Show simple item record

dc.contributor.authorWysocki, Jacek
dc.contributor.authorKałowski, Adam
dc.contributor.authorGodlewska-Majkowska, Hanna
dc.contributor.authorFilipowicz, Andrzej
dc.contributor.authorRószkiewicz, Małgorzata
dc.contributor.author
dc.contributor.editorWysocki, Jacek
dc.contributor.editorKałowski, Adam
dc.date.accessioned2020-10-30T11:04:21Z
dc.date.available2020-10-30T11:04:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPrzygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia / red. Wysocki J., Kałowski A., Warszawa: Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-836-7pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/898
dc.description.abstractPostęp cywilizacyjny zawsze był, jest i nadal będzie wyznaczany kolejnymi wynalazkami, których upowszechnianie ma miejsce dzięki podejmowaniu odważnych decyzji inwestycyjnych. W warunkach gospodarki podlegającej zasadom wolnego rynku, a w szczególności owładniętej dynamicznie i głęboko zmieniającą się koniunkturą krytyczną rolę odgrywa jednak nie samo podjęcie decyzji o rozpoczęciu projektu inwestycyjnego. Najważniejsze są przede wszystkim jego odpowiednie przygotowanie oraz właściwa ocena zasadności ekonomicznej z punktu widzenia celów komercyjnych i społecznych. Niniejsze opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów, które opisują odrębne zagadnienia projektu inwestycyjnego, ale są ze sobą metodologicznie powiązane. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu inwestycji, decyzji inwestycyjnych i projektu inwestycyjnego. Zaprezentowano również odmienne klasyfikacje oraz podział inwestycji w ujęciu typowo akademickim. Dodatkowo omówiono proceduralne podejście do planowania inwestycji w oparciu o dostępne modele cyklu życia projektu inwestycyjnego, sprawdzone w teorii i praktyce, i dokonano szczegółowej analizy poszczególnych faz projektów. Tematem rozdziału drugiego jest identyfikacja zakresu i źródeł informacji niezbędnych w procesie przygotowania projektu inwestycyjnego. Zaprezentowane zostały podstawowe obszary i klasyfikacje badań rynkowych, które należy uwzględnić przy konstruowaniu projektu inwestycyjnego. Podjęto także próbę usystematyzowania wiedzy o zasobach informacyjnych projektu, dodatkowo wzbogacając ją praktycznymi przykładami. W rozdziale trzecim skoncentrowano się na prezentacji metod statystycznych pozwalających na ocenę planowanych wyników projektu w zakresie oczekiwanych przychodów ze sprzedaży. W szczególności skupiono się na opisie narzędzi służących do analizy struktury, tendencji centralnej, rozproszenia, koncentracji, dynamiki sprzedaży. Przeprowadzono też identyfikację i ocenę czynników mających wpływ na poziom sprzedaży oraz ocenę wrażliwości rynku odbiorcy na ofertę projektu inwestycyjnego. Liczne przypadki zaprezentowane w rozdziale trzecim wzbogacają teoretyczne ujęcie analizy otoczenia i szacowania wpływów ze sprzedaży z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego. W rozdziale czwartym omówiono kwestie związane z wyborem miejsca inwestycji oraz scharakteryzowano kryteria doboru lokalizacji dla projektu inwestycyjnego przy uwzględnieniu podstawowych uwarunkowań takiej decyzji. Przedstawiono także syntetyczny przykład oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski pod kątem realizacji nowych inwestycji. Rozdział piąty stanowi przykład kompleksowego ujęcia problematyki prawnej związanej z planowaniem i realizacją inwestycji budowlanej. Wskazuje on rolę i kompetencje organów administracji publicznej realizujących zadania z zakresu planowania przestrzennego i nadzoru budowlanego. Proces inwestycyjny w budownictwie jest uwarunkowany różnymi przepisami prawa, dlatego też uwzględniono pozycje z literatury przedmiotu oraz aktualne akty prawne istotne z punktu widzenia rozważanych zagadnień. W rozdziale szóstym opisane zostały podstawowe założenia warunkujące poprawność przygotowania programów inwestycyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia późniejszej oceny uzyskiwanych wyników. Wśród obszernej ilości informacji wymaganych do skonstruowania tych programów wymienia się m.in. dane dotyczące produkcji i sprzedaży, nakładów inwestycyjnych, kosztów produkcji, środków obrotowych, źródeł finansowania i podziału zysków. W części tej, poza programami składającymi się w całości na zbiór danych wejściowych do projektu, przedstawiono również zasady opracowywania raportów wyjściowych stanowiących późniejszą podstawę badania opłacalności projektu. Rozdział siódmy obejmuje zagadnienie oceny finansowej projektów inwestycyjnych, składającej się z oceny opłacalności poniesionych nakładów oraz analizy finansowej. W ramach tego rozdziału przedstawione zostały proste i dyskontowe metody oceny wraz z wpływem stopy dyskontowej na opłacalność projektu inwestycyjnego oraz analiza płynności i rentowności. Ponadto wyjaśniono zasady oceny kondycji finansowej projektu inwestycyjnego poprzez szczegółowe omówienie analizy wskaźnikowej. W rozdziale ósmym poruszono niezwykle trudną, ale bardzo ważną kwestię identyfikacji i pomiaru ryzyka w projektach inwestycyjnych. Poza scharakteryzowaniem pojęć ryzyka oraz niepewności, uznawanych często za bliskoznaczne, wymieniono przykłady zagrożeń występujących w projektach inwestycyjnych. Dodatkowo przedstawiono klasyfikacje metod oceny ryzyka oraz przykłady narzędzi, które najczęściej stosuje się do określenia ryzyka w projektach inwestycyjnych. Przedstawione w niniejszej publikacji zalecenia i wskazówki odnośnie postępowania w procesie przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych powinny być pomocnym kompendium wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką., (polski)pl
dc.language.isopl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawniczapl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectProjekt inwestycyjnypl
dc.subjectocena finansowapl
dc.subjectmetody oceny finansowej projektów inwestycyjnychpl
dc.subjectprocesy inwestycyjnepl
dc.subjectdecyzje inwestycyjnepl
dc.subjectprzygotowanie projektu inwestycyjnegopl
dc.subjectryzyko inwestycyjnepl
dc.subjectinwestycjepl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.titlePrzygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnieniapl
dc.typemanualpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.editionIpl
dc.description.physical1-434pl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe