Show simple item record

dc.contributor.authorKachniewska, Magdalena
dc.date.accessioned2019-01-14T10:32:17Z
dc.date.available2019-01-14T10:32:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKachniewska M., Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich, "Folia Turistica", 2018, nr 48, s. 185-208pl
dc.identifier.issn0867-3888pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/638
dc.description.abstractCel. Ocena stopnia przygotowania polskich przedsiębiorców sektora hotelarskiego do wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie uwarunkowań formalnych i gospodarczych tworzenia podstaw GOZ w Polsce. Metoda. Przedstawione w artykule poglądy stanowią wynik przeglądu piśmiennictwa dotyczącego założeń GOZ oraz badań empirycznych zrealizowanych metodą monograficzną przy wykorzystaniu ankiety oraz wywiadu strukturyzowanego IDI (individual in-depth interview) w grupie 64 przedsiębiorstw hotelarskich. Wyniki. W badaniu poddano ocenie 5 podstawowych obszarów charakteryzujących GOZ. Ustalono, że obszarem najsłabiej przygotowanym do wdrażania zasad GOZ w grupie MSP hotelarskich jest projektowanie oraz obszar konsumpcji i użycia (w szczególności ponownego użycia i napraw). Nieco lepiej wypadła ocena przygotowania w obszarze zbiórki surowców oraz dystrybucji. Nisko oceniono zasoby wiedzy (znajomość problematyki GOZ wśród inwestorów i projektantów, postawy i świadomość konsumentów), stan regulacji prawnych i dostępność wsparcia ze strony władz publicznych (w obszarze edukacji i finansowania rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej). Ograniczenia badań i wnioskowania. Wyniki badań realizowanych metodą monograficzną, bazujące na subiektywnych ocenach respondentów należy traktować z ostrożnością. Stanowią one jednak wskazanie dla przyszłych działań dotyczących edukowania przedsiębiorców i konsumentów w zakresie założeń GOZ oraz ustalania priorytetów badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na wzmocnienie obiegu zamkniętego w gospodarce. Implikacje praktyczne. Wnioski i postulaty sformułowane przez respondentów wskazują na niedostateczny stopień przygotowania gospodarki do wdrożenia zasad GOZ i konieczność podjęcia działań w obszarze edukacji, regulacji prawnych i polityki fiskalnej. W opinii przedsiębiorców hotelarskich, bez zmian na poziomie ogólnogospodarczym i formalno-prawnym faktyczne wdrożenie zasad GOZ w branży hotelarskiej nie będzie możliwe ze względu na złożony system relacji inwestorów i operatorów z dostawcami i podwykonawcami. Indywidualne działania mogą co najwyżej ograniczać się do formułowanych już od lat założeń odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, czego nie sposób utożsamiać z obiegiem zamkniętym. Oryginalność. Jest to pierwsze badanie opinii przedsiębiorców hotelarskich na temat możliwości wdrożenia zasad ekonomii cyrkularnej w ich działalności. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący przegląd piśmiennictwa i wyniki badań empirycznych.pl
dc.description.abstractPurpose. Assessment of the degree of preparation of Polish entrepreneurs in the hotel sector to implement the principles of circular economy and recognition of their opinions in the field of formal and economic conditions for the creation of a circular economy in Poland. Method. The views presented in this article are the result of a review of literature on circular economy and empirical studies carried out using the monographic method based on a survey and structured IDI (individual in-depth interview) among a group of 64 hotel enterprises. Findings. The study assessed 5 basic areas characteristic for circular economy. In the course of the interviews, it was established that the areas most poorly prepared to implement the principles of circular economy in the group of hotel SMEs are the design, consumption and use (in particular re-use and repairs). The assessment of preparation in the areas of raw material collection and distribution was slightly better. The knowledge of circular economy issues among investors and designers, attitudes and consumer awareness, state of legal regulations and availability of support from public authorities (in the area of education and financing solutions in the field of circular economy) were rated as low. Research and conclusions limitations. The results of research carried out using the monographic method, based on subjective assessments of respondents, should be treated with caution and do not allow to draw general conclusions. They are, however, an indication for future activities concerning the education of entrepreneurs and consumers in the field of circular economy assumptions and setting research and development priorities aimed at strengthening the closed circuit in the economy. Practical implications. The conclusions and postulates formulated by the respondents point to the insufficient preparation of the economy for the implementation of the circular economy principles and the need to take action in the area of education, legal regulations and fiscal policy. In the opinion of hotel entrepreneurs, without changes at the general economic and formal- legal levels, the actual implementation of circular economy principles in the hotel industry will not be possible due to the complex system of investor and operator relations with suppliers and subcontractors. At the most, individual actions may be limited to assumptions of social responsibility and sustainable development formulated for years, which cannot be equated with a closed circuit. Originality. This is the first survey of tourist entrepreneurs' opinions on the possibilities of implementing a circular economy and their readiness to meet the requirements of the circular economy. Type of paper. An article presenting the results of desk and empirical research.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectgospodarka cyrkularnapl
dc.subjectgospodarka obiegu zamkniętegopl
dc.subjectGOZpl
dc.subjectprzedsiębiorstwo hotelarskiepl
dc.subjectturystykapl
dc.subjecthotelarstwopl
dc.subjectrozwój zrównoważonypl
dc.subjectcircular economyen
dc.subjecttourismen
dc.subjecthotel industryen
dc.subjectSMEen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.titleGospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskichpl
dc.title.alternativeCircular economy in the opinions of smalland medium-sized hotel enterprisesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number48pl
dc.description.physical185-208pl
dc.identifier.eissn2353-5962pl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7698pl
dc.title.journalFolia Turisticapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.folia-turistica.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe