Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-07-27T11:04:52Z
dc.date.available2018-07-27T11:04:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKachniewska M., Powiązanie aspektów biznesowych i wypoczynkowych podróży służbowych (bleisure trend) jako przesłanka rozwoju oferty hotelowej, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 40, s. 42-58.pl
dc.identifier.issn2353-2688pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/448
dc.description.abstractDynamiczne przeobrażenia w zakresie struktury i sposobów wykorzystania czasu wolnego w społeczeństwie postmodernistycznym stanowią ważny trend społeczny, rzutujący na charakter współczesnego ruchu turystycznego, głównie w obszarze turystyki biznesowej. Łączenie aspektów biznesowych i wypoczynkowych podróży (bleisure trend) nie pozostaje bez wpływu na oczekiwania podróżnych względem oferty obiektów hotelowych, które dążą do pozyskania i obsługi wydarzeń o skali krajowej lub międzynarodowej. Celem rozważań jest charakterystyka trendu bleisure, wynikających z niego nowych oczekiwań względem oferty obiektów noclegowych oraz analiza wybranych przykładów dostosowania oferty hoteli sieciowych do potrzeb uczestników wydarzeń biznesowych. Wykorzystano w tym celu literaturę przedmiotu (badania literaturowe), wywiady z przedstawicielami branży hotelarskiej i profesjonalnymi organizatorami kongresów i konferencji oraz analizę stronę internetowych sieci hotelarskich. Wyniki analizy potwierdzają wstępną hipotezę, że trend bleisure stanowi znaczący przedmiot zainteresowania sieci hotelowych i wpływa na kształtowanie ich oferty rynkowej, lecz wpływ ten dotyczy głównie tych obiektów, które najsilniej związane są z rynkiem organizacji kongresów, konferencji i obsługą turystyki biznesowej.pl
dc.description.abstractThe dynamic transformations in the area of structure and ways of the use of leisure time in the postmodernist society are an important social trend affecting the nature of the contemporary tourism, mainly in the field of business tourism. Combining the business and leisure aspects of travels (bleisure trend) is not free of impact on travellers’ expectations as regards the offer of hotel facilities which pursuit acquiring and servicing events of the national or international scale. An aim of considerations is to characterise the bleisure trend, the issuing therefrom new expectations towards the offer of accommodation facilities as well as to analyse the selected examples of the adjustment of the network hotels’ offer to the needs of business events participants. For this purpose, the author used the subject literature (literature research), interviews with representatives of the hotel industry and professional organisers of congresses and conferences as well as an analysis of Internet sites of the hotel networks. The analysis findings confirm the preliminary hypothesis that the bleisure trend is a significant interest of hotel networks and affects the formation of their market offer; however, that influence mainly relates to those facilities which are most strongly connected with the market for organisation of congresses, conferences and business tourism servicing.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjecthotelpl
dc.subjecthotelarstwopl
dc.subjecttrend bleisurepl
dc.subjectturystykapl
dc.subjecteventpl
dc.subjectwydarzeniepl
dc.subjectzarządzanie eventamipl
dc.subjecthospitalityen
dc.subjectevent managementen
dc.subjectbleisureen
dc.titlePowiązanie aspektów biznesowych i wypoczynkowych podróży służbowych (bleisure trend) jako przesłanka rozwoju oferty hotelowejpl
dc.title.alternativeCombining the Business and Pleasure-Like Aspects of Business Trips (Bleisure Trend) as a Premise of Hotel Offer Developmenten
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number40pl
dc.description.physical42-58pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Uczelni Vistulapl
dc.title.volumeTurystyka. Marketing miejsc - teraźniejszość czy przyszłość?pl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.i.vistula.edu.pl/pubspl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe