Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.contributor.authorDziedzic, Ewa
dc.contributor.authorSkalska, Teresa
dc.contributor.authorŁopaciński, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-09-06T08:49:25Z
dc.date.available2018-09-06T08:49:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDziedzic E., Kachniewska M., Skalska T., Łopaciński K., Efekty ekonomiczne turystyki w Polsce w latach 2011-2012 na podstawie rachunku satelitarnego, "Folia Turistica", 2015, nr 35, 143-166pl
dc.identifier.issn0867-3888pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/532
dc.description.abstractPurpose. To present the economic effects of tourism based on the results of the tourism satellite account (TSA) for Poland. Methods. The analysis of the results of two editions of TSA for Poland: the full version of 2011 and the simplified edition of 2012. Findings. The tourism contribution to GDP amounted to 1.6% in 2011 and 2.1% in 2012 and it turned out to be highly dependent on tourism spending outside tourism characteristic industries. The results of the employment module show the significant influence (over the average) of tourism on the tourism labour, especially within self-employment and the employment of women. Research and conclusions limitations. TSA presents the direct contribution of tourism consumption, however it does not include the investment effects, thus it does not provide the complete picture of tourism input into the GDP. The results for 2011 and 2012 are not unreservedly comparable with the TSA results of previous years due to some changes in economic activities classifications and a modified scope of analysis (e.g. the abandonment of the wholesale trade margin). Practical implications. The analytical capability of the TSA should be used more effectively to monitor tourism contribution to the economy. It is advisable to develop a set of leading indicators that would reduce the gap between the referenced period and assessment of outcomes of tourism. Originality. The study discusses the TSA methodology and demonstrates its role in evaluating of tourism’s contribution to the economy that enables setting guidelines for tourism policy and monitoring of its outcomes. Type of paper. Primary research study based on the TSA results for 2011 and 2012.en
dc.description.abstractCel. Identyfikacja efektów ekonomicznych rozwoju turystyki w Polsce, rozpoznanych na podstawie szacunków rachunku satelitarnego turystyki (RST). Metoda. Analiza wyników rachunku satelitarnego turystyki, sporządzonego dla 2011 r. (w wersji pełnej) i 2012 r. (w wersji uproszczonej). Wyniki. Wkład turystyki w PKB wyniósł 1,6% w 2011 i 2,1% w 2012 r. Okazało się przy tym, że jest on silnie uzależniony od wydatków na produkty wytwarzane poza charakterystycznymi turystycznymi rodzajami działalności. Wyniki modułu zatrudnienia wskazują na istotne (ponadprzeciętne) znaczenie turystyki w zakresie samodzielnego tworzenia miejsc pracy oraz zatrudnienia kobiet. Ograniczenia badań i wnioskowania. RST ilustruje bezpośrednie efekty konsumpcji turystycznej, nie uwzględnia natomiast wpływu inwestycji: dlatego nie daje on całościowego obrazu wkładu turystyki w tworzenie PKB. Wyniki RST za 2011 i 2012 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami dla poprzednich lat ze względu na zmiany w klasyfikacjach rodzajów działalności i zmiany zakresu analiz (wyeliminowano m.in. marże w handlu hurtowym). Implikacje praktyczne. Możliwości analityczne RST powinny być skuteczniej wykorzystane do monitorowania wkładu turystyki w gospodarkę. Wskazane jest również wypracowanie zestawu wskaźników umożliwiających obserwację wyników z niewielkim opóźnieniem w stosunku do okresu referencyjnego. Oryginalność pracy. Artykuł zawiera omówienie metodologii RST i pokazuje jej znaczenie dla oceny wkładu turystyki w gospodarkę, co wspomaga wytyczanie kierunków jej rozwoju oraz monitorowanie wyników. Rodzaj pracy. Oryginalne opracowanie na podstawie wyników RST za 2011 i 2012 r.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectturystykapl
dc.subjectrachunek satelitarny turystykipl
dc.subjectrachunki narodowepl
dc.subjectgospodarka turystycznapl
dc.subjecttourismen
dc.subjecttourism satellite accounten
dc.subjectnational accountsen
dc.subjecttourism industryen
dc.subjecttourism economicsen
dc.titleEfekty ekonomiczne turystyki w Polsce w latach 2011-2012 na podstawie rachunku satelitarnegopl
dc.title.alternativeEconomic Effects Of Tourism in Poland in the Years 2011–2012 Based on Satellite Accounten
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number35pl
dc.description.physical143-166pl
dc.title.journalFolia Turisticaother
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.folia-turistica.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe