Show simple item record

dc.contributor.authorStrzelecki, Pawel
dc.date.accessioned2020-10-06T12:07:50Z
dc.date.available2020-10-06T12:07:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationStrzelecki P.A., Health, disability, and labor force participation trends in Poland, „Gospodarka Narodowa”, 2019, nr 3, s. 31-53en
dc.identifier.issn0867-0005en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/893
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki dekompozycji zmian w profilach wieku dla odsetka osób niepełnosprawnych i współczynników aktywności zawodowej (LFPR) z wykorzystaniem rozkładu wieku–kohorty (APC). Celem analizy jest oddzielenie tendencji długoterminowych (specyficznych dla kohorty) i krótkoterminowych (specyficznych dla okresu) w celu weryfikacji hipotez o pozytywnym wpływie zwiększania kapitału ludzkiego nowych kohort w populacji na zdrowie i LFPR. Obliczenia przeprowadzono na danych quasi-panelowych zbudowanych z bazy danych Polskiego Badania Siły Roboczej (PLFS) za lata 1995–2017. Wyniki pokazują, że polepszenie zdrowia osób w wieku 40–65 lat było bardzo luźno związane ze wzrostem ich udziału w sile roboczej. Niższy udział osób z rentami i polepszającymi się LFPR osób niepełnosprawnych odegrał stosunkowo niewielką rolę w wyjaśnianiu całkowitej zmiany LFPR w gospodarce, ponieważ większość pozytywnych zmian w podaży pracy wynikała ze zmian zachowań osób bez niepełnosprawności. Wyniki dekompozycji APC nie potwierdzają hipotezy o silnych zmianach pokoleniowych w LFPR i niepełnosprawności w całym okresie.pl
dc.description.abstractThe article presents the results of the decomposition of the changes in the age profiles of percentages of disabled people and labor force participation rates (LFPR) using the age-period-cohort (APC) decomposition. The aim of the analysis is the separation of long-term (cohort-specific) and short-term (period-specific) tendencies to verify hypotheses about the positive impact of the increasing human capital of new cohorts in the population on health and LFPRs. Calculations have been made on quasi-panel data constructed from the Polish Labor Force Survey (PLFS) database for the period 1995-2017. The results show that the improving health of people of pre-retirement age was very loosely connected with the gains in their labor force participation. The lower share of people with disability benefits and the improving LFPRs of disabled people have played a relatively minor role in explaining the change in the total LFPR in the economy as the vast majority of the positive changes in the labor supply were due to changes in the behavior of people without disabilities. Finally, the results of the APC decomposition do not confirm the hypothesis about the simultaneous generational changes in LFPRs and disability during the analyzed period.en
dc.language.isoen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectniepełnosprawnośćpl
dc.subjectwspółczynnik aktywności zawodowejpl
dc.subjectHALEpl
dc.subjectdekompozycja APCpl
dc.titleHealth, disability, and labor force participation trends in Polanden
dc.title.alternativeTrendy w zakresie stanu zdrowia, niepełnosprawności i aktywności zawodowej w Polscepl
dc.typearticleen
dc.description.number3en
dc.description.physical31-53en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33119/GN/111467en
dc.title.journalGospodarka Narodowapl
dc.identifier.urlpublisherhttps://gnpje.sgh.waw.pl/plen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe