Recent Submissions

 • Offshoring we współczesnej gospodarce światowej 

  Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Intensyfikacja międzynarodowego podziału pracy, obserwowana w ostatnich latach, w dużym stopniu jest następstwem wzrostu aktywnego angażowania się przedsiębiorstw w ten proces. Obok istniejącej od dziesiątków lat produkcji ...
 • Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
  Scenariusze generalnie dotyczą zjawisk, których przyszły przebieg nie jest możliwy do jednoznacznego przewidzenia. Złożoność zjawiska oraz jego otoczenia sprawia, że może być ono przewidywane w różny sposób i to nawet przy ...
 • The Socially Responsible Advertising: in Quest for Values... 

  Kozłowska, Anna (2019)
  CSR requires a responsible approach in all areas of the company's operations, including advertising activities. The basic aim of the article is to identify the values that should be the basis for building socially responsible ...
 • Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego? 

  Kluza, Krzysztof (2017)
  Od 2013 r. kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stopniowo się poprawia. Ich zadłużenie w relacji do dochodów maleje oraz istotnie poprawiają się wskaźniki obrazujące zdolność do jego spłaty. Analiza kategorii ...
 • Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości 

  Kraśniewski, Andrzej; Lewicki, Jacek (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2019)
  Ewolucja modelu kształcenia doktorantów w Polsce po roku 1989 jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem trendów obserwowanych w krajach o bogatym doświadczeniu w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr o ...
 • Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich w Polsce: Studia regionalne 

  Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Krysiuk, Cezary (GlobeEdit, 2019-11)
  Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich poszczególnych regionów kraju. Koszt inwestycji drogowych do 2027 roku. Konieczność uzupełnienia sieci dróg magistralnych o parametrach autostradowych.
 • Elimination of sandbagging behaviour in Budgeting Process for Short Term and Long Term Goal Setting 

  Kluza, Krzysztof (International Business Information Management Association, 2019)
  In this research we design a motivation system mechanism which prevents the occurrence of sandbagging in the goal-setting process. Goal setting is one of the most vital management processes in the company. However, it is ...
 • Banki rządowe jako potencjalne źródło pogłębienia nieefektywności w gospodarce 

  Kluza, Krzysztof; Łysiak, Paweł; Wasak, Rafał (Politechnika Łódzka, 2009)
  Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, którego zadaniem jest wspieranie realizacji polityk społeczno-gospodarczych państwa. Przy realizacji tych zadań może wystąpić szereg nieefektywności. Wiążą się one z ograniczoną ...
 • W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego 

  Kluza, Krzysztof (2017)
  Celem artykułu jest zaproponowanie zmian w ustawowych limitach zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu zwiększania bezpieczeństwa finansowego poszczególnych podmiotów jak i całego sektora. Obowiązujący ...
 • Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych 

  Kluka, Luiza; Kluza, Krzysztof (2012)
  W warunkach kryzysu gospodarczego budżety państwowe silnie odczuwają trudności związane ze wzrostem zadłużenia oraz pogłębieniem deficytu. Poszukując sposobów na ich ograniczenie polskie Ministerstwo Finansów zaproponowało ...
 • Safety and quality of food on the polish market after European Union accession, 

  Kowalczyk, Stanisław (2019)
  The aim of this study is to investigate how the level of food safety and quality in Poland has changed after European Union accession. Poland’s accession to EU structures resulted in a number of economic, market and ...
 • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
  The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
 • Generic Behaviours of Organisations in Declining Industries. Evidence from Designated Postal Operators in Selected CEE Countries 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2019)
  The topic of the paper is organisations’ behaviours in declining industries. The paper aims to present guidelines for the identification of generic types of organisations’ behaviours in declining industries based on an ...
 • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

  Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
 • Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji modelowych postaw wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach oraz jej empirycznej weryfikacji na rynku polskim. W badaniach empirycznych wykorzystano metodę ...
 • Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się 

  Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk (2018)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie typologii modelowych zachowań przedsiębiorstw w sektorach starzejących się oraz wskazanie, które z nich można uznać za zachowania prowadzące do sukcesu. Autorzy uważają, że ...
 • Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (2017)
  Kultura fascynowała wielu badawczy od stuleci, ale dopiero w drugiej po- łowie XX wieku zainteresowali się nią ekonomiści. Obecnie obszar badawczy, jakim jest ekonomia kultury, stanowi część ekonomii, a na całym ...
 • The Diversification Strategy and Business Groups’ Performance in Poland 

  Dziurski, Patryk; Mierzejewska, Wioletta (2019)
  The aim of the study is to identify the scope in which business groups in Poland apply the diversification strategy and examine it influence on the performance of a business group. The research method is a critical analysis ...
 • Strategie (nie)instytucji kultury. Studium przypadku Zamku Cieszyn 

  Dziurski, Patryk (2017)
  Celem artykułu jest charakterystyka strategii organizacji z sektorów kultury na przykładzie (nie)instytucji kultury Zamku Cieszyn. Jest to nietypowa instytucja, gdyż łączy w sobie najlepsze elementy z organizacji niedziałających ...
 • Stakeholder management in cultural oganisations 

  Dziurski, Patryk (2017)
  The aim of the paper is to present stakeholder analysis and management in cultural organisations. Non-profit organisations, including cultural ones, can use methods and tools designed for for-profit organisations, but they ...

View more