Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 5 Instytutów i 7 Katedr. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono ​​potężnym ośrodkiem SGH zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne. Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach nauk ekonomicznych i nauk prawnych. Mają również wymiar empiryczny, co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów gospodarczych.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Eksperci nie chcą sporu partyjnego 

  Mączyńska, Elżbieta (2016)
  Polska przeszła przez kilka epok nie tylko politycznych, ale i ekonomicznych – od skrajnego, wojennego właściwie komunizmu po liberalny kapitalizm. Jak to się dzieje, że instytucja społeczna wciąż trwa? Przyczyna zapewne ...
 • Ewolucja branży motoryzacyjnej - trwałe tendencje 

  Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Celem artykułu jest pokazanie wpływu zmian w makrootoczeniu przedsiębiorstwa na warunki konkurencyjne w całym sektorze na przykładzie branży motoryzacyjnej. Postawiono tezę, że zmiany zachodzące w makrootoczeniu ...
 • Triumf ekonomii opartej na faktach 

  Mączyńska, Elżbieta (2015-12)
  Jak co roku, począwszy od roku 1968, 12 października 2015 r. ogłoszony został werdykt w sprawie przyznania Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Nobel z ekonomii corocznie przyznawany ...
 • Partycypacyjny system społeczno-gospodarczy 

  Mączyńska, Elżbieta (2015-12)
  Cechujące Polskę asymetrie, nierównowagi i antynomiczny dryf osłabiają potencjał rozwojowy. Przyczyny tego są złożone, nie tylko ekonomiczne i polityczne, ale też cywilizacyjno-kulturowe. Za proinkluzywnym wzorcem rozwoju ...
 • Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie 

  Mączyńska, Elżbieta; Pysz, Piotr (2016)
  Prezentujemy wybrane refleksje na temat książki dotyczącej Społecznej Gospodarki Rynkowej przede wszystkim dlatego, że tematyka ta – mimo konstytucyjnego jej wymiaru w Polsce, ale także w Unii Europejskiej – wciąż jest ...
 • Prokrastynacja – wpływ na nasze życie i gospodarkę. Refleksje na temat książki: Ethan Tussey, Prokrastynacja. Kto zarabia na twojej przerwie?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 

  Mączyńska, Elżbieta (2019)
  Rewolucja cyfrowa i oferowane przez nią nowe technologie, umożliwiające niebywały, zwizualizowany, zwirtualizowany rozwój komunikacji społecznej, sprawiają, że coraz bardziej zacierają się granice między pracą a odpoczynkiem ...
 • Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji 

  Trzebiński, Wojciech (2018)
  Artykuł stanowi doniesienie z trwającego projektu badawczego na temat mechanizmów decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktu. W ramach tego projektu badane są sposoby agregacji przez konsumentów oceny produktu ...
 • Planowanie przebiegu projektów 

  Trocki, Michał; Wyrozębski, Paweł; Bukłaha, Emil; Grucza, Bartosz; Juchniewicz, Mateusz; Metelski, Witalij (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Planowanie, albo jak to trafnie ujmują autorzy opracowania „preparacja działań” jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu projektami. Większość problemów pojawiających się w fazie realizacji projektów ma swoją przyczynę ...
 • Franchising in Poland - past, present, future 

  Ziółkowska, Marta (Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek, 2018)
  The current franchise model of enterprise development has evolved for centuries. Franchising in its contemporary form was initially developed in the American market, but owing to its universality, this model has gained ...
 • Synchromodality-as-a-Service – innowacyjny model transportu towarów 

  Cichosz, Marzenna (2018)
  Synchromodalność (zsynchronizowana intermodalność) jest innowacyjną koncepcją w transporcie multimodalnym, która zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą głównych parametrów dostawy, takich ...
 • Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? 

  Martysz, Czesław (2013)
  Rozważania Czesława Martysza dotyczą gospodarczego cudu Trzeciej Rzeszy. Autor w swoim artykule opisuje następujące zagadnienia: założenia polityki gospo- darczej, walkę z bezrobociem, produkcję rolną, produkcję zbrojeniową, ...
 • Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu 

  Martysz, Czesław (2013)
  Celem artykułu Cz. Martysza jest omówienie zarówno prawnych, jak i ekono- micznych aspektów insider tradingu oraz próba zakwestionowania zasadności jego penalizacji. Z uwagi na podejmowane zagadnienia Autor w swoich ...
 • Zarys problematyki finansów islamskich 

  Martysz, Czesław (2013)
  The article is aimed at the presentation of rudiments of Islamic finance operations and outlining the current problems connected with their development. The author focuses of the major difference between the Islamic ...
 • New information technologies: implications for business strategies and marketing communication 

  Mróz, Bogdan (Warszawa: Poltext : Kozminski University, 2016)
  The article discusses the impact of modern information and communication technology on changes of the strategies of contemporary enterprises, the appearance of new business models, and the effects of these processes on ...
 • Online piracy: an emergent segment of the shadow economy. Empirical insight from Poland 

  Mróz, Bogdan (2016)
  Purpose The purpose of this paper is to investigate the underlying causes, scale and scope as well as the effects of piracy as a form of the shadow economy throughout Poland, drawing on the findings of secondary studies ...
 • Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu 

  Mróz, Bogdan (2015)
  Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych ...
 • Podatek bankowy-koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE 

  Martysz, Czesław; Bartlewski, Bartłomiej (2018)
  Czesław Bartłomiej Martysz oraz Bartłomiej Bartlewski podjęli się prezentacji tematyki podatku bankowego według koncepcji unijnej oraz analizy jego wdrożenia w dwóch krajach, tj. na Węgrzech i w Polsce. W pierwszej części ...
 • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 2 

  Cicirko, Tomasz (2012-06)
  The present study continues the author’s deliberations on commercial bank capital management. These deliberations are included in the series of three closely related articles. This article is second part of serie. The ...
 • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 3 

  Cicirko, Tomasz (2012-09)
  A series of publications have proposed numerous solutions in order to reduce the undesired impact of capital effectiveness measures on the capital adequacy. They also present individual effectiveness measuring tools which ...
 • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej 

  Cicirko, Tomasz (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012)
  W zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób ...

View more