Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 5 Instytutów i 7 Katedr. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono ​​potężnym ośrodkiem SGH zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne. Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach nauk ekonomicznych i nauk prawnych. Mają również wymiar empiryczny, co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów gospodarczych.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Transformacja energetyczna motoryzacji indywidualnej – trendy globalne i perspektywy krajowe 

  Paprocki, Wojciech; Cichosz, Marzenna; Archanowicz-Kudelska, Katarzyna; Cygler, Joanna; Grucza, Bartosz; Hoszman, Adam; Kachniewska, Magdalena; Liberadzki, Kamil; Liberadzki, Marcin; Marciszewska, Elżbieta; Wolański, Michał; Zagrajek, Paweł; Zawieska, Jakub (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022-08-15)
  Przedmiotem badań jest analiza transformacji energetycznej rynku motoryzacyjnego w segmencie samochodów osobowych. Ma ona na celu rozpoznanie możliwych scenariuszy procesu eliminowania z ruchu drogowego pojazdów emisyjnych ...
 • Zwinność : od zwinnych zespołów do zwinnego zarządzania 

  Wyrozębski, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2021-12)
  W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę, historię oraz główne założenia koncepcji zwinnego zarządzania. Podjęto się próby zdefiniowania zwinności, uporządkowania metodologicznego koncepcji oraz przedstawienia głównych ...
 • Otoczenie cyfrowe jako determinanta kształtowania nowych modeli biznesowych na rynku turystycznym 

  Kachniewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  W warunkach gospodarki cyfrowej wyłaniają się nowe źródła renty ekonomicznej, stosunkowo szybko identyfikowane przez przedsiębiorców, które stają się czynnikiem przeobrażeń rynkowych. Nowe modele biznesowe oparte na analizie ...
 • Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów 

  Łazarowicz, Edyta (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Spojrzenie na rachunkowość przez pryzmat jej historii pozwala nie tylko lepiej ją zrozumieć, lecz także umożliwia określenie niezmiennych i zmiennych elementów tego systemu informacyjnego. Celem monografii jest przedstawienie ...
 • Innowacyjność grup kapitałowych w Polsce 

  Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Innowacyjność jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju współczesnych organizacji oraz jedno z najważniejszych źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie dziwi więc, że coraz więcej podmiotów ...
 • Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM) 

  Królikowska, Aleksandra; Martysz, Czesław Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
  Pierwszym celem artykułu będzie uwypuklenie charakterystycznych cech pozwalających rozróżnić piramidę finansową (PF) od schematu Ponziego (SP) zgodnie z paradygmatem przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie ...
 • Boundary conditions for the implementation of smart management systems in tourist destinations 

  Kachniewska, Magdalena (2020)
  Objective: Purpose of this paper is twofold: (1) to indicate the business and technological foundations of smart tourism, as well as prospects for its further development; (2) to indicate factors and barriers to the ...
 • Zwinna transformacja w dużej skali 

  Wyrozębski, Paweł; Cichocki, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Bariery transformacji agile wzrastają wraz z wielkością organizacji, pojawiają się także nowe, charakterystyczne dla dużych organizacji. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze zwinną transformacją ...
 • Szerokość i głębokość poszukiwania wiedzy zewnętrznej w otwartych innowacjach 

  Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Otwarte innowacje mogą być opisywane przez pryzmat strategii poszukiwania wiedzy zewnętrznej, w której wyróżnia się szerokość oraz głębokość poszukiwania wiedzy poza granicami przedsiębiorstwa. Szerokość poszukiwania wiedzy ...
 • Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji – wyniki badań 

  Dziurski, Patryk; Sopińska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Celem rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy rodzajem zgłaszanych przesłanek tworzenia otwartych innowacji a skalą zjawiska tworzenia poszczególnych rodzajów otwartych innowacji ...
 • The use of big data in tourism sales forecasting 

  Kachniewska, Magdalena (2020)
  Background. The explosion of big data (BD), automation, and machine learning have allowed contemporary businesses to better understand and predict human behavior. In scientific research big data have been widely used to ...
 • Factors and barriers to the development of smart urban mobility - the perspective of Polish medium-sized cities 

  Kachniewska, Magdalena (Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences, 2020)
  The main purpose of this paper is to indicate factors and barriers to the development of smart mobility in Polish medium-sized cities. A combination of three methods was used (mind mapping, STEEP analysis, and panel ...
 • Wspólczesne zarządzanie- koncepcje i wyzwania 

  Sudoł, Stanisław; Szplit, Andrzej; Klimas, Patrycja; Stańczyk, Sylwia; Sachpazidu-Wójcicka, Karina; Ćwiklicki, Marek; Dziubińska, Agnieszka; Radosiński, Edward; Światowiec-Szczepańska, Justyna; Kawa, Arkadiusz; Witczak, Hubert; Chwiłkowska-Kubala, Anna; Krasiński, Marek; Janiszewski, Jan M.; Galińska, Barbara; Kożuch, Barbara; Lenart-Gansiniec, Regina; Dudek, Marek; Twaróg, Sebastian; Baran, Michał; Janecki, Jarosław; Majczyk, Julita; Biłyk, Anna; Moczydłowska, Joanna M.; Nogalski, Bogdan; Ludwiczak, Anna; Hypki, Kamil; Kraśniak, Janusz; Chałupczak, Magdalena; Bugaj, Justyna M.; Szewczuk-Stępień, Marzena; Adamska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2020)
  Trudne do przewidzenia zmiany w otoczeniu gospodarczym, technologicznym, społecznym i politycznym oraz wzrost złożoności procesów wewnętrznych stanowią istotne wyzwania dla procesów zarządczych we współczesnych ...
 • Wprowadzenie do pracy nowych pracowników na przykładzie lekarzy stażystów – wyniki badań pilotażowych 

  Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020)
  Celem rozdziału jest poznanie jakości procesu adaptacji nowych pracowników (lekarzy stażystów) w placówkach medycznych poprzez określenie poziomu zadowolenia z całości stażu oraz poszczególnych staży cząstkowych świadczonych ...
 • Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia 

  Krawczyk-Sokołowska, Izabela; Pierścieniak, Agata; Inków, Monika; Lisowska, Renata; Ropęga, Jarosław; Kamińska, Alfreda; Jakubiak, Monika; Widelska, Urszula; Sitko-Lutek, Agnieszka; Krot, Katarzyna; Lewicka, Dagmara; Dobrzanowski, Krzysztof; Bębenek, Piotr; Rostocki, Andrzej; Trzmielak, Dariusz M.; Krzymianowska-Kozłowska, Joanna; Sopińska, Agnieszka; Dziurski, Patryk; Zajkowska, Monika; Dziurski, Patryk; Mazurek-Łopacińska, Krystyna; Sobocińska, Magdalena; Bartkowiak, Paweł; Michalak, Szymon; Sobotkiewicz, Dariusz; Chomiak-Orsa, Iwona; Wąsowicz-Zaborek, Elżbieta; Sanak-Kosmowska, Katarzyna; Motała, Daria; Bohdanowicz, Leszek; Urbanek, Grzegorz; Pilch, Kamila; Izabela Baruk, Agnieszka; Masłowski, Dariusz; Kulińska, Ewa; Rosiński, Jerzy; Hauke, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  W drugiej dekadzie XXI wieku pojawiły się nowe, dotąd nieznane wielu menedżerom wyzwania globalne, społeczne i technologiczne.Wśród nich na pierwszy plan wysunęły się m.in.: stopniowy wzrost znaczenia współpracy pomiędzy ...
 • Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami 

  Urabniak, Maciej; Tomaszewski, Albert; Wiktor, Jan W.; Buła, Piotr; Schroeder, Tomasz; Bielińska-Dusza, Edyta; Skrzypek, Elżbieta; Olesiński, Zbigniew; Rzepka, Agnieszka; Zaleśna, Aleksandra; Matusiak, Bożena Ewa; Matejun, Marek; Różańska-Bińczyk, Izabela; Morawska, Sylwia; Banasik, Przemysław; Żak, Agnieszka; Wronka-Pośpiech, Martyna; Steinerowska-Streb, Izabella; Śliboda, Marek; Sokołowska-Durkalec, Agnieszka; Schmidt, Joanna; Marciszewska, Anna; Korpysa, Jarosław; Wasilczuk, Julita E.; Postuła, Agnieszka; Chyba, Zbigniew; Stanek-Kowalczyk, Aleksandra; Skowronek-Mielczarek, Anna; Bojewska, Barbara; Danilewicz, Dariusz; Wszendybył-Skulska, Ewa; Jasińska, Katarzyna; Brdulak, Halina; Czerwińska, Magdalena; Kister, Agnieszka; Kubiciel-Lodzińska, Sabina; Raczkowski, Konrad; Węgrzyn, Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020)
  Monografia Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami obejmuje szerokie spektrum aktualnych problemów, przed którymi stają organizacje działające we współczesnym, turbulentnym ...
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim : wyzwania 

  Lisowska, Ewa; Waligóra, Łucja; Kupczyk, Teresa; Matejun, Marek; Matusiak, Bożena Ewa; Różańska-Bińczyk, Izabela; Czainska, Katarzyna; Wąsek, Krzysztof; Żukowska, Joanna; Wardzińska, Katarzyna; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Lipińska, Aneta; Teczke, Maciej; Flaszewska, Sylwia; Lewicka, Dagmara; Fryczyńska, Marzena; Mikołajczyk, Katarzyna; Smolska, Małgorzata; Kosieradzka, Anna; Kunikowski, Grzegorz; Rostek, Katarzyna; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Mikła, Aleksandra; Domaradzka, Aurelia; Kowalczyk, Elżbieta; Tabor-Błażewicz, Joanna; Rakowska, Anna; Wojtczuk-Turek, Agnieszka; Brach, Bartłomiej; Jaworek, Magdalena; Grzesik, Katarzyna; Kwiecińska, Monika; Popielska-Borys, Anna; Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna; Pawłowska, Anna; Kądziołka-Sabanty, Hanna; Juchnowicz, Marta; Kinowska, Hanna; Rostkowski, Tomasz; Cierniak-Emerych, Anna; Pietroń-Pyszczek, Agata; Dziuba, Szymon; Osbert-Pociecha, Grażyna; Bielińska, Natalia; Turek, Dariusz; Gigol, Tomasz; Głód, Wojciech; Sypniewska, Barbara; Molek-Winiarska, Dorota; Chomątowska, Barbara; Rozbejko, Katarzyna Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Monografia poświęcona problematyce zarządzania kapitałem ludzkim w świetle różnych wymiarów oraz perspektyw, m.in. perspektywy zrównoważonego rozwoju, zarządzania wiedzą, perspektywy psychospołecznej czy perspektywy jego ...
 • Innovativeness determinants of franchise organisations 

  Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics Press, 2014)
  It is important to point out when analysing business networks, that franchise com- panies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, ...
 • Sustainable Medical Tourism : Conceptual Framework 

  Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Machnik, Aleksandra (Springer, 2020)
  Referring to the definition of sustainable tourism and taking into consideration the specifics of medical tourism, it can be assumed that sustainable medical tourism is a conscious and sustainable human activity, in which ...
 • Consumption of dietary supplements to support weight reduction in adults according to sociodemographic background, body mass index, waist-hip ratio, body fat and physical activity 

  Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Król-Zielińska, Magdalena; Kantanista, Adam (2019-11-05)
  Background The aim of this study was to analyse the use of dietary supplements to support weight reduction (DSSWR) in adults according to sociodemographic background, body mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR), body fat ...

View more