Recent Submissions

 • Usługi w handlu międzynarodowym 

  Kuźnar, Andżelika (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007)
  Usługi odgrywają coraz ważniejszą rolę w gospodarkach poszczególnych państw, niezależnie od ich poziomu rozwoju. Stanowią one dominującą część produktu krajowego brutto i są głównym źródłem zatrudnienia we wszystkich krajach ...
 • Polska w obliczu szans i zagrożeń w globalnej gospodarce=Poland in the face of opportunities and threats in the global economy 

  Przeżdziecka, Eliza; Bojnicki, Tomasz; Piekutowska, Agnieszka; Konopka, Paweł; Wąsiński, Marek; Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta; Grabowiecki, Jerzy; Fiedorczuk, Monika; Suska, Magdalena; Odrobina, Anna; Drelich-Skulska, Bogusława; Bobowski, Sebastian; Czermińska, Małgorzata; Dziawgo, Ewa; Kosztowniak, Aneta; Ambroziak, Adam; Pawęta, Elena; Czarny, Elżbieta; Kuźnar, Andżelika; Menkes, Jerzy; Pasierbiak, Paweł (Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2023)
  Nieustanna ewolucja procesów w gospodarce światowej, skutki wydarzeń niewpisujących się w tradycyjne i stosunkowo łatwo przewidywane cykle, takich jak epidemia COVID-19, manipulacje na rynku gazu, imponujące tempo zmian ...
 • Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych 

  Weresa, Marzenna Anna; Kowalski, Arkadiusz Michał; Próchniak, Mariusz; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz; Milewicz, Waldemar; Dzienis, Anna; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Danik, Lidia (SGH Oficyna Wydawnicza, 2023)
  Celem monografii na gruncie teoretycznym jest rozszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości jako czynnika konkurencyjności gospodarek oraz zidentyfikowanie kierunków badań nad konkurencyjnością, które w pojawiły się ...
 • Focus on entrepreneurship and competitive advantages 

  Weresa, Marzenna Anna; Kowalski, Arkadiusz Michał; Próchniak, Mariusz; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz; Milewicz, Waldemar; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Danik, Lidia (SGH Publishing House, 2023)
  The goal of this monograph with regard to theory is to broaden knowledge about entrepreneurship as a factor of the competitiveness of economies and to identify the directions of research on competitiveness, which emerged ...
 • Towards a sustainable economy in a pandemic era 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (SGH Publishing House, 2022)
  Sustainable competitiveness is a relatively new concept, but rising in importance in face of external shocks that have impacted the economy in the last years, like COVID-19 pandemic, the war in Ukraine or the climate changes ...
 • W kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Weresa, Marzenna Anna; Tomeczek, Artur Franciszek; Napiórkowski, Tomasz Marcin; Dzienis, Anna Maria; Lewandowska, Małgorzata Stefania; Próchniak, Mariusz; Radło, Mariusz-Jan; Szarek-Piaskowska, Aleksandra; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Kamińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022)
  Pandemia COVID-19 i podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe decyzje i działania w diametralny sposób zmieniły warunki konkurowania w gospodarce światowej. Jedną z kluczowych cech umożliwiających osiągnięcie wysokiej ...
 • Przedsiębiorstwa w regionach i podregionach województwa mazowieckiego i ich powiązania w łańcuchach wartości 

  Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Autorzy opracowania podjęli się wielowymiarowego zmapowania działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W analizach – opatrzonych mapami i rysunkami – zaprezentowano, w jaki sposób rozlokowane ...
 • Powiązania miast w województwie mazowieckim : determinanty i konstrukcja modelu funkcjonalnego województwa 

  Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Radło, Mariusz-Jan; Tomeczek, Artur F. (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Prezentowana monografia to próba zidentyfikowania i zobrazowania powiązań gospodarczych pomiędzy ośrodkami miejskimi w województwie mazowieckim. Uwzględniono w niej lokalizację przedsiębiorstw i innych instytucji, a także ...
 • Czynniki wzrostu gospodarczego regionów i podregionów województwa mazowieckiego 

  Napiórkowski, Tomasz M.; Radło, Mariusz-Jan (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  Międzyregionalne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim należą do jednych z największych w UE. Wartość PKB per capita w roku 2018 w regionie warszawskim stołecznym była ponad 2,6 razy wyższa ...
 • Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne : stan po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej 

  Budnikowski, Adam; Czarny, Elżbieta; Folfas, Paweł; Kuźnar, Andżelika; Leven, Bożena; Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Celem monografii jest ocena stanu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz towarzyszących im innych form umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw po 30 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. ...
 • Międzynarodowy handel produktami wiedzy 

  Kuźnar, Andżelika (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Monografia stanowi kompleksową analizę międzynarodowego handlu produktami wiedzy opartą na ich autorskiej klasyfikacji z wykorzystaniem własnych badań czynników determinujących handel tymi produktami z użyciem samodzielnie ...
 • Poland’s Economic Cooperation with the Arab States 

  Kowalski, Arkadiusz Michał; Falkowski, Krzysztof; Napiórkowski, Tomasz; Lewandowska, Małgorzata; Mackiewicz, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2021)
  The purpose of this monograph is to assess the level of cooperation between Poland and the Arab states, with a particular focus on foreign direct investment, trade, and cultural conditions, as well as to compare the ...
 • Dobrobyt, wzrost gospodarczy i ich nierównomierność w regionie : wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej 

  Radło, Mariusz-Jan; Szczech-Pietkiewicz, Ewelina; Napiórkowski, Tomasz M. (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2020-12-31)
  Przestrzenna koncentracja dobrobytu i nierównomierny wzrost gospodarczy z jednej strony oraz dążenie do wspierania rozwoju obszarów zmarginalizowanych z drugiej strony to jeden z głównych i wciąż nierozwiązanych dylematów ...
 • Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski 

  Bąk, Henryk; Czarny, Elżbieta; Śledziewska, Katarzyna; Misztal, Piotr; Kulpaka, Paweł; Majewska, Maria; Talar, Sylwia; Sporek, Tadeusz; Januszkiewicz, Włodzimierz; Kuźnar, Andżelika; Wróbel, Anna; Nyga-Łukaszewska, Honorata; Knap, Renata; Menkes, Jerzy; Michalski, Bartosz; Wróblewski, Marek; Daszkiewicz, Nelly; Łukasiewicz‑Kamińska, Agnieszka; Stępień, Beata; Gryczka, Marcin; Geise, Andrzej; Molendowski, Edward; Żmuda, Małgorzata; Toporowski, Patryk; Ambroziak, Łukasz; Szypulewska-Porczyńska, Alina; Pera, Bożena; Grabowiecki, Jerzy; Szostak, Mieczysław; Kowalski, Arkadiusz Michał; Chilimoniuk‑Przeździecka, Eliza; Nacewska‑Twardowska, Aleksandra; Odrobina, Anna; Jastrzębska, Ewa; Legutko‑Kobus, Paulina; Czech, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
  Ostatnie lata to okres istotnych przemian w gospodarce światowej. Składają się na nie przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego drugiej połowy poprzedniej dekady. Skutki, które z mniejszą lub większą intensywnością ...
 • Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce 

  Mazur, Jolanta; Rószkiewicz, Małgorzata; Strzyzewska, Marianna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
  Celem książki jest zidentyfikowanie związku pomiędzy zorientowaniem przedsiębiorstwa na wiedzę a jego wynikami finansowymi. Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy z ekonomicznego punktu widzenia warto inwestować ...
 • Value creation in the service economy 

  Kuźnar, Andżelika (Warsaw School of Economics, 2016)
  This book consists of five chapters. The first one deals with the historic perspective of services within the economic literature. It introduces, primarily, the classical approach, represented by the writings and observations ...
 • Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego 

  Kachniewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
  Głównym problemem badawczym pracy jest określenie współzależności między jakością, kosztami jakości i wartością dla klienta a poziomem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Praca ma charakter teoretyczno-aplikacyjny z ...