Now showing items 1-20 of 87

  • Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań: aktorzy, rynki, współzależności i zagrożenia 

   Rotfeld, Adam; Barcz, Jan; Zaleska, Małgorzata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Miszczak, Krzysztof; Kisielewska, Aleksandra; Haliżak, Edward; Żołądkiewicz, Krystyna; Orłowska, Renata; Kozłowski, Krzysztof; Wróbel, Anna; Dunin-Wąsowicz, Maria; Falkowski, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Starzyk, Kazimierz; Zorska, Anna; Pollmann, Iwona; Dugiel, Wanda; Michalczyk, Wawrzyniec; Proczek, Magdalena; Balkiewicz-Żerek, Aleksandra; Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata; Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna; Cesarski, Maciej; Rymarczyk, Jan; Weresa, Marzenna; Drelich-Skulska, Bogusława; Jankowiak, Anna H.; Domańska, Agnieszka; Widerski, Rafał; Stryjek, Joanna; Jung, Bohdan; Janowska, Anetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-12)
   W książce starano się udowodnić, że procesy globalizacji i towarzyszące im głębokie przeobrażenia gospodarki światowej powodują, że konieczne jest podejmowanie wspólnych działań i zacieśnianie współpracy przez podmioty ...
  • Profesor Janusz Kaliński : bibliografia dorobku naukowego 

   Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   Bibliografia publikacji prof. Janusza Kalińskiego
  • Występowanie deficytów bliźniaczych w wybranych państwach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2009–2018 

   Cirin, Piotr; Zawiślińska, Izabela (2021)
   Celem artykułu jest ustalenie stopnia, kierunku i siły oddziaływania badanych zmiennych tj. salda budżetu państwa i salda rachunku bieżącego w ramach bilansu płatniczego Polski w latach 2009–2018 na tle wybranych państw ...
  • Analiza wybranych wskaźników sfery cyfrowej i finansowej w polskim sektorze bankowym w latach 2014-2018 

   Cirin, Piotr (2019)
   Cel: Ustalenie poziomu wybranych wskaźników zmian w sferze aktywności cyfrowej klientów oraz wskaźników finansowych w sektorze bankowym. Metodyka badań: W artykule przeprowadzono analizę wybranych wskaźników finansowych ...
  • Muzyka i biznes : od gramofonu do streamingu 

   Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
   Przedmiotem monografii jest branża fonograficzna, która wraz z rozwojem społeczno-technologicznym ulegała znaczącym przemianom. Autorka stara się zapoznać czytelnika z tymi przemianami i ukazać ewolucyjny, czy nawet ...
  • Słowo wstępne. Skąd ideologia? 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
   Skąd ideologia? – w odpowiedzi na to pytanie omówiono, po pierwsze, Marksowski rodowód pojęcia „ideologia”. Po drugie, za Karolem Marksem, przeanalizowano główne rysy ideologii jako teorii wyrastającej z historyczno-społecznej ...
  • Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań : aktorzy, rynki, współzależności, zagrożenia 

   Rotfeld, Adam Daniel; Barcz, Jan; Zaleska, Małgorzata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Miszczak, Krzysztof; Kisielewska, Aleksandra; Haliżak, Edward; Żołądkiewicz, Krystyna; Orłowska, Renata; Kozłowski, Krzysztof; Wróbel, Anna; Dunin-Wąsowicz, Maria; Falkowski, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Starzyk, Kazimierz; Zorska, Anna; Pollmann, Iwona; Dugiel, Wanda; Michalczyk, Wawrzyniec; Proczek, Magdalena; Balkiewicz-Żerek, Aleksandra; Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata; Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna; Cesarski, Maciej; Kwiecień, Joanna; Rymarczyk, Jan; Weresa, Marzenna Anna; Drelich-Skulska, Bogusława; Jankowiak, Anna H.; Domańska, Agnieszka; Widerski, Rafał; Stryjek, Joanna; Jung, Bohdan; Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Książka stanowi imponujące dzieło za zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Podjęte w niej problemy odnoszą się do najbardziej istotnych kwestii pojawiających się w ostatnich latach w polityce ...
  • Fikcje i fikcje 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Są dobre fikcje - pożyteczne, życiodajne - oraz złe fikcje, szkodliwe, wrogie życiu. Pierwsze należą do świata biofilii, drugie - nekrofilii.
  • Wyabsolutnienie i pośrednictwo 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
   Przedmiotem analiz jest psycho-ideologiczna struktura zbudowana na wyabsolutnieniu (pojęcie Krońskiego) i pośrednictwie (określenie Leśmiana). Tytułowe pojęcia wskazują na funkcjonalne właściwości psycho-ideologicznej ...
  • Z (naj)nowszej historii ruchu kobiet 

   Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
   Przedmiotem rozważań jest zagadnienie pracy reprodukcyjnej i reprodukcja społeczna jako teoretyczna i praktyczna płaszczyzna jednocząca ruch kobiet w drugiej dekadzie XXI w. Przedstawiono, po pierwsze, skomplikowany ...
  • Czy kupowaliście już na Aliexpress? Instytucjonalna przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych 

   Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna (2020)
   Celem opracowania jest dokonanie analizy koncepcji instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz studium przypadku AliExpress. Koncepcja ta została wykorzystana do analizy konkurencyjności wyżej wymienionej ...
  • Import i eksport polskiego węgla w okresie międzywojennym 

   Jerzy, Łazor (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016)
   The article analyses the geographical and price evolution of Polish exports of coal, and explains the much smaller imports. Using detailed statistical data, it shows how state intervention (via support for and control of ...
  • Development Cooperation Within the Framework of the World Trade Organization 

   Zajaczkowski, Małgorzata (SGH Publishing House, 2021-07)
   The book addresses the issues of international development cooperation and the involvement of the World Trade Organization (WTO) in activities supporting developing countries in their integration into the world trading ...
  • O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam 

   Rosiak-Zięba, Ewa (2019-09)
   Celem tego artykułu jest analiza wybranych aspektów związanych z etosem w argumencie ad crumenam, rozpatrywanym jako złożona technika retoryczna. Przyjęte metody badawcze obejmują dwa podejścia z zakresu pragmatyki: teorię ...
  • O pewnych dylematach moralnych jako narzędziach propagandy politycznej. Argument z "donoszenia na Polskę" przez opozycję w okresie PRL 

   Rosiak-Zięba, Ewa (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2019)
   In this paper I explore selected means of political propaganda from the period of the Polish People's Republic (PRL) targeting the anti-communist oppositionists. I focus on arguments implying that informing the international ...
  • Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój sektora finansowego 

   Kluza, Krzysztof (SGH. Oficyna Wydawnicza, 2005)
   Z przeglądu badań oraz z analiz przeprowadzonych przez autora wynikają dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze w przypadku krajów strefy euro za prawdziwy można uznać pogląd, że rozwój sektora finansowego wpływa pozytywnie na ...
  • Polska polityka migracyjna wobec cudzoziemców, 1918–2012 

   Łazor, Jerzy (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
   The paper examines how policy towards foreign immigrants evolved under the three different incarnations of the Polish state in the twentieth century. The author shows that the Second Polish Republic pursued a policy of ...
  • Control and Regulation of Capital Flows Between Poland and Palestine in the Interwar Period 

   Łazor, Jerzy (The European Association for Banking and Financial History, 2013)
   Palestine was a major destination for migrating Jews in the interwar period, with around 40 per cent of all newcomers coming from Poland. Palestine’s fast economic growth was the result of a large import of capital brought ...
  • Kapitał francuski w Polsce międzywojennej. Stan badań i postulaty badawcze 

   Łazor, Jerzy (2019)
   France was a major source of capital for interwar Poland, providing funds for mili- tary matériel, key infrastructural investments, as well as for industry. On the other hand, France pursued an imperialist policy towards ...
  • Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej 

   Jarosz-Nojszewska, Anna; Luszniewicz, Jacek; Morawski, Wojciech; Kaliński, Janusz; Dwilewicz, Łukasz; Zawistowski, Andrzej; Podolska-Meducka, Aldona; Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
   Prezentowany tom studiów jest efektem badań statutowych pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadzonych w 2016 r. Założeniem publikacji była prezentacja ...