Show simple item record

dc.contributor.authorKluza, Krzysztof
dc.date.accessioned2020-02-14T10:59:19Z
dc.date.available2020-02-14T10:59:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKluza K., Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego?, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia ", 2017, vol. 51, nr 4, s. 143-151pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/839
dc.description.abstractOd 2013 r. kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stopniowo się poprawia. Ich zadłużenie w relacji do dochodów maleje oraz istotnie poprawiają się wskaźniki obrazujące zdolność do jego spłaty. Analiza kategorii JST wskazuje, iż postęp ten nie jest równomierny. Najskromniejszy jest on w miastach na prawach powiatu. Limit ustawowy z art. 243 stworzył im przestrzeń do zwiększenia zadłużenia, któremu nie towarzyszył odpowiedni wzrost nadwyżek operacyjnych. Na koniec 2015 r. około 15% miast na prawach powiatu charakteryzowało się alarmującymi wskaźnikami zadłużenia i ekspozycją na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Różnice między liczną grupą JST o dobrym profilu ryzyka a najsłabszymi JST pogłębiają się też w gminach wiejskich i powiatach. W efekcie, pomimo poprawy średnich parametrów finansowych dla sektora JST, kilkadziesiąt podmiotów pozostaje w sytuacji finansowej trudniejszej niż w latach 2011–2012.pl
dc.description.abstractSince 2013, the financial standing of local governments (LG) has been gradually improving in Poland. Their debt ratios have decreased and debt service capacity improved remarkably. The analysis of individual LG categories indicates that the progress is not uniform. The most modest recovery was in the category of towns with county rights. The new statutory debt limit created a space to increase their debt, which was not accompanied by adequately strong growth in operating surpluses. At the end of 2015, ca. 15% of towns with county rights crossed the alarming values of debt indicators and they are noticeably exposed to a risk of interest rates increases. The differences between LGs with sound risk profile and LGs with inferior risk profile are growing also for the rural boroughs and the counties. As a result, despite an average improvement in financial ratios for the LG sector, several dozen entities remain in the financial situation even more difficult than in the years 2011-2012en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectjednostki samorządu terytorialnegopl
dc.subjectanaliza wskaźnikowapl
dc.subjectzadłużeniepl
dc.titleKondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego?pl
dc.title.alternativeFinancial Standing of Local Governments - the End of the Economic Downturn Impact?en
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical143-151pl
dc.description.volume51pl
dc.identifier.doi10.17951/h.2017.51.4.143pl
dc.title.journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomiapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://oeconomia.annales.umcs.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe