Recent Submissions

 • Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika - porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018 

  Czainska, Katarzyna (2018)
  Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań dotyczących znalezienia odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy i w jakim zakresie zmieniło się definiowanie w 2018 roku postaw „nieetycznego biznesmena”, „nieetycznego ...
 • Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów 

  Kowalczyk, Stanisław (2018)
  Economics, like other sciences, are met with critical remarks and polemics from other areas of knowledge related to their findings and achievements. However, what distinguishes the critical trend towards economics and ...
 • Agrobiznes i kryzys 

  Kowalczyk, Stanisław (2009)
  Współczesny kryzys ekonomiczny swoim zasięgiem obejmuje wszystkie regiony i sfery gospodarki światowej. Głębokość oddziaływania zjawisk kryzysowych jest jednak zróżnicowana, tak w układzie państw, regionów, jak i sektorów ...
 • Agricultural and Rural Development Policy in 2007-2013 

  Kowalczyk, Stanisław (2010)
  The European Union commences another budget period (2007-2013). This means significant changes for agriculture and rural areas with respect to the manner and the scope of financing of this sector, which were started in ...
 • Globalizacja i kryzys 

  Kowalczyk, Stanisław (2009)
  Globalizacja po raz pierwszy musi zmierzyć się z tak rozległym kryzysem ekonomicznym. To nowe wyzwania dla organizacji międzynarodowych oraz rządów. Stosowane w obecnych warunkach strategie antykryzysowe oparte są na takich ...
 • Globalizacja agrobiznesu: specyfika, wymiary, konsekwencje 

  Kowalczyk, Stanisław (2010)
  The paper deals with the current and controversial problems of the agribusiness globalisation. The author addresses issues such as the scope and the depth of globalisation processes in particular elements of agribusiness ...
 • Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych 

  Kowalczyk, Stanisław; Sobiecki, Roman (2011-10)
  The authors raise an extremely important, yet controversial, issue concerning the future of the European Model of Agriculture (EMA) under the circumstances of increased globalisation. In various respects, EU agriculture ...
 • Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności 

  Kowalczyk, Stanisław (2016)
  W następstwie globalizacji dochodzi w strukturze świata do głębokich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Odnosi się to także do produkcji i obrotu żywnością. Zmia-ny polegają głównie na wydłużaniu się łańcuchów ...
 • Jeremy Rifkin’s utopia of the economy of abundance 

  Kowalczyk, Stanisław (2017)
  The article is a voice in the discussion on the directions of the evolution of the global economy. The reference plane is a reflection on J. Rifkin's book titled: The Zero marginal Cost Society. The article critically ...
 • Recenzja monografii: Prawo i ekonomia stabilności finansowej/ Włodzimierz S Recenzja monografii: Włodzimierz Szpringer, Prawo i ekonomia stabilności finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2015, s. 217pringer 

  Masiukiewicz, Piotr (2016)
  W omawianej monografii W. Szpringera podjęto ważną dla systemu finansowego i jeszcze niedostatecznie zbadaną problematykę. Już sama specyfikacja problemów i zarysowanie obszarów badawczych stanowi o jej wartości. Powinno ...
 • Sprawność jako kryterium oceny zarządzania 

  Masiukiewicz, Piotr (2017)
  W artykule dokonano przeglądu pojęć i definicji związanych z prakseologiczną kategorią sprawności i odniesiono je do sprawności zarzadzania w ujęciu procesowym. Sprawność zarządzania, w tym podejmowania decyzji, ...
 • Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie 

  Masiukiewicz, Piotr (2016)
  Zarówno badania autora, jak i krajowe indeksy płatności wskazują, że wiarygodność płatnicza podmiotów w Unii Europejskiej jest zróżnicowana, a w Polsce jest niska. Problem nieterminowych płatności jest stałym ...
 • Analyses of financing gap in the SME sector 

  Masiukiewicz, Piotr (2017)
  Among other barriers for investments in small and medium companies’ development – financing gap seems to be the most serious problem in many EU countries. Both financial institutions and state authorities will need some ...
 • Global risk - monograph review: Jan Krzysztof Solarz, Shadow Banking. A Systemic Financial Innovation ", 

  Masiukiewicz, Piotr (2015)
  RESUME The monograph includes many valuable opinions from international experts, as well as the author’s reflections, rich statistical material and interesting case studies. After each chapter it includes problems and ...
 • Podatkowe instrumenty antykryzysowe 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
  Both the European Union and other countries analysed and searched effective instruments against the crisis. Currently, it takes not only a European dabate on tax or bank charges. They have also taken action. Indeed, the ...
 • Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
  Prezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. ...
 • Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości 

  Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2013)
  The paper is to present the essence of price bubbles, which are extremely important phenomena in the analysis of financial crises. They are often ground such crises. The analysis of price bubbles being first of all requires ...
 • Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowe 

  Masiukiewicz, Piotr (2015)
  Nadużycia i korupcja stanowią niebezpieczne zjawisko w wielu przedsiębiorstwach. Takie przypadki powodują straty w firmach i budżetu państwa, zakłócenia konkurencji, obniżają morale pracowników. W ostatnich latach nadużycia ...
 • Wielkie korporacje a ryzyko systemowe 

  Masiukiewicz, Piotr (2014)
  W artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych korporacji w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania wzrostu korporacji. Duże korporacje mają zalety, ale i wiele wad. Nowe regulacje ...
 • Finansowa odpowiedzialność top-menedżerów 

  Masiukiewicz, Piotr (2014)
  Zasady odpowiedzialności top-menedżerów i finansowych konsekwencji za decyzje są współcześnie w centrum dyskusji związanej m. in. z tworzeniem regulacji antykryzysowych. Szeroko stosowana zasada prawa do błędów i hazard ...

View more