Show simple item record

dc.contributor.authorKluza, Barbara
dc.contributor.authorKluza, Krzysztof
dc.date.accessioned2021-01-04T09:25:20Z
dc.date.available2021-01-04T09:25:20Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.citationKluza B., Kluza K., Mieszkania komunalne – wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa w świetle badań wybranych miast, "Urban Development Issues" 2020, vol. 67, s. 75–84pl
dc.identifier.issn2544-624Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/920
dc.description.abstractPomimo jednego z najszybszych temp wzrostu gospodarczego wśród krajów Unii Europejskiej w latach 2010–2019 w Polsce nie odnotowano istotnej poprawy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zasoby mieszkań komunalnych charakteryzują się zarówno niską dostępnością jak i wysokim stopniem zużycia majątku, a także rosnącymi zaległościami czynszowymi. W obliczu nadchodzącej dekoniunktury gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, realizacja zadań własnych gmin w zakresie mieszkalnictwa ulegnie dalszemu utrudnieniu. Aby temu zapobiec autorzy prezentują szereg postulatów zmian regulacyjnych dotyczących jednostek samorządowych i instytucji centralnych, które usprawnią realizację polityk mieszkaniowych państwa w zakresie mieszkań komunalnych.pl
dc.description.abstractDespite one of the fastest rates of economic growth among the European Union countries in 2010-2019, Poland did not experience any significant improvement in meeting the housing needs of less affluent households. The stock of municipal housing is characterised by low availability and a high degree of asset depreciation as well as growing rent arrears. In the face of the upcoming economic downturn caused by the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, the implementation of municipal tasks in the field of housing will be further hindered. To prevent this, the authors present a number of recommendations for regulatory changes for local government units and central institutions that will improve the implementation of the state's housing policies in the field of municipal housing.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmieszkania komunalnepl
dc.subjectjednostki samorządu terytorialnegopl
dc.subjectkoronawirus SARS-CoV-2pl
dc.subjectpolityka mieszkaniowapl
dc.subjectpublic housingen
dc.subjectlocal governmentsen
dc.subjectSARS-CoV-2en
dc.subjectcoronavirusen
dc.subjecthousing policyen
dc.titleMieszkania komunalne – wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa w świetle badań wybranych miastpl
dc.title.alternativePublic housing - a challenge for the state policies based on a research in selected Polish citiesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationInstytut Rozwoju Miast i Regionówpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical75–84pl
dc.description.volume67pl
dc.identifier.eissn2544-6258pl
dc.identifier.doi10.2478/udi-2020-0036pl
dc.title.journalUrban Development Issuesen
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.prm-irm.com/pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe