Show simple item record

dc.contributor.authorChilimoniuk-Przeździecka, Eliza
dc.contributor.authorKuźnar, Andżelika
dc.date.accessioned2018-06-29T08:14:12Z
dc.date.available2018-06-29T08:14:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationChilimoniuk-Przeździecka E., Kuźnar A., Czynniki wpływające na handel usługami – kierunki rozwoju branży usług biznesowych w Polsce, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2018, vol. 6, nr 4, s. 25-48pl
dc.identifier.issn2300-5254pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/400
dc.description.abstractW ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce dynamicznie wzrasta eksport przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej, czyli usługi biznesowe. Mają one istotny udział w eksporcie usług ogółem. Badania empiryczne czynników wpływających na wielkość eksportu usług są mało rozwinięte ze względu na niekompletność danych statystycznych dotyczących handlu dwustronnego. Nowe źródła danych pozwalają wypełnić lukę w literaturze. Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na eksport usług. Narzędziem wykorzystanym do takiej oceny jest model grawitacji. Ze względu na dostępność danych badanie empiryczne dotyczy lat 2000-2010. Informacje na temat dwustronnych przepływów handlowych pochodzą z bazy handlu usługami (TSD). W naszej analizie koncentrujemy się na eksporcie usług z jednego państwa, tj. Stanów Zjednoczonych, do UE-27 i innych 36 państw świata, dla których były dostępne dane. Oprócz zmiennych standardowo używanych w takich modelach, w tym badaniu uwzględniono również czynniki związane z ochroną własności intelektualnej. Określenie czynników determinujących handel usługami jest wstępem do rekomendacji, na które z nich należy zwrócić uwagę i próbować wpływać na ich kształtowanie, aby zapewnić długotrwały i stabilny wzrost segmentu usług biznesowych w Polsce oparty na eksporcie.pl
dc.description.abstractIn recent years, both in the world and in Poland, the export of enterprises providing services related to business services is dynamically growing. Empirical studies of factors, which determinate the volume of service exports, are underdeveloped due to the incompleteness of bilateral trade statistics. New data sources fill the gap in the literature. The purpose of this paper is to identify the factors influencing the export of services. The assessment is made with the gravity model. Due to the availability of data, the empirical study covers the years 2000-2010. Information on bilateral trade flows comes from the Trade in Services Database (TSD) database. In this analysis we focus on the exports of services from one country, i.e. the US to the EU-27 and the rest of the 36 countries in the world for which data is available. In addition to variables commonly used in such models, this one also includes variables related to intellectual property protection. Identifying the determinants of trade in services is an introduction to the recommendation for Poland on which of the factors affecting exports the attention should be focused on and their development should be shaped to ensure long-term and stable growth of the business services sector in Poland based on exports.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjecthandel usługamipl
dc.subjectusługi biznesowepl
dc.subjectochrona własności intelektualnejpl
dc.subjecttrade in servicesen
dc.subjectbusiness servicesen
dc.subjectintellectual property protectionen
dc.titleCzynniki wpływające na handel usługami – kierunki rozwoju branży usług biznesowych w Polscepl
dc.title.alternativeThe factors influencing trade in services – an outlook for the business services industry in Polanden
dc.typearticlepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical25-48pl
dc.description.volume6pl
dc.identifier.eissn2449-9099pl
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.18559/SOEP.2018.4.2pl
dc.title.journalStudia Oeconomica Posnaniensiapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.