Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce 

  Pączek, Ewa; Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Uczelnie wyższe to instytucje, które realizują jednocześnie wiele projektów, charakteryzujących się często złożonością, która wynika z przenikania się dwóch sfer: edukacyjnej i operacyjnej (Karpiuk i Świętoniowska 2017). ...
 • Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach 

  Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Postępująca projektyfikacja organizacji , w konsekwencji rosnąca potrzeba zapewnienia realizacji nowych, wyspecjalizowanych zadań projektowych w organizacji oraz trudność w delegowaniu ich do kompetentnych wykonawców ...
 • Wykorzystanie uproszczeń podatkowych w polskich przedsiębiorstwach 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012)
  W ostatnich latach wprowadzono szereg uproszczeń podatkowych w podatku od towarów i usług. Celem artykułu była weryfikacja tezy o niskiej popularności tych uproszczeń wśród przedsiębiorców. W tym celu przeprowadzono badanie ...
 • Przedsiębiorca a system podatkowy w Polsce 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012)
  Celem badania było zaprezentowanie subiektywnej oceny badanych przedsiębiorców na temat ich rozliczeń z organem podatkowym, a także znajomości rozwiązań podatkowych, służących usprawnieniu systemu rozliczeń podatkowych. ...
 • Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008)
  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania podatkami i wskazanie różnic w stosunku do innych postaw wobec podatków - uchylania się od płacenia podatków oraz unikania opodatkowania. Autorka wskazuje cele ...
 • Opodatkowanie pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle teorii i praktyki 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Difin, 2013)
  Celem rozważań prowadzonych w artykule jest prezentacja i krytyka aktualnego stanowiska aparatu skarbowego i sądów administracyjnych w kwestii opodatkowania pracowniczych świadczeń nieodpłatnych. Jako przykład posłużyły dwa, ...
 • Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym - wybrane zagadnienia 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Mirosław, Pietrewicz; Felis, Paweł; Jamroży, Marcin (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2014)
  Zmiany w podatkach są naturalnym i koniecznym procesem dostosowania systemu do zmieniającego się otoczenia. Jest to spowodowane przemianami w gospodarce, życiu społecznym, polityce oraz prawie. Zmiany mogą przyjmować ...
 • Finansowanie wewnątrzgrupowe 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
  Celem rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale jest prezentacja istoty finansowania wewnątrzgrupowego ze wskazaniem korzyści, jakie niesie ono ze sobą dla spółek grupy kapitałowej, a także skutków podatkowych ...
 • Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w. 

  Cesarski, Maciej (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2009)
  Punkty zwrotne i fazy dziejów mieszkalnictwa społecznego – sięgających w europejskim trzonie cywilizacji zachodniej wymiaru sekularnego – łączą się z kryzysami gospodarczymi w XX i XXI w. Są widoczne zwłaszcza w podejściu ...
 • Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta 

  Cesarski, Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
  We współczesnym neoliberalnym świecie rynek decyduje o standardach zamieszkiwania, w tym osadnictwa. Rynek mieszkaniowy jest zatem praprzyczyną tych standardów, tak jak mieszkanie jest elementem wiodącym w zakresie rozwoju, ...
 • Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej – możliwości i bariery 

  Cesarski, Maciej (2006)
  Sfera osadnictwa stwarza największe zagrożenia dla rozwoju zrównoważonego będąc zasadniczym obszarem szans jego realizacji. Znaczenie społecznych aspektów sfery osadnictwa w integracji europejskiej opartej na rozwoju ...
 • Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. – Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone 

  Cesarski, Maciej (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2004)
  W opracowaniu przedstawione są przemiany czynszowego zasobu mieszkaniowego w Polsce, krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych A. P. w XIX i XX w. wartościowane na tle nowoczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego. ...
 • Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej – sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego 

  Cesarski, Maciej (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2013)
  Cele oraz model polityki mieszkaniowej jako reakcja na polityczne meandry ekonomi i zarazem ich czynnik odgrywają niedocenianą na ogół rolę. Wskazaniu strukturalnych aspektów tej roli, w tym ewolucji sektora publicznego ...
 • Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych 

  Cesarski, Maciej (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  W opracowaniu podjęta jest próba analizy specyfiki, konwencjonalności, źródeł zniekształceń oraz ograniczeń i niewiadomych rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji mieszkaniowych, uwydatniających się zwłaszcza w ...
 • Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie 

  Cesarski, Maciej (2016)
  Kryzys migracyjny stanowi jakby powracającą w demograficznej formie falę wywołaną uprzednimi błędnymi decyzjami politycznych wynikających z obiektywnych procesów ekonomicznych właściwych istocie kapitalizmu. Wydaje się, ...
 • Z problematyki mieszkaniowo-osadniczych atutów i słabosci współczesnej europejskiej cywilizacji zachodniej 

  Cesarski, Maciej (2010)
  Współczesna europejska cywilizacje zachodnia tworzą społeczeństwa i narody zamieszkujące zachodnią oraz środkową Europę w drugiej połowie XX w. Przyjąć można, że zakres przestrzenny tej cywilizacji wyznaczają terytoria ...
 • Nadrzędne zasady wspólnotowego systemu VAT a optymalizacja podatkowa na przykładzie programów lojalnościowych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Celem rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale jest wykazanie, że modele optymalizacyjne, w których wykorzystuje się agencje reklamowe, podważają podstawowe zasady systemu VAT i w efekcie są narzędziem uchylania się ...
 • Spór o reprezentację na gruncie podatków dochodowych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
  Osią sporu w kontekście reprezentacji są szeroko pojęte wydatki na zakup żywności, w tym na zakup usług cateringowych i gastronomicznych. Tego typu wydatki są powszechnością w działalności każdego przedsiębiorcy. Standardem ...
 • Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym od osób prawnych - stan obecny i perspektywy zmian 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości : Difin, 2013)
  Finansowanie zewnętrzne spółki kapitałowej w formie pożyczki (kredytu) od udziałowca jest korzystniejszą formą w porównaniu z finansowaniem definitywnym, w przypadku którego formą wynagrodzenia wspólnika jest dywidenda. ...
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań 

  Tabor-Błażewicz, Joanna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki wybranych badań pokazujących, jak w perspektywie minionej dekady zmieniało się postrzeganie przez polskich przedsiębiorców znaczenia zarządzania talentami – od wprowadzania w ...

zobacz więcej