk, Stanisław (2009)
  Globalizacja po raz pierwszy musi zmierzyć się z tak rozległym kryzysem ekonomicznym. To nowe wyzwania dla organizacji międzynarodowych oraz rządów. Stosowane w obecnych warunkach strategie antykryzysowe oparte są na takich ...
 • Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje 

  Kowalczyk, Stanisław (2010)
  The paper deals with the current and controversial problems of the agribusiness globalisation. The author addresses issues such as the scope and the depth of globalisation processes in particular elements of agribusiness ...
 • Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych 

  Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (2011-10)
  The authors raise an extremely important, yet controversial, issue concerning the future of the European Model of Agriculture (EMA) under the circumstances of increased globalisation. In various respects, EU agriculture ...
 • Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności 

  Kowalczyk, Stanisław (2016)
  W następstwie globalizacji dochodzi w strukturze świata do głębokich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Odnosi się to także do produkcji i obrotu żywnością. Zmia-ny polegają głównie na wydłużaniu się łańcuchów ...
 • Jeremy Rifkin’s utopia of the economy of abundance 

  Kowalczyk, Stanisław (2017)
  The article is a voice in the discussion on the directions of the evolution of the global economy. The reference plane is a reflection on J. Rifkin's book titled: The Zero marginal Cost Society. The article critically ...
 • Odpowiedzialność menedżerów 

  Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2016)
  Problem odpowiedzialności menedżera jest podwójny, ponieważ z jednej strony jest on odpowiedzialny za całą stratę finansową i wizerunek firmy, z drugiej zaś ponosi odpowiedzialność etyczną, prawną i finansową za konkretne ...
 • Payment bottlenecks in the European Union and in Poland 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014)
  The authors set themselves the goal of developing new instruments of deactivation payment blockades, the number of which has increased significantly in the Union in recent years European Union. Therefore, the theoretical ...

View more