Recent Submissions

 • Drony w logistyce ostatniej mili - innowacja wspierająca zrównoważoną logistykę 

  Cichosz, Marzenna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
  Opracowanie koncentruje się na logistyce ostatniej mili, która często jest opisywana jako najdroższy, najbardziej nieefektywny i generujący najwięcej zanieczyszczeń etap w ramach łańcucha dostaw . Poszukując rozwiązań ...
 • Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej 

  Chłoń-Domińczak, Agnieszka; Cichowicz, Ewa; Góra, Marek; Rutecka-Góra, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2020-09)
  Raport prezentuje kontekst zmian i główne cechy systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Południowej, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. W szczególności, przedstawiamy obciążenie demograficzne i ...
 • Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji? 

  Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016)
  Na wstępie warto zaznaczyć, że poziom redystrybucji w systemie emerytalnym zależy przede wszystkim od zastosowanej formuły emerytalnej i narzędzi użytych w celu „złagodzenia” czystej ekwiwalentności składek i świadczeń, ...
 • Redystrybucja: pomiar i ocena 

  Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
  Chociaż redystrybucja emerytalna występuje w każdym z bazowych systemów emerytalnych, niezależnie od zastosowanej formuły świadczenia i metod finansowania, pomiar jej zakresu i kierunków dokonywany jest niezwykle rzadko. ...
 • Redystrybucja 

  Rutecka, Joanna (Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016)
  Redystrybucja emerytalna jest pojęciem niezwykle złożonym, a przy tym stosunkowo rzadko badanym, choć występuje w systemach emerytalnych od początków ich powstania. Różnorodność formuł emerytalnych i narzędzi wykorzystywanych ...
 • Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym 

  Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia; Rutecka, Joanna (Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2014)
  Posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych przez osoby starsze jest problemem istotnym. Seniorzy stanowią bowiem, z racji przekształceń w strukturze demograficznej, coraz liczniejszą grupę konsumentów i potencjalnie ...
 • Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce 

  Rutecka-Góra, Joanna (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019-12)
  Fiscal incentives are frequently used to encourage individuals to save for retirement. They are costly but their effects are immediately observed while other tools of boosting participation in supplementary pension bring ...
 • Rola edukacji finansowej w ograniczaniu nadużyć i oszustw na rynku finansowym 

  Rutecka-Góra, Joanna (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020-09)
  Edukacja finansowa konsumentów jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. Tymczasem badania pokazują, że poziom wiedzy, świadomości i kompetencji finansowych jest w Polsce niski, a na rynku występuje ...
 • Progresywność europejskich systemów emerytalnych - ujęcie porównawcze 

  Rutecka, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015)
  Pomiar redystrybucji jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, gdyż transfery emerytalne mają charakter indywidualny. Dla dokładnego określenia ich poziomu i kierunków niezbędne są dane charakteryzujące okres opłacania ...
 • Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy - tendencje zmian 

  Rutecka, Joanna (Politechnika Łódzka, 2013)
  Kryzys finansowy wpływa na funkcjonowanie wszystkich systemów emerytalnych – zarówno kapitałowych jak i repartycyjnych. W przypadku tych ostatnich oddziaływanie kryzysu, i związanego z nim kryzysu gospodarczego, wiąże się ...
 • System emerytalny 

  Góra, Marek; Rutecka, Joanna (Instytut Obywatelski, 2013)
  Rynek pracy i system emerytalny to dwie strony tej samej monety. Współzależność ta jest bardzo silna, choć w przypadku ściśle regulowanych rynków pracy oraz tradycyjnych, skomplikowanych systemów emerytalnych nie zawsze ...
 • EU State Aid Policy : Poland’s Perspective on Evolution 

  Ambroziak, Adam A. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020-06)
  The state aid provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union have remained unchanged practically since the beginning of the European economic integration. The same wording can be found already in the ...
 • Dźwignia finansowa przedsiębiorstw a rozwój gospodarczy 

  Kluza, Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2003)
  Kraje rozwinięte charakteryzują się wyższym poziomem finansowania zewnętrznego niż kraje o niższym poziomie dochodów. Wskaźniki dźwigni finansowej typowe dla krajów zamożnych w krajach rynków wschodzących pojawiają się ...
 • Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym 

  Martysz, Czesław; Rzeszutek, Marcin (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Celem artykułu jest próba przedstawienia problemu zaufania uczestników rynku finansowego do tego rynku. Bazując na kategoriach społeczno-psychologicznych autorzy będą starali się odnieść problem zaufania do kryteriów ...
 • Scenariusze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po roku 2020 

  Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019)
  Scenariusze generalnie dotyczą zjawisk, których przyszły przebieg nie jest możliwy do jednoznacznego przewidzenia. Złożoność zjawiska oraz jego otoczenia sprawia, że może być ono przewidywane w różny sposób i to nawet przy ...
 • Model kształcenia doktorantów i ocena jego jakości 

  Kraśniewski, Andrzej; Lewicki, Jacek (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2019)
  Ewolucja modelu kształcenia doktorantów w Polsce po roku 1989 jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem trendów obserwowanych w krajach o bogatym doświadczeniu w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr o ...
 • Banki rządowe jako potencjalne źródło pogłębienia nieefektywności w gospodarce 

  Kluza, Krzysztof; Łysiak, Paweł; Wasak, Rafał (Politechnika Łódzka, 2009)
  Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, którego zadaniem jest wspieranie realizacji polityk społeczno-gospodarczych państwa. Przy realizacji tych zadań może wystąpić szereg nieefektywności. Wiążą się one z ograniczoną ...
 • Cultural Management as a Research Area : Challenges 

  Dziurski, Patryk; Pawlicka, Kama; Wróblewska, Anna (London Scientific - WSB University, 2018)
  The management science is a young research domain, which emerged at the beginning of the twentieth century. Firstly, management concepts were developed and applied into for-profit oriented organizations, but then they were ...
 • Przemysły kreatywne jako obszar badawczy w zarządzaniu. Analiza bibliomteryczna 

  Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki przemysłów kreatywnych w badaniach i publikacjach naukowych oraz zarysowanie najważniejszych wyzwań oraz możliwości badawczych stojących przed naukowcami zajmującymi się ...
 • Potencjał rolnictwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań globalnych 

  Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
  Celem opracowania jest w związku z tym próba oceny potencjału rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) na tle potencjału Unii Europejskiej. Przyjęto założenie, że grupą zaliczoną do tego regionu są kraje unijne ...

View more