Recent Submissions

 • EU State Aid Policy : Poland’s Perspective on Evolution 

  Ambroziak, Adam A. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020-06)
  The state aid provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union have remained unchanged practically since the beginning of the European economic integration. The same wording can be found already in the ...
 • Dźwignia finansowa przedsiębiorstw a rozwój gospodarczy 

  Kluza, Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2003)
  Kraje rozwinięte charakteryzują się wyższym poziomem finansowania zewnętrznego niż kraje o niższym poziomie dochodów. Wskaźniki dźwigni finansowej typowe dla krajów zamożnych w krajach rynków wschodzących pojawiają się ...
 • Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym 

  Martysz, Czesław; Rzeszutek, Marcin (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Celem artykułu jest próba przedstawienia problemu zaufania uczestników rynku finansowego do tego rynku. Bazując na kategoriach społeczno-psychologicznych autorzy będą starali się odnieść problem zaufania do kryteriów ...
 • Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
  Scenariusze generalnie dotyczą zjawisk, których przyszły przebieg nie jest możliwy do jednoznacznego przewidzenia. Złożoność zjawiska oraz jego otoczenia sprawia, że może być ono przewidywane w różny sposób i to nawet przy ...
 • Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości 

  Kraśniewski, Andrzej; Lewicki, Jacek (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2019)
  Ewolucja modelu kształcenia doktorantów w Polsce po roku 1989 jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem trendów obserwowanych w krajach o bogatym doświadczeniu w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr o ...
 • Banki rządowe jako potencjalne źródło pogłębienia nieefektywności w gospodarce 

  Kluza, Krzysztof; Łysiak, Paweł; Wasak, Rafał (Politechnika Łódzka, 2009)
  Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, którego zadaniem jest wspieranie realizacji polityk społeczno-gospodarczych państwa. Przy realizacji tych zadań może wystąpić szereg nieefektywności. Wiążą się one z ograniczoną ...
 • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
  The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
 • Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliomteryczna 

  Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki przemysłów kreatywnych w badaniach i publikacjach naukowych oraz zarysowanie najważniejszych wyzwań oraz możliwości badawczych stojących przed naukowcami zajmującymi się ...
 • Potencjał rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań globalnych 

  Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
  Celem opracowania jest w związku z tym próba oceny potencjału rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) na tle potencjału Unii Europejskiej. Przyjęto założenie, że grupą zaliczoną do tego regionu są kraje unijne ...
 • Uwarunkowania globalnego offshoringu usług biznesowych i przebieg tego procesu w Polsce 

  Malik, Radosław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
  Liberalizacja gospodarcza, międzynarodowe różnice w kosztach pracy i rozwój technologii informacyjnych odegrały znacząca role w inicjowaniu offshoringu usług biznesowych. Znaczenie tych czynników dla kształtowania procesu ...
 • Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii 

  Kightley, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Artykuł opisuje przyczyny sukcesu niemieckiej szkoły historycznej w Japonii pod koniec XIX w. Autorka wskazuje na wpływ uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych na przyjęcie niemieckiej szkoły historycznej jako oficjalnej ...
 • Żywność konwencjonalna versus żywność wysokiej jakości 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
  W monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące: systemów jakości żywności wraz z ich elementami składowymi i typologią, czynników decydujących o ewolucji modeli konsumpcji oraz sił napędowych zaistniałych zmian, żywności ...
 • Dług bankowy jako przykład długu pośredniego 

  Felis, Paweł (Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
  W rozdziale zawarto charakterystykę długu pośredniego; wyselekcjonowano czynniki wyboru banku i kredytu w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa; zwrócono uwagę na implikacje umowy kredytu dla przedsiębiorcy na gruncie ...
 • Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego 

  Felis, Paweł (Wydawnictwo Sejmowe, 2016)
  W rozdziale wskazano na niektóre aspekty o charakterze ogólnym (struktura; efektywność i sprawność; a także determinanty systemu podatkowego), które powinny być uwzględnione przy formułowaniu jednolitej i spójnej koncepcji ...
 • Koszty transakcyjne w działalności eksportowej przedsiębiorstw branży spożywczej 

  Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011)
  Koszty transakcyjne odgrywają coraz ważniejszą rolę w działaniu przedsiębiorstw. Ich kształtowanie staje się szczególnie ważne gdy przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o rozszerzeniu działalności na rynek zagraniczny. Proces ...
 • Umiejętności kadry zarządzającej jako czynnik warunkujący rozwój międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw branży spożywczej 

  Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Umiejętności kadry zarządzającej odgrywają istotną rolę w działaniu przedsiębiorstwa. Nie tylko wpływają one na sformułowanie strategii działania, ale też jej realizację, dostrzeganie szans na rynku, stosunek do pojawiających ...
 • Wpływ zmian instytucjonalnych na pozycję konkurencyjną producentów piwa w Polsce 

  Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Uwarunkowania instytucjonalne i ich zmiany często są pomijane w analizach ekonomicznych. Ekonomia neoklasyczna dążyła do stworzenia modeli wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki przy wykorzystaniu abstrakcyjnych założeń. ...
 • Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstw 

  Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2009)
  Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych rozwiązań polskiego systemu podatkowego, mogących wpływać na decyzje finansowe przedsiębiorstw.
 • Kilka uwag o roli i znaczeniu podatków w systemie finansowym 

  Felis, Paweł (Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  Rozważania dotyczące roli i znaczenia podatków w systemie finansowym.
 • Dylematy związane z oddziaływaniem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa 

  Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004)
  Zaprezentowano i omówiono wybrane zagadnienia związane z wpływem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa.

View more