Przeglądaj według

 

Najważniejszą cechą charakterystyczną Kolegium jest interdyscyplinarność zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i oferty dydaktycznej zgłaszanej przez pracowników na wszystkie stopnie, rodzaje i kierunki studiów w SGH. Problematyka badawcza jednostki dotyczy m.in.: teorii ekonomii, mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, historii gospodarczej, gospodarki regionalnej i lokalnej, zagadnień finansów publicznych i międzynarodowych rynków finansowych oraz bankowości, szczególnie centralnej, ubezpieczenia społecznego i problemów ochrony środowiska. Bardzo silną reprezentację w Kolegium mają jednostki naukowe sytuujące swoje badania i studia w nurcie nauk społecznych. Uznane w Polsce i za granicą są badania prowadzone przez socjologów, szczególnie w ramach unikatowej socjologii ekonomicznej, prawników w dziedzinie prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa, politologów zarówno te w ramach nauk o polityce, jak i w nowej dyscyplinie nauk o polityce publicznej wraz ze specjalistami z polityki społecznej, a także filozofów i etyków. Na uwagę zasługują również badania z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz europeistyki, szczególnie w odniesieniu do Unii Gospodarczej i Walutowej, instytucji, polityk oraz funkcjonowania całej Unii Europejskiej. Kolegium jest liczącym się ośrodkiem opiniotwórczym i eksperckim w skali krajowej i europejskiej. Jego pracownicy ponadto zajmują ważne stanowiska w życiu politycznym i gospodarczym Polski, a także instytucjach europejskich, służą wiedzą i radami organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i zagranicą.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2018)
  On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam: The subject of this paper is the analysis of Hilary Putnam’s thesis on the fact/value entanglement along with some of his arguments meant to corroborate ...
 • Quine'a koncepcja etyki znaturalizowanej 

  Rosiak-Zięba, Ewa (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2016)
  Artykuł poświęcony jest metaetycznej koncepcji Willarda Van Ormana Quine'a przedstawionej w eseju pt. „O naturze wartości moralnych”. Jej założenia zasadniczo pozostają w zgodzie ze sformułowanym przez niego programem tzw. ...
 • Wolność przez WWW 

  Rosiak-Zięba, Ewa (2014)
  Przy okazji wydarzeń związanych ze sprawą ACTA wiele mówiło się o zmianach kulturowych wywołanych rozwojem Internetu, w tym także o zmianach w zakresie postaw etycznych i w sposobie interpretacji terminu „wolność”. Tymczasem ...
 • Charakterystyka systemu bankowego - uwarunkowania instytucjonalne 

  Zaleska, Małgorzata (Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu zaprezentowano rolę instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym banku centralnego, nadzoru nad rynkiem finansowym i systemu gwarantowania depozytów. Integralną częścią opracowania jest określenie roli ...
 • Nadzór nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego 

  Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu zaprezentowano i omówiono rolę nadzoru nad rynkiem finansowym. Szczególną uwagę poświęcono organizacji i modelom funkcjonowania nadzoru, a także przedmiotowemu zakresowi oddziaływania nadzoru bankowego. ...
 • Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku 

  Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu przedstawiono ilościowe i jakościowe metody oceny sytuacji finansowej banku. Wśród ilościowych metod omówiono m.in. analizę wskaźnikową rentowności, wypłacalności oraz jakości portfela aktywów. Prezentację ...
 • Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów 

  Koleśnik, Jan (Difin, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono dwa pozostałych (obok europejskiego nadzoru bankowego) komponenty unii bankowej, tj. europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji banków. Wskazane zostały nie tylko znane ...
 • Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CRD 

  Koleśnik, Jan (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007)
  W opracowaniu przedstawiono postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej wydanej przez Komitet Bazylejski oraz jej unijnej wersji, tj. Dyrektywy CRD. Wskazane zostały zasady wyznaczania współczynnika wypłacalności, wymogów ...
 • System gwarantowania depozytów 

  Zaleska, Małgorzata (Difin, 2007)
  W opracowaniu omówiono i oceniono działalność gwarancyjną, pomocową i analityczną systemów gwarantowania depozytów. Wyżej wskazane rozważania poprzedzono określeniem roli systemów gwarantowania depozytów w stabilizowaniu ...
 • Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii 

  Gładys-Jakóbik, Anna (2017)
  Tekst jest próbą przybliżenia dyskusji, jakie toczą się wokół „barier kulturowych”, „mentalnych”, „historycznych” czy „psychologicznych”, traktowanych jako główne przeszkody na drodze przyspieszenia procesu modernizacji ...
 • Władza i komunikacja : wzajemne relacje u progu XXI wieku 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
  Opracowanie jest recenzją książki: Recenzja książki Manuela Castellsa Władza komunikacji, tłumaczenie: Jakub Jedliński, Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 514
 • Quo vadis, socjologio? 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2016)
  Dyskusje wieszczące koniec socjologii co jakiś czas zajmują uwagę badaczy i trochę zdążyliśmy już do tego przywyknąć. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się jednak o „kryzysie transhumanistycznym” i jego konsekwencjach ...
 • Zachowania finansowe Polek: między konsumpcją a oszczędzaniem 

  Gładys-Jakóbik, Jolanta (2014)
  Behind Poland is already more than 20 years of experience in a free market economy. New, previously little or completely unknown institutions have guided Poles' financial decisions. In an increasingly consumerist model of ...
 • Problemy reprywatyzacji 

  Jarosz-Nojszewska, Anna; Legutko-Kobus, Paulina; Sidorek, Janusz; Jastrzębski, Robert; Zdziennicki, Bohdan; Luterek, Tomasz; Kłusek, Mirosław; Podolska-Meducka, Aldona; Bosek, Leszek; Kaliński, Janusz; Morawski, Wojciech; Szlachta, Jacek; Jastrzębska, Ewa (Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Tematyka reprywatyzacji, w obrębie której ogniskują się problemy prawne, gospodarcze, społeczne, a także zaszłości historyczne, stanowi nie tylko wyzwanie badawcze dla interdyscyplinarnych zespołów naukowych, ale także ...
 • Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych 

  Kozłowska, Anna (2017)
  Zgodnie z modelem FCB reklama kosmetyków luksusowych powinna opierać się na argumentacji emocjonalnej. Argumentacja w reklamie jest zależna od motywów, jakimi kieruje się konsument przy zakupie danego produktu. W tym wypadku ...
 • Chatboty: perspektywy rozwoju technologii informatycznych w kontakcie z klientem 

  Kozłowska, Anna; Rodzik, Anna (2018)
  Sztuczna inteligencja, która rewolucjonizuje niemal każdą dziedzinę gospodarki, coraz częściej znajduje zastosowanie w działaniach marketingowych. Pojawienie się chatbotów usprawnia kontakt z klientem. Rozwój technologii ...
 • Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy internetowej 

  Kozłowska, Anna; Pańkowski, Andrzej (2018)
  Rozwój formatów reklamy internetowej powiązany jest z poszerzaniem się możliwości badania skuteczności ich oddziaływania na konsumenta. Punktem wyjścia jest w tym wypadku możliwość określenia efektów reklamowych – tego, ...
 • Oddziaływanie mass mediów 

  Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2006)
  Wpływ mass mediów na odbiorców nie jest rezultatem dysponowania przez nie jakąś tajemną mocą, lecz jest wypadkową wielu czynników leżących tak po stronie nadawcy, przekazu, mediów, odbiorców, jak i tzw. czynników wewnętrznych, ...
 • Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne 

  Kozłowska, Anna (2013)
  The need is the basic motive of human behavior. However, knowledge of how advertising affects the motives of consumer behavior is limited to the basic assumptions of the concept of A.H. Maslow. The paper developed the ...
 • Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką 

  Kozłowska, Anna (2013)
  Lojalność konsumencka jest zjawiskiem złożonym, którego aspekty mogą być jawnie obserwowalne (ujęcie behawioralne ) lub ukryte, odnoszące się do postawy względem marki (ujęcie ewaluacyjne). Postawa lojalnościowa i zachowania ...

zobacz więcej