Show simple item record

dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.date.accessioned2022-06-14T08:19:46Z
dc.date.available2022-06-14T08:19:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKuźnar A., Międzynarodowy handel produktami wiedzy, Warszawa: Oficyna Wydawcznia SGH, 2017.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-152-8pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1022
dc.description.abstractMonografia stanowi kompleksową analizę międzynarodowego handlu produktami wiedzy opartą na ich autorskiej klasyfikacji z wykorzystaniem własnych badań czynników determinujących handel tymi produktami z użyciem samodzielnie przygotowanych baz danych. Monografia zawiera również propozycje metodologiczne wynikające z oceny przydatności wybranych narzędzi badawczych do studiów nad międzynarodowym handlem usługami opartymi na wiedzy. Celem monografii jest określenie głównych tendencji w międzynarodowym handlu produktami wiedzy, a w szczególności porównanie dynamiki oraz ewolucji handlowych kanałów transferu wiedzy. W pracy weryfikuje się hipotezę, według której od początku XXI wieku gospodarka światowa doświadcza szybkiego rozwoju międzynarodowego handlu produktami wiedzy. Mimo że powszechnie uznaje się rosnący wpływ wiedzy na korzyści uzyskiwane przez wytwórców dóbr i usług, to proces ten nie został zbadany w stopniu porównywalnym z analizą innych czynników wpływających na pozycję państw w handlu międzynarodowym i uzyskiwane przez nie korzyści z handlu. Ta właśnie okoliczność oraz rosnący udział wiedzy w procesach produkcyjnych i w kształtowaniu znaczenia państw w gospodarce światowej, jak również wzrastająca rola handlu produktami wiedzy w gospodarce światowej zadecydowały o wyborze tematu monografii. Podjęta problematyka ma zasadnicze znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z punktu widzenia teorii niezbędne było opracowanie klasyfikacji produktów wiedzy będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. W tym celu w pracy podejmuje się krytyczną analizę literatury przedmiotu dotyczącą cech wiedzy i jej klasyfikacji, koncentrując się przede wszystkim na podziale wiedzy na jawną i ukrytą. Analizie poddaje się też literaturę na temat klasyfikacji produktów działalności gospodarczej, tj. dóbr (materialnych i niematerialnych) i usług. Na tej podstawie wyodrębnia się trzy grupy produktów wiedzy występujących w handlu międzynarodowym:  materialne produkty wiedzy jawnej,  niematerialne produkty wiedzy ukrytej,  niematerialne produkty wiedzy jawnej. Do badania handlu tak zdefiniowanymi produktami wiedzy nie można zastosować standardowego podziału na wymianę dóbr i usług, ponieważ ukryta forma wiedzy utrudnia jej identyfikację. W monografii przyjmuje się zatem, że materialnymi produktami wiedzy jawnej są dobra wysokiej techniki. Za niematerialne produkty wiedzy ukrytej uznaje się usługi oparte na wiedzy, a za niematerialne wyniki wiedzy jawnej – prawa własności intelektualnej.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectprodukty wiedzypl
dc.subjecthandel międzynarodowypl
dc.subjectprawa własności intelektualnejpl
dc.subjectusługipl
dc.subjecttransfer wiedzypl
dc.subjectmodel grawitacjipl
dc.subjecthandel wartością dodanąpl
dc.subjectknowledge productsen
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjectintellectual property rightsen
dc.subjectservicesen
dc.subjectknowledge transferen
dc.subjectgravity modelen
dc.titleMiędzynarodowy handel produktami wiedzypl
dc.title.alternativeInternational trade in knowledge productsen
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical1-367pl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33119/978-83-8030-152-8
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe