Show simple item record

dc.contributor.authorMartysz, Czesław Bartłomiej
dc.date.accessioned2023-03-22T08:44:49Z
dc.date.available2023-03-22T08:44:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMartysz C.B., Free Float in the Polish Capital Market and Its Importance for Investors, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", 2022, vol. 56, nr 4, s. 83-106en
dc.identifier.issn0459-9586en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1070
dc.description.abstractTheoretical background: Free float (hereinafter abbreviated as f.f.) refers to the ratio of shares held by small investors (less than 5%) to all shares in a company. f.f. investors are generally unrelated to each other or to major shareholders and they constantly review the company's current stock market valuation and thus improve the stock market efficiency. This means that the higher the f.f., the potentially higher liquidity and better valuation of the company's shares. A low f.f. recalls the institution of protecting the rights of minority shareholders, calls into question the sense of maintaining a public company status, and raises the potential risk of incorrect valuation. The literature generally lacks studies referring to all these issues as well as f.f. statistics in Poland. Purpose of the article: The purpose of the article is to sum up the term “free float”, analyze f.f. statistics on the Polish capital market, indicate the link between f.f. and market liquidity, identify potential risks associated with listed companies having low f.f. and to determine whether it makes sense for the strategic investor to maintain public company status with low f.f. Research methods: Theoretical analysis (including analysis of capital market laws) and statistical analysis. Main findings: The research confirmed that the relationship between f.f. and stock market liquidity is positive, but only considering f.f. in nominal terms. On the Polish capital market, as the nominal level of f.f. increases, market capitalization and trading liquidity increase largely and the average market spread decreases slightly. The article also points out important risks associated with low f.f. conditioning low liquidity, such as the risk of stock manipulation and the risk of incorrect company valuation. Potential areas for changing the law on squeeze-out / sell-out institutions due to the inadequacy of the f.f. percentage were also pointed out.en
dc.description.abstractPodstawy teoretyczne: Free float (dalej w skrócie f.f.) odnosi się do stosunku akcji posiadanych przez drobnych inwestorów (poniżej 5%) do wszystkich akcji danej spółki. inwestorzy f.f. są zazwyczaj niepowiązani ze sobą lub z głównymi akcjonariuszami i na bieżąco weryfikują aktualną wycenę giełdową spółki, a tym samym poprawiają efektywność rynku akcji. Oznacza to, że im wyższy f.f., tym potencjalnie wyższa płynność i lepsza wycena akcji spółki. Niski f.f. przypomina o instytucji ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, stawia pod znakiem zapytania sens utrzymywania statusu spółki publicznej oraz podnosi potencjalne ryzyko błędnej wyceny. W literaturze generalnie brakuje opracowań odnoszących się do wszystkich tych zagadnień, jak również statystyk f.f. w Polsce. Cel artykułu: Celem artykułu jest podsumowanie pojęcia "free float", analiza statystyk f.f. na polskim rynku kapitałowym, wskazanie związku między f.f. a płynnością rynku, identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych ze spółkami giełdowymi posiadającymi niskie f.f. oraz określenie, czy dla inwestora strategicznego sensowne jest utrzymywanie statusu spółki publicznej z niskim f.f. Metody badawcze: Analiza teoretyczna (w tym analiza przepisów prawa rynku kapitałowego) oraz analiza statystyczna. Główne wnioski: Badania potwierdziły, że związek między f.f. a płynnością giełdową jest dodatni, ale tylko przy uwzględnieniu f.f. w ujęciu nominalnym. Na polskim rynku kapitałowym wraz ze wzrostem nominalnego poziomu f.f. w dużym stopniu wzrasta kapitalizacja rynku i płynność obrotu, a średni spread rynkowy nieznacznie się zmniejsza. W artykule wskazano również na istotne ryzyka związane z warunkowaniem niskiej płynności przez niski f.f., takie jak ryzyko manipulacji akcjami oraz ryzyko nieprawidłowej wyceny spółek. Wskazano również potencjalne obszary zmiany prawa dotyczącego instytucji przymusowego wykupu / wyprzedaży w związku z nieadekwatnością procentu f.f.pl
dc.language.isoen
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectfree floaten
dc.subjectstock market liquidityen
dc.subjectmarket manipulationen
dc.subjectminority shareholdersen
dc.subjectpublic companiesen
dc.subjectpłynność obrotupl
dc.subjectmanipulacja giełdowapl
dc.subjectspółki publicznepl
dc.subjectakcjonariusze mniejszościowipl
dc.titleFree Float in the Polish Capital Market and Its Importance for Investorsen
dc.title.alternativeFree Float na polskim rynku kapitałowym i jego znaczenie dla inwestorówpl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.description.number4en
dc.description.physical83-106en
dc.description.volume56en
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.4.83-106en
dc.title.journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomiaen
dc.identifier.urlpublisherhttps://journals.umcs.plen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe