Najważniejszą cechą charakterystyczną Kolegium jest interdyscyplinarność zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i oferty dydaktycznej zgłaszanej przez pracowników na wszystkie stopnie, rodzaje i kierunki studiów w SGH. Problematyka badawcza jednostki dotyczy m.in.: teorii ekonomii, mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, historii gospodarczej, gospodarki regionalnej i lokalnej, zagadnień finansów publicznych i międzynarodowych rynków finansowych oraz bankowości, szczególnie centralnej, ubezpieczenia społecznego i problemów ochrony środowiska. Bardzo silną reprezentację w Kolegium mają jednostki naukowe sytuujące swoje badania i studia w nurcie nauk społecznych. Uznane w Polsce i za granicą są badania prowadzone przez socjologów, szczególnie w ramach unikatowej socjologii ekonomicznej, prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa, politologów zarówno te w ramach nauk o polityce, jak i w nowej dyscyplinie nauk o polityce publicznej wraz ze specjalistami z polityki społecznej, a także filozofów i etyków. Na uwagę zasługują również badania z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytucji, polityk oraz funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym i eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy ponadto zajmują ważne stanowiska w życiu politycznym i gospodarczym Polski, a także instytucjach europejskich, służą wiedzą i radami organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i zagranicą.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Muzyka i biznes : od gramofonu do streamingu 

  Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Przedmiotem monografii jest branża fonograficzna, która wraz z rozwojem społeczno-technologicznym ulegała znaczącym przemianom. Autorka stara się zapoznać czytelnika z tymi przemianami i ukazać ewolucyjny, czy nawet ...
 • Słowo wstępne. Skąd ideologia? 

  Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
  Skąd ideologia? – w odpowiedzi na to pytanie omówiono, po pierwsze, Marksowski rodowód pojęcia „ideologia”. Po drugie, za Karolem Marksem, przeanalizowano główne rysy ideologii jako teorii wyrastającej z historyczno-społecznej ...
 • Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań : aktorzy, rynki, współzależności, zagrożenia 

  Rotfeld, Adam Daniel; Barcz, Jan; Zaleska, Małgorzata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Miszczak, Krzysztof; Kisielewska, Aleksandra; Haliżak, Edward; Żołądkiewicz, Krystyna; Orłowska, Renata; Kozłowski, Krzysztof; Wróbel, Anna; Dunin-Wąsowicz, Maria; Falkowski, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Starzyk, Kazimierz; Zorska, Anna; Pollmann, Iwona; Dugiel, Wanda; Michalczyk, Wawrzyniec; Proczek, Magdalena; Balkiewicz-Żerek, Aleksandra; Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata; Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna; Cesarski, Maciej; Kwiecień, Joanna; Rymarczyk, Jan; Weresa, Marzenna Anna; Drelich-Skulska, Bogusława; Jankowiak, Anna H.; Domańska, Agnieszka; Widerski, Rafał; Stryjek, Joanna; Jung, Bohdan; Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Książka stanowi imponujące dzieło za zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Podjęte w niej problemy odnoszą się do najbardziej istotnych kwestii pojawiających się w ostatnich latach w polityce ...
 • Fikcje i fikcje 

  Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Są dobre fikcje - pożyteczne, życiodajne - oraz złe fikcje, szkodliwe, wrogie życiu. Pierwsze należą do świata biofilii, drugie - nekrofilii.
 • Wyabsolutnienie i pośrednictwo 

  Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019)
  Przedmiotem analiz jest psycho-ideologiczna struktura zbudowana na wyabsolutnieniu (pojęcie Krońskiego) i pośrednictwie (określenie Leśmiana). Tytułowe pojęcia wskazują na funkcjonalne właściwości psycho-ideologicznej ...
 • Z (naj)nowszej historii ruchu kobiet 

  Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Przedmiotem rozważań jest zagadnienie pracy reprodukcyjnej i reprodukcja społeczna jako teoretyczna i praktyczna płaszczyzna jednocząca ruch kobiet w drugiej dekadzie XXI w. Przedstawiono, po pierwsze, skomplikowany ...
 • Czy kupowaliście już na Aliexpress? Instytucjonalna przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych 

  Malik, Radosław; Rybkowska, Katarzyna (2020)
  Celem opracowania jest dokonanie analizy koncepcji instytucjonalnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz studium przypadku AliExpress. Koncepcja ta została wykorzystana do analizy konkurencyjności wyżej wymienionej ...
 • Import i eksport polskiego węgla w okresie międzywojennym 

  Jerzy, Łazor (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016)
  The article analyses the geographical and price evolution of Polish exports of coal, and explains the much smaller imports. Using detailed statistical data, it shows how state intervention (via support for and control of ...
 • Development Cooperation Within the Framework of the World Trade Organization 

  Zajaczkowski, Małgorzata (SGH Publishing House, 2021-07)
  The book addresses the issues of international development cooperation and the involvement of the World Trade Organization (WTO) in activities supporting developing countries in their integration into the world trading ...
 • O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2019-09)
  Celem tego artykułu jest analiza wybranych aspektów związanych z etosem w argumencie ad crumenam, rozpatrywanym jako złożona technika retoryczna. Przyjęte metody badawcze obejmują dwa podejścia z zakresu pragmatyki: teorię ...
 • O pewnych dylematach moralnych jako narzędziach propagandy politycznej. Argument z "donoszenia na Polskę" przez opozycję w okresie PRL 

  Rosiak-Zięba, Ewa (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2019)
  In this paper I explore selected means of political propaganda from the period of the Polish People's Republic (PRL) targeting the anti-communist oppositionists. I focus on arguments implying that informing the international ...
 • Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój sektora finansowego 

  Kluza, Krzysztof (SGH. Oficyna Wydawnicza, 2005)
  Z przeglądu badań oraz z analiz przeprowadzonych przez autora wynikają dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze w przypadku krajów strefy euro za prawdziwy można uznać pogląd, że rozwój sektora finansowego wpływa pozytywnie na ...
 • Polska polityka migracyjna wobec cudzoziemców, 1918–2012 

  Łazor, Jerzy (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  The paper examines how policy towards foreign immigrants evolved under the three different incarnations of the Polish state in the twentieth century. The author shows that the Second Polish Republic pursued a policy of ...
 • Control and Regulation of Capital Flows Between Poland and Palestine in the Interwar Period 

  Łazor, Jerzy (The European Association for Banking and Financial History, 2013)
  Palestine was a major destination for migrating Jews in the interwar period, with around 40 per cent of all newcomers coming from Poland. Palestine’s fast economic growth was the result of a large import of capital brought ...
 • Kapitał francuski w Polsce międzywojennej. Stan badań i postulaty badawcze 

  Łazor, Jerzy (2019)
  France was a major source of capital for interwar Poland, providing funds for mili- tary matériel, key infrastructural investments, as well as for industry. On the other hand, France pursued an imperialist policy towards ...
 • Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej 

  Jarosz-Nojszewska, Anna; Luszniewicz, Jacek; Morawski, Wojciech; Kaliński, Janusz; Dwilewicz, Łukasz; Zawistowski, Andrzej; Podolska-Meducka, Aldona; Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Prezentowany tom studiów jest efektem badań statutowych pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadzonych w 2016 r. Założeniem publikacji była prezentacja ...
 • Wartości i władza. Wokół Platońskiego Eutyfrona 

  Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016)
  Punktem wyjścia analiz jest pytanie, które Sokrates stawia w Eutyfronie: „Czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią?” Główny temat dialogu – pobożność ...
 • Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej 

  Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  In the paper, Polish transformational experiences of the last 25 years have been compared with the course of changes in other states of the region. In the case of the change of GDP per capita the Polish outcome, apart from ...
 • Rewolucja telekomunikacyjna 

  Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  After 1989 the Polish telecommunications sphere changed radically for technological rea- sons and due to the market transformation. In the sphere of telephony, first, there was a rapid increase in the number of landline ...
 • Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy 

  Malik, Radosław; Janowska, Anna Anetta (2018)
  The objective of the article was to perform a literature review to analyze the use of megatrends as an analytical framework in various areas of economic and social discourse. Following SALSA methodology, the scope of the ...

View more