Now showing items 54-73 of 91

  • Redystrybucja 

   Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
   Redystrybucja emerytalna jest pojęciem niezwykle złożonym, a przy tym stosunkowo rzadko badanym, choć występuje w systemach emerytalnych od początków ich powstania. Różnorodność formuł emerytalnych i narzędzi wykorzystywanych ...
  • Redystrybucja: pomiar i ocena 

   Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
   Chociaż redystrybucja emerytalna występuje w każdym z bazowych systemów emerytalnych, niezależnie od zastosowanej formuły świadczenia i metod finansowania, pomiar jej zakresu i kierunków dokonywany jest niezwykle rzadko. ...
  • Rola aglomeracji miejskich w Polsce w offshoringu usług biznesowych 

   Malik, Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Wyniki badania aglomeracji miejskich jako lokalizacji goszczących dla offshoringu usług biznesowych wskazują na dużą koncentrację tej działalności w siedmiu głównych ośrodkach w Polsce (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, ...
  • Rola aliansu logistycznego we wzmacnieniu innowacyjności operatora logistycznego 

   Cichosz, Marzenna (Warszawa; Oficyna Wydawnicza SGH, 2016)
   Innowacje są kluczowym czynnikiem sukcesu wielu firm, w tym operatorów logistycznych. Zarządzanie procesem ich kreowania i wdrożenia może pomóc przedsiębiorstwom logistycznym zbudować przewagę konkurencyjną, która pozwoli ...
  • Rola edukacji finansowej w ograniczaniu nadużyć i oszustw na rynku finansowym 

   Rutecka-Góra, Joanna (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020-09)
   Edukacja finansowa konsumentów jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. Tymczasem badania pokazują, że poziom wiedzy, świadomości i kompetencji finansowych jest w Polsce niski, a na rynku występuje ...
  • Rozwój sektora FinTech a tradycyjna bankowość – ujęcie ilościowe 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawcza SGH, 2018)
   W tekście przeanalizowano ilościowo rozwój sektora FinTech na świecie, a także oceniono związki występujące między postępującą informatyzacją i przenoszeniem usług finansowych do Internetu a funkcjonowaniem tradycyjnej ...
  • Ryczałtowe opodatkowanie dochodów osób fizycznych jako źródło dochodów budżetowych w Polsce 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Felis, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   W niniejszym opracowaniu zajmujemy się jedynie ryczałtami stosowanymi w opodatkowaniu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pierwszą formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, drugą– karta podatkowa ...
  • Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020 

   Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
   Scenariusze generalnie dotyczą zjawisk, których przyszły przebieg nie jest możliwy do jednoznacznego przewidzenia. Złożoność zjawiska oraz jego otoczenia sprawia, że może być ono przewidywane w różny sposób i to nawet przy ...
  • Spostrzeganie ważności i abstrakcyjności atrybutów produktu przez konsumenta – w kontekście gospodarki opartej na wiedzy 

   Trzebiński, Wojciech (Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2019)
   Sposób wykorzystywania przez konsumentów informacji o atrybutach produktu w reakcji na ten produkt (np. jego ocenę czy wybór) stanowi jedno z kluczowych zagadnień marketingu, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego ...
  • Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych 

   Cesarski, Maciej (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
   W opracowaniu podjęta jest próba analizy specyfiki, konwencjonalności, źródeł zniekształceń oraz ograniczeń i niewiadomych rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji mieszkaniowych, uwydatniających się zwłaszcza w ...
  • Spór o reprezentację na gruncie podatków dochodowych 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
   Osią sporu w kontekście reprezentacji są szeroko pojęte wydatki na zakup żywności, w tym na zakup usług cateringowych i gastronomicznych. Tego typu wydatki są powszechnością w działalności każdego przedsiębiorcy. Standardem ...
  • Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie 

   Cesarski, Maciej (2016)
   Kryzys migracyjny stanowi jakby powracającą w demograficznej formie falę wywołaną uprzednimi błędnymi decyzjami politycznych wynikających z obiektywnych procesów ekonomicznych właściwych istocie kapitalizmu. Wydaje się, ...
  • Struktura procesu projektowania strategii informatyzacji organizacji 

   Zawiła -Niedźwiecki, Janusz; Stańczak, Janusz; Kotarba, Marcin; Zajkowski, Andrzej; Kamińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021-09)
   Wyzwania nowego paradygmatu zarządzania strategicznego, którego wyznacznikami są: cyfrowy klient, cyfrowy produkt, cyfrowy kanał dystrybucji, cyfrowy dostawca lub partner; cyfrowy pracownik, a nawet cyfrowy regulator ...
  • Struktura spostrzegania produktu a styl poznawczy konsumenta 

   Trzebiński, Wojciech (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2021-09-22)
   Struktura spostrzegania produktu (tj. zbiór atrybutów używanych przez konsumentów do przetwarzania informacji na temat produktu) może zależeć od stylu poznawczego konsumenta (analityczny vs. intuicyjny). Na podstawie ...
  • System emerytalny 

   Góra, Marek; Rutecka, Joanna (Instytut Obywatelski, 2013)
   Rynek pracy i system emerytalny to dwie strony tej samej monety. Współzależność ta jest bardzo silna, choć w przypadku ściśle regulowanych rynków pracy oraz tradycyjnych, skomplikowanych systemów emerytalnych nie zawsze ...
  • Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej 

   Chłoń-Domińczak, Agnieszka; Cichowicz, Ewa; Góra, Marek; Rutecka-Góra, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2020-09)
   Raport prezentuje kontekst zmian i główne cechy systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Południowej, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. W szczególności, przedstawiamy obciążenie demograficzne i ...
  • Systemy podatkowe w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006)
   W rozdziale omówiono kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie harmonizacji systemów podatkowych w skali międzynarodowej.Omówione zostały potrzeby koordynacji polityki podatkowej krajów UE. W pracy zaprezentowano ...
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty reformowania systemu podatków lokalnych w Polsce 

   Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012)
   Celem artykułu jest próba przedstawienia koncepcji reformy systemu podatków zasilających budżety jednostek samorządu terytorialnego. Zaprezentowana przez autora propozycja – ze względu na limit objętości tego artykułu – ...
  • Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii 

   Kightley, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Artykuł opisuje przyczyny sukcesu niemieckiej szkoły historycznej w Japonii pod koniec XIX w. Autorka wskazuje na wpływ uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych na przyjęcie niemieckiej szkoły historycznej jako oficjalnej ...
  • Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach 

   Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
   Postępująca projektyfikacja organizacji , w konsekwencji rosnąca potrzeba zapewnienia realizacji nowych, wyspecjalizowanych zadań projektowych w organizacji oraz trudność w delegowaniu ich do kompetentnych wykonawców ...