Now showing items 442-461 of 951

  • Nadzór nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego 

   Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
   W opracowaniu zaprezentowano i omówiono rolę nadzoru nad rynkiem finansowym. Szczególną uwagę poświęcono organizacji i modelom funkcjonowania nadzoru, a także przedmiotowemu zakresowi oddziaływania nadzoru bankowego. ...
  • Natural Rate of Interest in a Small Open Economy with Application to CEE Countries 

   Stefański, Maciej (2023-09)
   This paper extends the Laubach-Williams (2003) framework, which is widely used to estimate the natural rate of interest, to make it more suitable for studying small open economies. The model is augmented with consumer ...
  • New information technologies: implications for business strategies and marketing communication 

   Mróz, Bogdan (Warszawa: Poltext : Kozminski University, 2016)
   The article discusses the impact of modern information and communication technology on changes of the strategies of contemporary enterprises, the appearance of new business models, and the effects of these processes on ...
  • New marketing management paradigms: facing leading consumer trends and their repercussions for the tourism industry 

   Kachniewska, Magdalena (2014)
   Cel. Artykuł poświęcono identyfikacji wiodących trendów konsumenckich i ich znaczeniu dla kształtujących się nowych paradygmatów zarządzania marketingiem. Metoda. Zastosowano kombinacje 3 metod (mindmapping, analizaę STEEP ...
  • Nie ma jedynie słusznych teorii ekonomii 

   Mączyńska, Elżbieta (2014)
   Globalny kryzys obnaża skalę naruszonej równowagi w systemach społeczno-gospodarczych. Ujawnia także niedostatki i niedostosowania teorii ekonomii do realiów oraz wymogów trwałego rozwoju i podstaw dobrobytu, zarówno w ...
  • Niebezpieczne i niepewne życie - doświadczenia współczesnych bezrobotnych 

   Wójtewicz, Anna; Kubicki, Paweł (2020-03-31)
   Badacze zajmujący się problematyką współczesnego bezrobocia wskazują na jego negatywny wpływ na jakość życia osób pozostających bez pracy. W artykule analizujemy ten proces z perspektywy współczesnych polskich bezrobotnych, ...
  • Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym od osób prawnych - stan obecny i perspektywy zmian 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości : Difin, 2013)
   Finansowanie zewnętrzne spółki kapitałowej w formie pożyczki (kredytu) od udziałowca jest korzystniejszą formą w porównaniu z finansowaniem definitywnym, w przypadku którego formą wynagrodzenia wspólnika jest dywidenda. ...
  • Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika - porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018 

   Czainska, Katarzyna (2018)
   Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań dotyczących znalezienia odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy i w jakim zakresie zmieniło się definiowanie w 2018 roku postaw „nieetycznego biznesmena”, „nieetycznego ...
  • Nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej 

   Mączyńska, Elżbieta (2010-04)
   Trudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. O tym, jak złożona jest to kwestia przekonuje m.in. debata nt. „Co ekonomiści myślą o przyszłości”. Pod wpływem ...
  • Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja 

   Dec, Paweł; Borowski, Krzysztof; Ptak-Chmielewska, Aneta; Mirowska, Dorota; Grzegorzewska, Emilia; Garstka, Małgorzata; Górecki, Cezary; Wieprzowski, Paweł; Wieprzowski, Piotr; Korpus, Joanna; Sokół, Hanna; Krzeczmańska-Gigol, Katarzyna; Niebieszczańska, Wioletta; Jadach-Sepioło, Aleksandra; Musiał, Wiesław; Wojewodzic, Tomasz; Sobiech, Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014)
   Autorzy w książce przenalizowali szereg problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce. Przedstawione zostały metody i narzędzia ograniczania niepewności w działalności przedsiębiorstw, w tym strategiczne ...
  • Nieprawidłowości w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

   Martysz, Czesław; Kleban, Krzysztof (2019)
   Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zrodziły się z idei samofinansowania tworzących je członków, których łączyła pewna więź (np. wspólny zakład pracy lub miejsce zamieszkania). Z biegiem czasu SKOK-i zaczęły się ...
  • Nierówności fiskalne w JST i mechanizmy korekcyjno-wyrównawcze. Analiza empiryczna za lata 2007-2021 oraz propozycja modelowych rozwiązań 

   Kluza, Krzysztof; Skuza, Sebastian (Polska Akademia Nauk, 2023-09)
   Opracowanie przedstawia kształtowanie się nierówności fiskalnych w polskich gminach i powiatach w latach 2007-2021. Analizowane są zarówno zmiany zróżnicowania wybranych kategorii dochodów własnych, jak i odziaływanie ...
  • Nierównowaga w gospodarce globalnej 

   Mączyńska, Elżbieta (2012)
   Nietrwałe stają się profesje, modele życia, pracy itp. I do tych właśnie kwestii nawiązuje ten tekst. Dotyczy on m.in. zagadnień ustroju społeczno-gospodarczego w kontekście przemian globalnych i globalnie naruszonej ...
  • Nierównowaga zewnętrzna gospodarki Polski Ludowej 

   Kaliński, Janusz (2011)
   Nierównowaga zewnętrzna, a przede wszystkim zadłużenie zagraniczne, były ważnymi przeczynami upadku gospodarki centralnie kierowanej w Polsce.
  • Niezbywalne funkcje państwa – refleksje wokół książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera pt. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa 

   Mączyńska, Elżbieta (2017-08)
   W sierpniu 2017 r. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowało przekład książki Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, autorstwa dwóch laureatów najwyższej rangi wyróżnienia w ...
  • Nobel z ekonomii 2013 dla Amerykanów: Hansen, Fama i Shiller 

   Mączyńska, Elżbieta (2013-11)
   Trzech tegorocznych nagrodzonych łączy to, że zajmują się rynkiem kapitałowym, ale reprezentują dość zróżnicowane poglądy i specjalizacje. Eugene Fama jest profesorem finansów, a Lars Peter Hansen – profesorem ekonomii, ...
  • Nobel z ekonomii – Richard H. Thaler. Lektury obowiązkowe 

   Mączyńska, Elżbieta (2018)
   Corocznie, począwszy od 1969 r., w noblowskim miesiącu, czyli w październiku, Komitet Noblowski Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk ogłasza werdykt o przyznaniu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ...
  • The non-linear nature of country risk and its implications for DSGE models 

   Brzoza-Brzezina, Michał; Kotłowski, Jacek (2018-05)
   Country risk premia can substantially affect macroeconomic dynamics. We concentrate on one of their most important determinants - a country’s net foreign asset position and - in contrast to the existing research - investigate ...
  • Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CRD 

   Koleśnik, Jan (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007)
   W opracowaniu przedstawiono postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej wydanej przez Komitet Bazylejski oraz jej unijnej wersji, tj. Dyrektywy CRD. Wskazane zostały zasady wyznaczania współczynnika wypłacalności, wymogów ...
  • Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski 

   Bąk, Henryk; Czarny, Elżbieta; Śledziewska, Katarzyna; Misztal, Piotr; Kulpaka, Paweł; Majewska, Maria; Talar, Sylwia; Sporek, Tadeusz; Januszkiewicz, Włodzimierz; Kuźnar, Andżelika; Wróbel, Anna; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Knap, Renata; Menkes, Jerzy; Michalski, Bartosz; Wróblewski, Marek; Daszkiewicz, Nelly; Łukasiewicz‑Kamińska, Agnieszka; Stępień, Beata; Gryczka, Marcin; Geise, Andrzej; Molendowski, Edward; Żmuda, Małgorzata; Toporowski, Patryk; Ambroziak, Łukasz; Szypulewska-Porczyńska, Alina; Pera, Bożena; Grabowiecki, Jerzy; Szostak, Mieczysław; Kowalski, Arkadiusz Michał; Chilimoniuk‑Przeździecka, Eliza; Nacewska‑Twardowska, Aleksandra; Odrobina, Anna; Jastrzębska, Ewa; Legutko‑Kobus, Paulina; Czech, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
   Ostatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki, które z mniejszą lub większą intensywnością ...