Show simple item record

dc.contributor.authorCzarny, Elżbieta
dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.contributor.authorŚledziewska, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-06-26T08:37:54Z
dc.date.available2018-06-26T08:37:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCzarny E., Kuźnar A., Śledziewska K., Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski? Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 2017, Nr 2(30), s. 133-146pl
dc.identifier.issn2082-0976pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/388
dc.description.abstractW opracowaniu analizujemy polski eksport usług sprawdzając, na ile jest innowacyjny (posługujemy się definicjami innowacyjności znanymi z literatury przedmiotu oraz przyjętymi przez nas na potrzeby tego badania). Badamy zarówno zmiany rozmiarów polskiego eksportu usług, jak i znaczenia w nim poszczególnych branż oraz kierunków geograficznych. Zwracamy uwagę na względnie mały potencjał gospodarczy, a w konsekwencji także eksportowy Polski, w porównaniu z UE oraz USA. Zarazem względnie podobne potencjały UE i USA oraz odmienne odległość i charakterystyka ich powiązań z Polską skłaniają do porównywania polskiego eksportu do obu partnerów. Aby objąć analizą cały polski eksport usług dodajemy do partnerów handlowych trzecią grupę, która skupia w znacznej mierze państwa względnie słabiej rozwinięte. W konsekwencji, odbiorców usług z Polski dzielimy na Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz pozostałych partnerów handlowych definiowanych jako rynki pozaunijne pomniejszone o USA. Ze względu na brak danych oraz ograniczone ramy badania, ograniczamy ogólną analizę do lat 2004-2013, natomiast analizę szczegółową (branżową) do lat 2004-2012. W każdym przypadku ostatni rok badania jest zarazem ostatnim rokiem, dla którego są dostępne dane roczne. Wykorzystujemy dane z bazy Eurostat.pl
dc.description.abstractWe analyse Polish export of services, examining how innovative it is. We examine both the changes in the size of Polish exports of services as well as the importance of branches and geographical directions. We stress the relatively small economic and, consequently, export potential of Poland, as compared to the EU and the USA. At the same time, similar potentials of the EU and the USA, and different geographic distances and characteristics of their connections with Poland were the reason for comparing Poland’s exports to both partners. To analyse Poland’s total export of services, we add to the two previously mentioned trade partners a third group, which consists of relatively less developed countries. Consequently, the recipients of services from Poland are divided into the European Union, the United States and other trading partners defined as non-EU markets minus the USA. Due to absence of data and limited research framework, we limit the overall analysis to the years 2004–2013, while the detailed (industry) analysis to the years 2004–2012. In either case, the last year of the survey is also the last year for which annual Eurostat data is availableen
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectmiędzynarodowy handel usługamipl
dc.subjectpolski eksportpl
dc.subjectinnowacjepl
dc.subjectinternational trade in servicesen
dc.subjectPoland’s exportsen
dc.subjectinnovationsen
dc.titleNa ile innowacyjny jest eksport usług z Polski?pl
dc.title.alternativeHow Innovative Are Poland’s Exports of Services?en
dc.title.alternativeDans quelle mesure les exportations des services de Pologne sont-elles innovantes?fr
dc.title.alternativeНасколько инновационным является польский экспорт услуг?ru
dc.typearticlepl
dc.description.numberNr 2pl
dc.description.physical133-146pl
dc.description.volume30pl
dc.title.journalKwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Pracepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Strony/default.aspxpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe