Show simple item record

dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.date.accessioned2018-06-29T08:07:07Z
dc.date.available2018-06-29T08:07:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKuźnar A., Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, "Horyzonty Polityki", 2017, vol. 8, nr 22, s. 49-67pl
dc.identifier.issn2082-5897pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/399
dc.description.abstractCEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polski w globalnych łańcuchach wartości i ocena zaangażowania poszczególnych branż w tym procesie. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ilościowa ocena danych statystycznych obrazujących uczestnictwo kraju w globalnych łańcuchach wartości (GVC). Do badania wykorzystano tradycyjne studia literaturowe oraz zastosowano metodę analizy deskryptywnej. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej zdefiniowano i omówiono znaczenie globalnych łańcuchów wartości w gospodarce światowej. W drugiej poddano analizie rolę dóbr pośrednich w handlu międzynarodowym. W trzeciej i czwartej omówiono pozycję Polski i poszczególnych branż eksportowych w globalnych łańcuchach wartości. Co do zasady analiza dotyczy lat 1995-2011 i opiera się na danych organizacji międzynarodowych: WTO, OECD, UNCTAD, Banku Światowego. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W ekonomicznej literaturze przedmiotu tematyka handlu krajów w ramach globalnych łańcuchów wartości jest stosunkowo nowa. Głównym problemem był brak danych statystycznych. Obecnie dostępne są dane na ten temat z baz TiVA (Trade in Value Added) oraz WIOD (World Input-Output Database). Są one coraz powszechniej wykorzystywane w badaniach empirycznych, także w polskiej literaturze przedmiotu. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Polska jest aktywnym podmiotem procesów umiędzynarodowienia produkcji. Ponad połowa polskiego eksportu odbywa się w ramach GVC. Obserwuje się silniejsze powiązania w górę łańcucha, co dowodzi atrakcyjności Polski dla podmiotów zagranicznych jako miejsca dalszej obróbki dóbr pośrednich przeznaczonych na eksport. Jest to także wyraz zaufania partnerów zagranicznych do stabilności sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Jednocześnie pożądane byłoby przesunięcie pozycji Polski w kierunku początkowych lub końcowych ogniw łańcucha wartości i przechwycenie większej części korzyści z uczestnictwa w GVC.pl
dc.description.abstractRESEARCH OBJECTIVE: This article aims at the analysis of Polish participation in global value chains and the evaluation of the involvement of individual sectors in this process. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is the quantitative and qualitative assessment of statistical data indicating the country's participation in global value chains (GVC). The research tools include a critical analysis of literature and a descriptive analytical method. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of four parts. The first one contains definitions and discussion on the importance of global value chains in the world economy. The second part focuses on the analysis of the role of intermediate goods in international trade. In the third and the fourth parts, the position of Poland and individual export sectors in global value chains is discussed. As a rule, the analysis covers the years 1995-2011 and is based on data derived from international organizations: WTO, OECD, UNCTAD, World Bank. RESEARCH RESULTS: The subject of international trade within global value chains is relatively new in the economic literature. Until recently, the main problem was the lack of statistical data. Currently data are available in TiVA (Trade in Value Added) and WIOD (World Input-Output Database) databases. They are increasingly being used in empirical research, also in the Polish literature. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Poland is an active participant of the processes of internationalization of production. More than half of Polish exports takes place within the framework of GVC. Stronger links exist upstream of the GVC, which proves that Poland is an attractive place for processing intermediate goods for further exports. It also shows the confidence of foreign partners to the stability of the socio-economic situation in Poland. At the same time it would be desirable to shift the Polish position towards the beginning or the end of value chains and capture a larger portion of the benefits from participating in the GVC.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectglobalne łańcuchy wartościpl
dc.subjectwartość dodana w handlupl
dc.subjectdobra pośredniepl
dc.subjecthandel zagranicznypl
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl
dc.subjecthandel zadaniamipl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectglobal value chainsen
dc.subjectvalue added in tradeen
dc.subjectintermediate goodsen
dc.subjectforeign tradeen
dc.subjectforeign direct investmenten
dc.subjecttrade in tasksen
dc.subjectPolanden
dc.titleUdział Polski w globalnych łańcuchach wartościpl
dc.title.alternativeParticipation of Poland in global value chainsen
dc.typearticlepl
dc.description.number22pl
dc.description.physical49-67pl
dc.description.volume8pl
dc.identifier.eissn2353-950Xpl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.17399/HP.2017.082203pl
dc.title.journalHoryzonty Politykipl
dc.identifier.urlpublisherhttps://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HPpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.