Now showing items 1-7 of 7

  • Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę? 

   Martysz, Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013)
   Źródłem sukcesów gospodarczych jest przede wszystkim posiadanie precyzyjnej i niedostępnej publicznie informacji pozwalającej danej osobie na zdobycie rynkowej przewagi. Skoro zatem sukcesy gospodarcze są pochodną ...
  • Kreowanie i wykorzystanie innowacji w powiązaniach franczyzowych w globalnej gospodarce 

   Ziółkowska, Marta (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
   W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne i dokonywać ekspansji ogólnoświatowej. Organizacje franczyzowe są obecne niemalże na wszystkich kontynentach ...
  • Porównywalność skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej spółek giełdowych z indeksu WIG20 

   Łazarowicz, Edyta (Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, 2017)
   Opracowanie ma na celu analizę skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej (bilansów) polskich spółek giełdowych w zakresie stosowanych formatów tych sprawozdań, w szczególności: zakresu pozycji, kolejności pozycji ...
  • Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania 

   Martysz, Czesław; Walczak, Karolina (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Najważniejszym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sposobów przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym przez organy państwowe oraz przedsiębiorstwa. W artykule ukazano zarys systemu instytucji realizujących zadania ...
  • Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce : perspektywa 25 lat 

   Ziółkowska, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Celem rozdziału jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992–2017. Metodyka tekstu sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy ...
  • Charakterystyka i ocena efektywności wybranych typów inwestycji alternatywnych 

   Martysz, Czesław; Gogiel, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
   Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inwestycji alternatywnych jako instrumentów przydatnych w procesie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, szczególnie w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Główna ...
  • Ocena skutków implementacji dyrektywy MIFID II w UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski 

   Martysz, Czesław; Sienkiewicz, Adrian (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2020)
   Celem niniejszej publikacji jest próba krytycznej oceny, czy skutki implementacji dyrektywy MIFID II są zbieżne z jej pierwotnymi założeniami. W tekście przedstawiono również nowe praktyki rynkowe powstałe po implementacji ...