Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Działalność rolnicza a działy specjalne produkcji rolnej - identyfikacja zakresu pojęciowego 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Felis, Paweł (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018)
  Niniejsze opracowanie ma na celu określenie zakresu pojęciowego działalności rolniczej i działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.Rozgraniczenie tych dwóch pojęć ma przecież wpływ na wielkość obciążeń ...
 • Optymalizacja podatkowa - możliwości a realizacja 

  Felis, Paweł; Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018)
  W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na takie działania i zachowania podatników, które mieszczą się w zakresie znaczeniowym optymalizacji podatkowej. Celem jest zaś włączenie się w nurt dyskusji na temat właściwego ...
 • W kierunku globalizacji pracy 

  Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Państwa, korporacje transnarodowe, międzynarodowe organizacje gospodarcze i organizacje pozarządowe stanowią grupy zasadniczych uczestników globalizacji. Działania tych grup podmiotów przyczyniły się do globalizacji pracy. ...
 • Przenoszenie usług biznesowych opartych na wiedzy i tworzenie się ich skupisk – przypadek Polski 

  Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014)
  Innowacje technologiczne i organizacyjne wywołują zmiany dostosowawcze w korporacjach transnarodowych, co prowadzi m.in. do przenoszenia wykonywania usług biznesowych do zagranicznych lokalizacji oferujących korzystne ...
 • Systemy podatkowe w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006)
  W rozdziale omówiono kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie harmonizacji systemów podatkowych w skali międzynarodowej.Omówione zostały potrzeby koordynacji polityki podatkowej krajów UE. W pracy zaprezentowano ...
 • Rola aglomeracji miejskich w Polsce w offshoringu usług biznesowych 

  Malik, Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Wyniki badania aglomeracji miejskich jako lokalizacji goszczących dla offshoringu usług biznesowych wskazują na dużą koncentrację tej działalności w siedmiu głównych ośrodkach w Polsce (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, ...
 • Application of marketing instruments in the banking crisis 

  Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013)
  The use of marketing instruments in a crisis in the financial institution can be a significant help in faster deactivation of a crisis. The article presents research in the area of customer sensitivity (preference) for ...
 • Typologia projektów zarządzanych przez uczelnie wyższe w Polsce 

  Pączek, Ewa; Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Uczelnie wyższe to instytucje, które realizują jednocześnie wiele projektów, charakteryzujących się często złożonością, która wynika z przenikania się dwóch sfer: edukacyjnej i operacyjnej (Karpiuk i Świętoniowska 2017). ...
 • Typologia biur zarządzania projektami (PMO) we współczesnych przedsiębiorstwach 

  Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Postępująca projektyfikacja organizacji , w konsekwencji rosnąca potrzeba zapewnienia realizacji nowych, wyspecjalizowanych zadań projektowych w organizacji oraz trudność w delegowaniu ich do kompetentnych wykonawców ...
 • Wykorzystanie uproszczeń podatkowych w polskich przedsiębiorstwach 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2012)
  W ostatnich latach wprowadzono szereg uproszczeń podatkowych w podatku od towarów i usług. Celem artykułu była weryfikacja tezy o niskiej popularności tych uproszczeń wśród przedsiębiorców. W tym celu przeprowadzono badanie ...
 • Przedsiębiorca a system podatkowy w Polsce 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012)
  Celem badania było zaprezentowanie subiektywnej oceny badanych przedsiębiorców na temat ich rozliczeń z organem podatkowym, a także znajomości rozwiązań podatkowych, służących usprawnieniu systemu rozliczeń podatkowych. ...
 • Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008)
  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania podatkami i wskazanie różnic w stosunku do innych postaw wobec podatków - uchylania się od płacenia podatków oraz unikania opodatkowania. Autorka wskazuje cele ...
 • Opodatkowanie pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle teorii i praktyki 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Difin, 2013)
  Celem rozważań prowadzonych w artykule jest prezentacja i krytyka aktualnego stanowiska aparatu skarbowego i sądów administracyjnych w kwestii opodatkowania pracowniczych świadczeń nieodpłatnych. Jako przykład posłużyły dwa, ...
 • Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym - wybrane zagadnienia 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna; Mirosław, Pietrewicz; Felis, Paweł; Jamroży, Marcin (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2014)
  Zmiany w podatkach są naturalnym i koniecznym procesem dostosowania systemu do zmieniającego się otoczenia. Jest to spowodowane przemianami w gospodarce, życiu społecznym, polityce oraz prawie. Zmiany mogą przyjmować ...
 • Finansowanie wewnątrzgrupowe 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
  Celem rozważań prowadzonych w niniejszym rozdziale jest prezentacja istoty finansowania wewnątrzgrupowego ze wskazaniem korzyści, jakie niesie ono ze sobą dla spółek grupy kapitałowej, a także skutków podatkowych ...
 • Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w. 

  Cesarski, Maciej (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2009)
  Punkty zwrotne i fazy dziejów mieszkalnictwa społecznego – sięgających w europejskim trzonie cywilizacji zachodniej wymiaru sekularnego – łączą się z kryzysami gospodarczymi w XX i XXI w. Są widoczne zwłaszcza w podejściu ...
 • Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta 

  Cesarski, Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
  We współczesnym neoliberalnym świecie rynek decyduje o standardach zamieszkiwania, w tym osadnictwa. Rynek mieszkaniowy jest zatem praprzyczyną tych standardów, tak jak mieszkanie jest elementem wiodącym w zakresie rozwoju, ...
 • Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej – możliwości i bariery 

  Cesarski, Maciej (2006)
  Sfera osadnictwa stwarza największe zagrożenia dla rozwoju zrównoważonego będąc zasadniczym obszarem szans jego realizacji. Znaczenie społecznych aspektów sfery osadnictwa w integracji europejskiej opartej na rozwoju ...
 • Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. – Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone 

  Cesarski, Maciej (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2004)
  W opracowaniu przedstawione są przemiany czynszowego zasobu mieszkaniowego w Polsce, krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych A. P. w XIX i XX w. wartościowane na tle nowoczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego. ...
 • Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej – sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego 

  Cesarski, Maciej (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2013)
  Cele oraz model polityki mieszkaniowej jako reakcja na polityczne meandry ekonomi i zarazem ich czynnik odgrywają niedocenianą na ogół rolę. Wskazaniu strukturalnych aspektów tej roli, w tym ewolucji sektora publicznego ...

zobacz więcej