Kolegium Gospodarki Światowej powstało 1 października 1992 roku w miejsce byłego Wydziału Handlu Zagranicznego, który funkcjonował w ramach poprzedniej struktury organizacyjnej Uczelni. Zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, powołanych do życia w celu współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju kadr. Obecnie składa się z 4 instytutów i 7 katedr.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Współpraca w ramach działalności innowacyjnej inicjatyw klastrowych w Polsce 

  Kowalski, Arkadiusz Michał (2020)
  Przedmiotem artykułu jest koncepcja klastrów, która wpisuje się w nowoczesne modele innowacji i polityki innowacyjnej, akcentujące znaczenie interakcji i współpracy między różnymi rodzajami podmiotów tworzących narodowe i ...
 • Drivers of China’s Convergence to Innovation Leaders 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; McCaleb, Agnieszka; Weresa, Marzenna Anna (2022)
  The article focuses on the innovation divide in the world economy, in which some countries are technological leaders whereas the others are technological followers; however, a continuous innovation convergence has been ...
 • Towards a sustainable economy in a pandemic era 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (SGH Publishing House, 2022)
  Sustainable competitiveness is a relatively new concept, but rising in importance in face of external shocks that have impacted the economy in the last years, like COVID-19 pandemic, the war in Ukraine or the climate changes ...
 • W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022)
  Pandemia COVID-19 i podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe decyzje i działania w diametralny sposób zmieniły warunki konkurowania w gospodarce światowej. Jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie wysokiej ...
 • Land and Water Resources in Poland: An Empirical Study 

  Tomeczek, Artur F. (SGH Publishing House, 2022)
  This research aims to show how the use of land and water resources in Poland compares to other selected economies. It starts with a narrative literature review of related issues in economic research. The main empirical ...
 • Zasoby ziemi i wody w Polsce – badanie empiryczne 

  Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Niniejsze badanie ma na celu pokazanie, jak wykorzystanie zasobów ziemi i wody w Polsce wypada na tle innych wybranych gospodarek. Punktem wyjścia jest narracyjny przegląd literatury dotyczący pokrewnych zagadnień w badaniach ...
 • Poland-United States bilateral relations: Political and economic aspects 

  Tomeczek, Artur F. (SGH Warsaw School of Economics, 2021)
  The aim of this chapter is to explore the Poland-U.S. bilateral relations with regard to political and economic aspects, with a focus on the 2009–2020 period. The chapter comprises two main parts. The first one concerns ...
 • Bilateralne stosunki polsko-amerykańskie – aspekty polityczne i gospodarcze 

  Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
  Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie bilateralnych stosunków polsko-amerykańskich w sferze politycznej i gospodarczej w latach 2009–2020. Prezentowane opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy ...
 • Przedsiębiorstwa w regionach i podregionach województwa mazowieckiego i ich powiązania w łańcuchach wartości 

  Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Autorzy opracowania podjęli się wielowymiarowego zmapowania działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W analizach – opatrzonych mapami i rysunkami – zaprezentowano, w jaki sposób rozlokowane ...
 • Powiązania miast w województwie mazowieckim : determinanty i konstrukcja modelu funkcjonalnego województwa 

  Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Prezentowana monografia to próba zidentyfikowania i zobrazowania powiązań gospodarczych pomiędzy ośrodkami miejskimi w województwie mazowieckim. Uwzględniono w niej lokalizację przedsiębiorstw i innych instytucji, a także ...
 • Czynniki wzrostu gospodarczego regionów i podregionów województwa mazowieckiego 

  Napiórkowski, Tomasz M.; Radło, Mariusz-Jan (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Międzyregionalne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim należą do jednych z największych w UE. Wartość PKB per capita w roku 2018 w regionie warszawskim stołecznym była ponad 2,6 razy wyższa ...
 • Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej 

  Budnikowski, Adam; Czarny, Elżbieta; Folfas, Paweł; Kuźnar, Andżelika; Leven, Bożena; Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Celem monografii jest ocena stanu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz towarzyszących im innych form umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. ...
 • Międzynarodowy handel produktami wiedzy 

  Kuźnar, Andżelika (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Monografia stanowi kompleksową analizę międzynarodowego handlu produktami wiedzy opartą na ich autorskiej klasyfikacji z wykorzystaniem własnych badań czynników determinujących handel tymi produktami z użyciem samodzielnie ...
 • Poland’s Economic Cooperation with the Arab States 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Falkowski, Krzysztof; Napiórkowski, Tomasz; Lewandowska, Małgorzata; Mackiewicz, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
  The purpose of this monograph is to assess the level of cooperation between Poland and the Arab states, with a particular focus on foreign direct investment, trade, and cultural conditions, as well as to compare the ...
 • Factors Influencing Labor Productivity in Modern Economies: A Review and Qualitative Text Analysis 

  Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (2022)
  We conduct a semi-systematic literature review and a qualitative text analysis of 141 publications on labor productivity. We have identified 12 factors that play a leading role in economic research of labor productivity: ...
 • A financial network analysis of the equity linkages in Poland 

  Tomeczek, Artur F. (2021)
  This article aimed to examine the financial networks of equity linkages and cross-shareholdings between publicly listed companies in Poland (WIG20 and mWIG40) and to explore the changes that occurred in bank ownership ...
 • Dobrobyt, wzrost gospodarczy i ich nierównomierność w regionie : wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej 

  Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Napiórkowski, Tomasz M. (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2020-12-31)
  Przestrzenna koncentracja dobrobytu i nierównomierny wzrost gospodarczy z jednej strony oraz dążenie do wspierania rozwoju obszarów zmarginalizowanych z drugiej strony to jeden z głównych i wciąż nierozwiązanych dylematów ...
 • The secular stagnation hypothesis and the future of Europe’s advanced economies 

  Tomeczek, Artur F. (2020)
  The secular stagnation hypothesis originated in the late 1930s when Alvin Hansen proposed that the American economy will experience a prolonged depression because of the slowdown in demographics. Widely discussed in the ...
 • Modele biznesowe gospodarki cyfrowej jako czynnik zmian strukturalnych rynku turystycznego - stan badań 

  Kachniewska, Magdalena (2019)
  Cel. Identyfikacja luki badawczej w obszarze modeli biznesowych (MB) w turystyce i sformułowanie programu badań w tym zakresie w celu analizy zmian strukturalnych rynku. Metoda. Przegląd i synteza publikacji z baz EBSCO, ...
 • Impact of Tourism on Competitiveness and Internationalization of Cities 

  Kachniewska, Magdalena (Warsaw : World Economy Research Institute SGH Warsaw School of Economics, 2018)
  Over half of world's population lives in the cities and they attract the largest part of the world's tourist traffic: in Europe, at the beginning of the first decade of the 21st century, urban tourism accounted for 30% of ...

View more