Show simple item record

dc.contributor.authorMartysz, Czesław
dc.date.accessioned2020-10-07T07:01:24Z
dc.date.available2020-10-07T07:01:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMartysz C. B., Polski rynek obligacji nieskarbowych - nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentów, "Finanse i Prawo Finansowe", 2020, vol. 3(27), s. 91-107pl
dc.identifier.issn2353-5601pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/895
dc.description.abstractPo aferze Getback S.A., w celu wzmocnienia nadzoru nad rynkiem obligacji, stworzono specjalny Rejestr Zobowiązań Emitentów (RZE), który ułatwia inwestorom wyszukiwanie informacji na temat papierów dłużnych. Rejestr ten po raz pierwszy ujawnił rzeczywisty rozmiar oraz kilka ważnych cech polskiego rynku obligacji nieskarbowych. Pierwszym celem artykułu jest pokazanie istotnych zmian prawa dotyczących rejestracji obligacji oraz ich potencjalnego wpływu na dalszy rozwój rynku. Drugim celem jest ukazanie nieznanej dotąd skali i głównych cechy rynku obligacji, w tym w szczególności obligacji komunalnych. Pierwsza hipoteza brzmi: obowiązkowa rejestracja obligacji w KDPW wraz z publicznie dostępnym Rejestrem Zobowiązań Emitentów poprawiły przejrzystość i poziom bezpieczeństwa polskiego rynku obligacji nieskarbowych oraz ułatwiły obrót tymi papierami na rynku wtórnym. Druga hipoteza brzmi: Rejestr Zobowiązań Emitentów jest pierwszym publicznie dostępnym narzędziem do kompleksowej analizy polskiego rynku obligacji nieskarbowych, który ujawnił m.in. duże rozdrobnienie emitentów (w szczególności w obligacjach samorządowych), dominację emitentów kontrolowanych przez Skarb Państwa, przewagę obligacji o zmiennym oprocentowaniu oraz znaczącą liczbę obligacji zarejestrowanych poza KDPW.pl
dc.description.abstractAfter the Getback S.A. scam, a special Bond Issuers’ Register (RZE) was created to strengthen market supervision, which makes it easier for investors to search for information on debt securities. Thanks to this register, we can finally learn about the actual size and several important features of the Polish non-Treasury debt securities market. The first objective of the article is to show significant changes in the law concerning the form of registration of bonds and their potential impact on further market development. The second goal is to show the previously unknown scale and main features of the bond market, including in particular municipal bonds. The first hypothesis is that the obligatory registration of bonds in KDPW together with the publicly available Bond Issuers' Register (RZE) have improved the transparency and security level of the Polish non-treasury bond market and facilitated trading in these securities on the secondary market. The second hypothesis is that the Bond Issuers’ Register is the first publicly available tool for a comprehensive analysis of the Polish non-treasury bond market, which revealed, among other things, the high fragmentation of issuers (especially in local government bonds), the dominance of state-controlled issuers, the predominance of floating rate bonds and a significant size of the bond market registered outside KDPW.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectobligacjepl
dc.subjectobligacje komunalnepl
dc.subjectobligacje nieskarbowepl
dc.subjectrejestr obligacjipl
dc.subjectrejestr zobowiązań emitentówpl
dc.subjectnon-treasury bondsen
dc.subjectdebt securitiesen
dc.subjectmunicipal bondsen
dc.subjectdebt securitiesen
dc.subjectbond registeren
dc.subjectbond issuers’ registeren
dc.titlePolski rynek obligacji nieskarbowych –nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentówpl
dc.title.alternativePolish non-treasury bond market –new bond registration rules and analysis of the bond issuers’ registeren
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical91-107pl
dc.description.volume3 (27)pl
dc.identifier.eissn2391-6478pl
dc.title.journalFinanse i Prawo Finansowepl
dc.title.jurnalparallelJournal of Finance and Financial Lawen
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe