Najważniejszą cechą charakterystyczną Kolegium jest interdyscyplinarność zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i oferty dydaktycznej zgłaszanej przez pracowników na wszystkie stopnie, rodzaje i kierunki studiów w SGH. Problematyka badawcza jednostki dotyczy m.in.: teorii ekonomii, mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, historii gospodarczej, gospodarki regionalnej i lokalnej, zagadnień finansów publicznych i międzynarodowych rynków finansowych oraz bankowości, szczególnie centralnej, ubezpieczenia społecznego i problemów ochrony środowiska. Bardzo silną reprezentację w Kolegium mają jednostki naukowe sytuujące swoje badania i studia w nurcie nauk społecznych. Uznane w Polsce i za granicą są badania prowadzone przez socjologów, szczególnie w ramach unikatowej socjologii ekonomicznej, prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa, politologów zarówno te w ramach nauk o polityce, jak i w nowej dyscyplinie nauk o polityce publicznej wraz ze specjalistami z polityki społecznej, a także filozofów i etyków. Na uwagę zasługują również badania z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytucji, polityk oraz funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym i eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy ponadto zajmują ważne stanowiska w życiu politycznym i gospodarczym Polski, a także instytucjach europejskich, służą wiedzą i radami organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i zagranicą.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Development Cooperation Within the Framework of the World Trade Organization 

  Zajaczkowski, Małgorzata (SGH Publishing House, 2021-07)
  The book addresses the issues of international development cooperation and the involvement of the World Trade Organization (WTO) in activities supporting developing countries in their integration into the world trading ...
 • O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2019-09)
  Celem tego artykułu jest analiza wybranych aspektów związanych z etosem w argumencie ad crumenam, rozpatrywanym jako złożona technika retoryczna. Przyjęte metody badawcze obejmują dwa podejścia z zakresu pragmatyki: teorię ...
 • O pewnych dylematach moralnych jako narzędziach propagandy politycznej. Argument z "donoszenia na Polskę" przez opozycję w okresie PRL 

  Rosiak-Zięba, Ewa (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2019)
  In this paper I explore selected means of political propaganda from the period of the Polish People's Republic (PRL) targeting the anti-communist oppositionists. I focus on arguments implying that informing the international ...
 • Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój sektora finansowego 

  Kluza, Krzysztof (SGH. Oficyna Wydawnicza, 2005)
  Z przeglądu badań oraz z analiz przeprowadzonych przez autora wynikają dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze w przypadku krajów strefy euro za prawdziwy można uznać pogląd, że rozwój sektora finansowego wpływa pozytywnie na ...
 • Polska polityka migracyjna wobec cudzoziemców, 1918–2012 

  Łazor, Jerzy (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  The paper examines how policy towards foreign immigrants evolved under the three different incarnations of the Polish state in the twentieth century. The author shows that the Second Polish Republic pursued a policy of ...
 • Control and Regulation of Capital Flows Between Poland and Palestine in the Interwar Period 

  Łazor, Jerzy (The European Association for Banking and Financial History, 2013)
  Palestine was a major destination for migrating Jews in the interwar period, with around 40 per cent of all newcomers coming from Poland. Palestine’s fast economic growth was the result of a large import of capital brought ...
 • Kapitał francuski w Polsce międzywojennej. Stan badań i postulaty badawcze 

  Łazor, Jerzy (2019)
  France was a major source of capital for interwar Poland, providing funds for mili- tary matériel, key infrastructural investments, as well as for industry. On the other hand, France pursued an imperialist policy towards ...
 • Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej 

  Jarosz-Nojszewska, Anna; Luszniewicz, Jacek; Morawski, Wojciech; Kaliński, Janusz; Dwilewicz, Łukasz; Zawistowski, Andrzej; Podolska-Meducka, Aldona; Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Prezentowany tom studiów jest efektem badań statutowych pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadzonych w 2016 r. Założeniem publikacji była prezentacja ...
 • Wartości i władza. Wokół Platońskiego Eutyfrona 

  Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016)
  Punktem wyjścia analiz jest pytanie, które Sokrates stawia w Eutyfronie: „Czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią?” Główny temat dialogu – pobożność ...
 • Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej 

  Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  In the paper, Polish transformational experiences of the last 25 years have been compared with the course of changes in other states of the region. In the case of the change of GDP per capita the Polish outcome, apart from ...
 • Rewolucja telekomunikacyjna 

  Łazor, Jerzy (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017)
  After 1989 the Polish telecommunications sphere changed radically for technological rea- sons and due to the market transformation. In the sphere of telephony, first, there was a rapid increase in the number of landline ...
 • Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy 

  Malik, Radosław; Janowska, Anna Anetta (2018)
  The objective of the article was to perform a literature review to analyze the use of megatrends as an analytical framework in various areas of economic and social discourse. Following SALSA methodology, the scope of the ...
 • Ewolucja rynków pracy pod wpływem przemian technologicznych – aktualne wnioski dla Polski 

  Malik, Radosław (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018-04)
  Postęp naukowo-techniczny oraz powiązane z nim przemiany technologiczne oddziałują na rynki pracy. Globalne procesy w tym obszarze kształtują rynek pracy w Polsce. W artykule dokonano analizy wybranych globalnych kierunków ...
 • Reklama : pomiędzy informacją a manipulacją 

  Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  An advertisement affects consumer’s attitudes and behaviors – and therefore is a message, using all possible means and techniques to inform about the product and encourage its purchase. The ad helps to build a positive ...
 • Wpływ mass mediów na życie społeczne 

  Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Człowiek żyje w świecie stworzonym przez media. I nie chodzi tylko o to, że media są dla nas źródłem informacji o świecie, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości, łączą nas z innymi ludźmi. Wydaje się, że nie moglibyśmy ...
 • Bezrobocie i wykluczenie 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  The change of Poland’s political system in 1989 and introduction of the market economy created a new situation on the labour market. In the first period of transformation, there was a rapid fall in the number of working ...
 • Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo a praktyka 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  All paid holiday leave before Poland regained its independence was a privilege available only to selected groups of employees, mostly civil servants with high qualifications and employed in senior positions or persons in ...
 • Drogi i bezdroża polskiego rolnictwa 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Polish agriculture, from the beginning of the systemic transformation in 1989, came a long way from the agriculture functioning in the system of the centrally planned economy to the modern, and still modernizing, capitalist ...
 • Ubezpieczenie emerytalne robotników w Polsce w latach 1918–1939 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Gajt Wydawnictwo, 2012)
  The Polish state, which came into existence after the World War I, composed mainly of lands, that for almost one and a half of a century remained under Russian, German, and Austrian annexation. Different level of development ...
 • Działalność i organizacja Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie w latach 1919-1933 

  Jarosz-Nojszewska, Anna ("Gajt" Wydawnictwo, 2015)
  The text presents the history and operation of Accidents Insurance Company in Lwów from gaining the independence of Poland until its liquidation in 1933 due to the integration of insurance business in 1933 on account of a ...

View more