Recent Submissions

 • Dźwignia finansowa przedsiębiorstw a rozwój gospodarczy 

  Kluza, Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2003)
  Kraje rozwinięte charakteryzują się wyższym poziomem finansowania zewnętrznego niż kraje o niższym poziomie dochodów. Wskaźniki dźwigni finansowej typowe dla krajów zamożnych w krajach rynków wschodzących pojawiają się ...
 • Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym 

  Martysz, Czesław; Rzeszutek, Marcin (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Celem artykułu jest próba przedstawienia problemu zaufania uczestników rynku finansowego do tego rynku. Bazując na kategoriach społeczno-psychologicznych autorzy będą starali się odnieść problem zaufania do kryteriów ...
 • Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
  Scenariusze generalnie dotyczą zjawisk, których przyszły przebieg nie jest możliwy do jednoznacznego przewidzenia. Złożoność zjawiska oraz jego otoczenia sprawia, że może być ono przewidywane w różny sposób i to nawet przy ...
 • Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości 

  Kraśniewski, Andrzej; Lewicki, Jacek (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2019)
  Ewolucja modelu kształcenia doktorantów w Polsce po roku 1989 jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem trendów obserwowanych w krajach o bogatym doświadczeniu w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr o ...
 • Banki rządowe jako potencjalne źródło pogłębienia nieefektywności w gospodarce 

  Kluza, Krzysztof; Łysiak, Paweł; Wasak, Rafał (Politechnika Łódzka, 2009)
  Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, którego zadaniem jest wspieranie realizacji polityk społeczno-gospodarczych państwa. Przy realizacji tych zadań może wystąpić szereg nieefektywności. Wiążą się one z ograniczoną ...
 • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
  The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
 • Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliomteryczna 

  Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki przemysłów kreatywnych w badaniach i publikacjach naukowych oraz zarysowanie najważniejszych wyzwań oraz możliwości badawczych stojących przed naukowcami zajmującymi się ...
 • Potencjał rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań globalnych 

  Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
  Celem opracowania jest w związku z tym próba oceny potencjału rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) na tle potencjału Unii Europejskiej. Przyjęto założenie, że grupą zaliczoną do tego regionu są kraje unijne ...
 • Uwarunkowania globalnego offshoringu usług biznesowych i przebieg tego procesu w Polsce 

  Malik, Radosław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
  Liberalizacja gospodarcza, międzynarodowe różnice w kosztach pracy i rozwój technologii informacyjnych odegrały znacząca role w inicjowaniu offshoringu usług biznesowych. Znaczenie tych czynników dla kształtowania procesu ...
 • Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii 

  Kightley, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Artykuł opisuje przyczyny sukcesu niemieckiej szkoły historycznej w Japonii pod koniec XIX w. Autorka wskazuje na wpływ uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych na przyjęcie niemieckiej szkoły historycznej jako oficjalnej ...
 • Żywność konwencjonalna versus żywność wysokiej jakości 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
  W monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące: systemów jakości żywności wraz z ich elementami składowymi i typologią, czynników decydujących o ewolucji modeli konsumpcji oraz sił napędowych zaistniałych zmian, żywności ...
 • Dług bankowy jako przykład długu pośredniego 

  Felis, Paweł (Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
  W rozdziale zawarto charakterystykę długu pośredniego; wyselekcjonowano czynniki wyboru banku i kredytu w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa; zwrócono uwagę na implikacje umowy kredytu dla przedsiębiorcy na gruncie ...
 • Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego 

  Felis, Paweł (Wydawnictwo Sejmowe, 2016)
  W rozdziale wskazano na niektóre aspekty o charakterze ogólnym (struktura; efektywność i sprawność; a także determinanty systemu podatkowego), które powinny być uwzględnione przy formułowaniu jednolitej i spójnej koncepcji ...
 • Koszty transakcyjne w działalności eksportowej przedsiębiorstw branży spożywczej 

  Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011)
  Koszty transakcyjne odgrywają coraz ważniejszą rolę w działaniu przedsiębiorstw. Ich kształtowanie staje się szczególnie ważne gdy przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o rozszerzeniu działalności na rynek zagraniczny. Proces ...
 • Umiejętności kadry zarządzającej jako czynnik warunkujący rozwój międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw branży spożywczej 

  Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Umiejętności kadry zarządzającej odgrywają istotną rolę w działaniu przedsiębiorstwa. Nie tylko wpływają one na sformułowanie strategii działania, ale też jej realizację, dostrzeganie szans na rynku, stosunek do pojawiających ...
 • Wpływ zmian instytucjonalnych na pozycję konkurencyjną producentów piwa w Polsce 

  Bentkowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Uwarunkowania instytucjonalne i ich zmiany często są pomijane w analizach ekonomicznych. Ekonomia neoklasyczna dążyła do stworzenia modeli wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki przy wykorzystaniu abstrakcyjnych założeń. ...
 • Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstw 

  Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2009)
  Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych rozwiązań polskiego systemu podatkowego, mogących wpływać na decyzje finansowe przedsiębiorstw.
 • Kilka uwag o roli i znaczeniu podatków w systemie finansowym 

  Felis, Paweł (Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  Rozważania dotyczące roli i znaczenia podatków w systemie finansowym.
 • Dylematy związane z oddziaływaniem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa 

  Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004)
  Zaprezentowano i omówiono wybrane zagadnienia związane z wpływem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa.
 • Za i przeciw ryczałtowemu opodatkowaniu dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej 

  Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008)
  W opracowaniu zaprezentowano argumenty przemawiające za lub przeciw ryczałtowemu opodatkowaniu dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

View more