Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2018-11-08T09:11:42Z
dc.date.available2018-11-08T09:11:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKowalczyk S., Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 2017, t. 104, nr 4, s. 15-27pl
dc.identifier.issn2353-4362pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/620
dc.description.abstractPodjęto próbę identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności wynikających z procesu globalizacji oraz bezpośrednio związanej z nią skrajnej liberalizacji stosunków gospodarczych na poziomie międzynarodowym oraz wskazanie niezbędnych działań zaradczych w zakresie ochrony statusu bezpieczeństwa żywności. Analizie poddano współczesny status bezpieczeństwa żywności oraz skalę występujących fałszerstw żywnościowych na świecie. Do działań zaradczych zaliczono ustanowienie globalnego prawa żywnościowego, podejmowanie inicjatyw kontrolnych żywności na szczeblu ponadkrajowym, promocję krótkich łańcuchów dostaw, wreszcie edukację konsumentów i wzmocnienie ruchów konsumenckichpl
dc.description.abstractThe study attempts to identify potential threats to food safety resulting from the globalization process and the directly related extreme liberalization of economic relations at the international level as well as indication of the necessary remedial actions in the field of food safety protection. The analysis covered the contemporary status of food safety and the scale of occurring food fraud in the world. The remedial actions include the establishment of a global food law, undertaking food control initiatives at the supranational level, the promotion of short supply chains, and finally the consumer education and strengthening of consumer movementsen
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectbezpieczeństwo żywnościpl
dc.subjectinterwencjonizmpl
dc.subjectfałszowanie żywnościpl
dc.subjectprawo żywnościowepl
dc.subjectkontrole żywnościpl
dc.subjectkrótkie łańcuchy dostawpl
dc.subjectruchy konsumenckiepl
dc.subjectfood safetyen
dc.subjectinterventionismen
dc.subjectfood adulterationen
dc.subjectfood lawen
dc.subjectfood controlsen
dc.subjectshort supply chainsen
dc.subjectconsumer movementsen
dc.titleWolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacjipl
dc.title.alternativeFree market and the food safety in the globalization eraen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical15-27pl
dc.description.volume104pl
dc.identifier.doiDOI: 10.22630/RNR.2017.104.4.29pl
dc.title.journalRoczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskichpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://sj.wne.sggw.plpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.