Przeglądaj według

 

Kolegium Gospodarki Światowej powstało 1 października 1992 roku w miejsce byłego Wydziału Handlu Zagranicznego, który funkcjonował w ramach poprzedniej struktury organizacyjnej Uczelni. Zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, powołanych do życia w celu współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju kadr. Obecnie składa się z 4 instytutów i 7 katedr.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Usługi w handlu międzynarodowym 

  Kuźnar, Andżelika (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007)
  Usługi odgrywają coraz ważniejszą rolę w gospodarkach poszczególnych państw, niezależnie od ich poziomu rozwoju. Stanowią one dominującą część produktu krajowego brutto i są głównym źródłem zatrudnienia we wszystkich krajach ...
 • Systemy gospodarcze w Azji Wschodniej: analiza bibliometryczna 

  Tomeczek, Artur F. (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2023)
  Celem badania jest przedstawienie najważniejszych kierunków współpracy międzynarodowej oraz trendów w badaniach nad systemami gospodarczymi w Azji Wschodniej. Analizowane gospodarki to Chiny, Japonia, Korea Południowa, ...
 • Learning and Entrepreneurial Market Orientation of exporting SME 

  Kowalik, Izabela; Danik, Lidia; Pleśniak, Agnieszka (Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2020-10)
  The paper presents the results of a quantitative study of 240 Polish SMEs from the manufacturing sector, surveyed in 2019. It aims at determining whether and to what extent their learning is linked to entrepreneurial ...
 • Impact of International Environment on the Entrepreneurial Marketing Orientation of Small and Medium Enterprises 

  Oleksiuk, Adam; Pleśniak, Agnieszka; Kowalik, Izabela (Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2020-10)
  Background: A company with transnational ambitions operates, reacts and undertakes its activities within the broadly understood international environment. The article aims at assessing the relationship between the ...
 • Polska w obliczu szans i zagrożeń w globalnej gospodarce=Poland in the face of opportunities and threats in the global economy 

  Przeżdziecka, Eliza; Bojnicki, Tomasz; Piekutowska, Agnieszka; Konopka, Paweł; Wąsiński, Marek; Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta; Grabowiecki, Jerzy; Fiedorczuk, Monika; Suska, Magdalena; Odrobina, Anna; Drelich-Skulska, Bogusława; Bobowski, Sebastian; Czermińska, Małgorzata; Dziawgo, Ewa; Kosztowniak, Aneta; Ambroziak, Adam; Pawęta, Elena; Czarny, Elżbieta; Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy; Pasierbiak, Paweł (Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2023)
  Nieustanna ewolucja procesów w gospodarce światowej, skutki wydarzeń niewpisujących się w tradycyjne i stosunkowo łatwo przewidywane cykle, takich jak epidemia COVID-19, manipulacje na rynku gazu, imponujące tempo zmian ...
 • Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych 

  Weresa, Marzenna Anna; Kowalski, Arkadiusz Michał; Próchniak, Mariusz; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz; Milewicz, Waldemar; Dzienis, Anna; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Danik, Lidia (SGH Oficyna Wydawnicza, 2023)
  Celem monografii na gruncie teoretycznym jest rozszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości jako czynnika konkurencyjności gospodarek oraz zidentyfikowanie kierunków badań nad konkurencyjnością, które w pojawiły się ...
 • Focus on entrepreneurship and competitive advantages 

  Weresa, Marzenna Anna; Kowalski, Arkadiusz Michał; Próchniak, Mariusz; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz; Milewicz, Waldemar; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Danik, Lidia (SGH Publishing House, 2023)
  The goal of this monograph with regard to theory is to broaden knowledge about entrepreneurship as a factor of the competitiveness of economies and to identify the directions of research on competitiveness, which emerged ...
 • Współpraca w ramach działalności innowacyjnej inicjatyw klastrowych w Polsce 

  Kowalski, Arkadiusz Michał (2020)
  Przedmiotem artykułu jest koncepcja klastrów, która wpisuje się w nowoczesne modele innowacji i polityki innowacyjnej, akcentujące znaczenie interakcji i współpracy między różnymi rodzajami podmiotów tworzących narodowe i ...
 • Drivers of China’s Convergence to Innovation Leaders 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; McCaleb, Agnieszka; Weresa, Marzenna Anna (2022)
  The article focuses on the innovation divide in the world economy, in which some countries are technological leaders whereas the others are technological followers; however, a continuous innovation convergence has been ...
 • Towards a sustainable economy in a pandemic era 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (SGH Publishing House, 2022)
  Sustainable competitiveness is a relatively new concept, but rising in importance in face of external shocks that have impacted the economy in the last years, like COVID-19 pandemic, the war in Ukraine or the climate changes ...
 • W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022)
  Pandemia COVID-19 i podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe decyzje i działania w diametralny sposób zmieniły warunki konkurowania w gospodarce światowej. Jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie wysokiej ...
 • Land and Water Resources in Poland: An Empirical Study 

  Tomeczek, Artur F. (SGH Publishing House, 2022)
  This research aims to show how the use of land and water resources in Poland compares to other selected economies. It starts with a narrative literature review of related issues in economic research. The main empirical ...
 • Zasoby ziemi i wody w Polsce – badanie empiryczne 

  Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Niniejsze badanie ma na celu pokazanie, jak wykorzystanie zasobów ziemi i wody w Polsce wypada na tle innych wybranych gospodarek. Punktem wyjścia jest narracyjny przegląd literatury dotyczący pokrewnych zagadnień w badaniach ...
 • Poland-United States bilateral relations: Political and economic aspects 

  Tomeczek, Artur F. (SGH Warsaw School of Economics, 2021)
  The aim of this chapter is to explore the Poland-U.S. bilateral relations with regard to political and economic aspects, with a focus on the 2009–2020 period. The chapter comprises two main parts. The first one concerns ...
 • Bilateralne stosunki polsko-amerykańskie – aspekty polityczne i gospodarcze 

  Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
  Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie bilateralnych stosunków polsko-amerykańskich w sferze politycznej i gospodarczej w latach 2009–2020. Prezentowane opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy ...
 • Przedsiębiorstwa w regionach i podregionach województwa mazowieckiego i ich powiązania w łańcuchach wartości 

  Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Autorzy opracowania podjęli się wielowymiarowego zmapowania działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W analizach – opatrzonych mapami i rysunkami – zaprezentowano, w jaki sposób rozlokowane ...
 • Powiązania miast w województwie mazowieckim : determinanty i konstrukcja modelu funkcjonalnego województwa 

  Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Prezentowana monografia to próba zidentyfikowania i zobrazowania powiązań gospodarczych pomiędzy ośrodkami miejskimi w województwie mazowieckim. Uwzględniono w niej lokalizację przedsiębiorstw i innych instytucji, a także ...
 • Czynniki wzrostu gospodarczego regionów i podregionów województwa mazowieckiego 

  Napiórkowski, Tomasz M.; Radło, Mariusz-Jan (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Międzyregionalne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim należą do jednych z największych w UE. Wartość PKB per capita w roku 2018 w regionie warszawskim stołecznym była ponad 2,6 razy wyższa ...
 • Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej 

  Budnikowski, Adam; Czarny, Elżbieta; Folfas, Paweł; Kuźnar, Andżelika; Leven, Bożena; Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Celem monografii jest ocena stanu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz towarzyszących im innych form umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. ...
 • Międzynarodowy handel produktami wiedzy 

  Kuźnar, Andżelika (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Monografia stanowi kompleksową analizę międzynarodowego handlu produktami wiedzy opartą na ich autorskiej klasyfikacji z wykorzystaniem własnych badań czynników determinujących handel tymi produktami z użyciem samodzielnie ...

zobacz więcej