Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r. jest czołową, a zarazem unikatową jednostką naukowo-badawczą zajmującą się różnorodnymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem i strategiami jego rozwoju we współczesnej gospodarce rynkowej. Celem jego powstania było połączenie jednostek naukowych uczelni o podobnym profilu i zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego otoczenia rynkowego przedsiębiorstw. W skład Kolegium wchodzi 5 katedr oraz 5 instytutów. Informacje o poszczególnych jednostkach Kolegium znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

Collections in this community

Recent Submissions

 • In Search of Non-Obvious Relationships between Greenhouse Gas or Particulate Matter Emissions, Renewable Energy and Corruption 

  Wysocki, Jacek; Dec, Paweł (2022-02-13)
  The article concerns the issue of the existence of non-obvious relationships and of potential corre-lations between the emission of greenhouse gases and particulate matter (PM), renewable energy and corruption perceptions. ...
 • Pro-Ecological Initiatives and Profitability of Manufacturing Enterprises 

  Wysocki, Jacek; Dec, Paweł (2021-11-15)
  The principal aim of the research was to present and evaluate the approach of manufacturing enterprises to various types of pro-ecological initiatives and to identify their impact on corporate financial performance (revenue, ...
 • Cykle życia w polskim internecie 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2011)
  Głównym celem tekstu jest przedstawienie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Internecie w Polsce. Autor szczególną uwagę skupia na rozwoju działalności gospodarczej w polskim Internecie, jej aspektach prawnych oraz ...
 • Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa przemysłowego 

  Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
  Celem rozdziału było przedstawienie aktualnych wymogów rachunkowo¬ści i sprawozdawczości finansowej, która jest niezbędnym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wiele polskich przedsiębiorstw ...
 • Wykorzystanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w ograniczaniu niepewności w przedsiębiorstwach 

  Dec, Paweł (2013)
  Niespotykana złożoność i dynamizm przemian gospodarczych, z którymi stykają się obecnie przedsiębiorstwa niemal na całym świecie, sprawia, że coraz trudniej jest nie tylko planować dalszy rozwój firmy, ale wręcz ...
 • PIA Piasecki - specyfika upadłości w budownictwie 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
  Przedmiotem przedstawionych badań jest przedstawienie specyfiki upadłości przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Przeprowadzono pogłębioną analizę finansową firmy, uwzględniając najważniejsze wskaźniki finansowe oraz modele ...
 • Bankructwa linii lotniczych 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
  Przedmiotem przedstawionych badań jest rynek lotniczy w Polsce i na świecie. Szczegółowo zbadano kilka przypadków upadłości linii lotniczych z rożnych krajów. Ma to na celu zidentyfikowanie głównych przyczyn problemów ...
 • Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2016)
  Wydawałoby się, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają szeroki dostęp do różnych źródeł kapitału – poczynając od kredytów bankowych, emisji akcji i obligacji, a kończąc na nowoczesnych formach finansowania, ...
 • Wyzwania sprawozdawczości finansowej w warunkach umiędzynarodowienia się rynków 

  Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
  Współcześnie na świecie coraz częściej mamy do czynienia ze skracaniem dystansu, w sferze zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. Ekspansja międzynarodowa firm wymaga ujednolicenia zasad ustalania i obiektywnego ...
 • Innowacyjne usługi finansowe 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2018)
  Rewolucja cyfrowa, która od kilkunastu lat zmienia świat, wymaga zredefiniowania i zmiany znacznej części dotychczasowych modeli biznesowych. Dostępne obecnie technologie i usługi informatyczne umożliwiają firmom ...
 • Analiza ilościowa finansjeryzacji 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2017)
  Głównym celem tekstu było przedstawienie wyników badań dotyczących analizy ilościowej niektórych aspektów finansjeryzacji w wybranych państwach na świecie, głównie w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wykorzystano do ...
 • Ekonomiczny wymiar polityki ekologicznej w ramach działalności gospodarczej 

  Wysocki, Jacek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2017)
  The subject of the hereby article relies in discussion of influence of economic instruments of ecological policy onto functioning of companies. Economic instruments constitute an important element of ecological state policy ...
 • Ekologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
  Niniejsza monografia stanowi kompleksowe ujęcia problematyki internalizacji paradygmatu ekologizacji działalności produkcyjnej do koncepcji zarządzania i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Współczesne uwarunkowania ...
 • Innovative Green Initiatives in the Manufacturing SME Sector in Poland 

  Wysocki, Jacek (2021-02)
  Operating a business in the context of current environmental challenges requires managers to shift away from the management model focused solely on the achievement of economic goals. In this situation, pro-ecological (green) ...
 • Innovation Strategies of Small and Medium Enterprises in Poland 

  Wysocki, Jacek; Strychalska-Rudzewicz, Anna (2011)
  The paper aimed, among others, at obtaining the answer to the questions whether the Polish small and medium enterprises surveyed undertake planned activities in the field of innovations and whether they apply, and with ...
 • Corporate social responsibility in a family business 

  Wysocki, Jacek (2016)
  Dynamic economic development generates continuous environmental changes which imply the need to implement new concepts both supporting company management and constituting a reply to the increasing social demands connected ...
 • Strategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej 

  Wysocki, Jacek; Strychalska-Rudzewicz, Anna (2013)
  W artykule skoncentrowano się na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: za pomocą jakich czynników badane małe i średnie przedsiębiorstwa konkurują na rynku, czy przedsiębiorstwa te podejmują planowe działania w ...
 • Creation of ecological competences within a company — a theoretical approach 

  Wysocki, Jacek (2019)
  Ecological competences, similarly to ecological products, technologies and innovations have played an increasingly important role in the development of the company, determining both the increase in company’s value ...
 • Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
  W dzisiejszych czasach proces pozyskiwania zasobów i umiejętności oraz tworzenia odpowiedniej ich konfi guracji nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie w toku formułowania strategii rozwojowej, która stanowi o ...
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  W dobie gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle cennym i nierozerwalnie związanym z wiedzą źródłem konkurencyjności staje się informacja, współtworzone przez nią systemy informacji oraz powiązane z nią technologie ...

View more