Recent Submissions

 • Transformacja energetyczna motoryzacji indywidualnej – trendy globalne i perspektywy krajowe 

  Paprocki, Wojciech; Cichosz, Marzenna; Archanowicz-Kudelska, Katarzyna; Cygler, Joanna; Grucza, Bartosz; Hoszman, Adam; Kachniewska, Magdalena; Liberadzki, Kamil; Liberadzki, Marcin; Marciszewska, Elżbieta; Wolański, Michał; Zagrajek, Paweł; Zawieska, Jakub (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022-08-15)
  Przedmiotem badań jest analiza transformacji energetycznej rynku motoryzacyjnego w segmencie samochodów osobowych. Ma ona na celu rozpoznanie możliwych scenariuszy procesu eliminowania z ruchu drogowego pojazdów emisyjnych ...
 • Otoczenie cyfrowe jako determinanta kształtowania nowych modeli biznesowych na rynku turystycznym 

  Kachniewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
  W warunkach gospodarki cyfrowej wyłaniają się nowe źródła renty ekonomicznej, stosunkowo szybko identyfikowane przez przedsiębiorców, które stają się czynnikiem przeobrażeń rynkowych. Nowe modele biznesowe oparte na analizie ...
 • Innowacyjność grup kapitałowych w Polsce 

  Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Innowacyjność jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju współczesnych organizacji oraz jedno z najważniejszych źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie dziwi więc, że coraz więcej podmiotów ...
 • Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM) 

  Królikowska, Aleksandra; Martysz, Czesław Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
  Pierwszym celem artykułu będzie uwypuklenie charakterystycznych cech pozwalających rozróżnić piramidę finansową (PF) od schematu Ponziego (SP) zgodnie z paradygmatem przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie ...
 • Zwinna transformacja w dużej skali 

  Wyrozębski, Paweł; Cichocki, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Bariery transformacji agile wzrastają wraz z wielkością organizacji, pojawiają się także nowe, charakterystyczne dla dużych organizacji. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze zwinną transformacją ...
 • Szerokość i głębokość poszukiwania wiedzy zewnętrznej w otwartych innowacjach 

  Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Otwarte innowacje mogą być opisywane przez pryzmat strategii poszukiwania wiedzy zewnętrznej, w której wyróżnia się szerokość oraz głębokość poszukiwania wiedzy poza granicami przedsiębiorstwa. Szerokość poszukiwania wiedzy ...
 • Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji – wyniki badań 

  Dziurski, Patryk; Sopińska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Celem rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy rodzajem zgłaszanych przesłanek tworzenia otwartych innowacji a skalą zjawiska tworzenia poszczególnych rodzajów otwartych innowacji ...
 • Factors and barriers to the development of smart urban mobility - the perspective of Polish medium-sized cities 

  Kachniewska, Magdalena (Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences, 2020)
  The main purpose of this paper is to indicate factors and barriers to the development of smart mobility in Polish medium-sized cities. A combination of three methods was used (mind mapping, STEEP analysis, and panel ...
 • Wprowadzenie do pracy nowych pracowników na przykładzie lekarzy stażystów – wyniki badań pilotażowych 

  Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020)
  Celem rozdziału jest poznanie jakości procesu adaptacji nowych pracowników (lekarzy stażystów) w placówkach medycznych poprzez określenie poziomu zadowolenia z całości stażu oraz poszczególnych staży cząstkowych świadczonych ...
 • Innovativeness determinants of franchise organisations 

  Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics Press, 2014)
  It is important to point out when analysing business networks, that franchise com- panies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, ...
 • Sustainable Medical Tourism : Conceptual Framework 

  Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Machnik, Aleksandra (Springer, 2020)
  Referring to the definition of sustainable tourism and taking into consideration the specifics of medical tourism, it can be assumed that sustainable medical tourism is a conscious and sustainable human activity, in which ...
 • Charakterystyka i ocena efektywności wybranych typów inwestycji alternatywnych 

  Martysz, Czesław; Gogiel, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inwestycji alternatywnych jako instrumentów przydatnych w procesie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, szczególnie w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Główna ...
 • Problem informacji cenotwórczych w kontekście nowych unijnych obowiązków informacyjnych spółek publicznych 

  Martysz, Czesław; Rzeszutek, Marcin (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Oprócz naszkicowania najważniejszych obowiązków informacyjnych spółek publicznych głównym celem artykułu będzie ukazanie potencjalnych trudności i zagrożeń związanych z poprawnym rozpoznaniem i publikacją informacji ...
 • Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania 

  Martysz, Czesław; Walczak, Karolina (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Najważniejszym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sposobów przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym przez organy państwowe oraz przedsiębiorstwa. W artykule ukazano zarys systemu instytucji realizujących zadania ...
 • Ocena skutków implementacji dyrektywy MIFID II w UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski 

  Martysz, Czesław; Sienkiewicz, Adrian (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2020)
  Celem niniejszej publikacji jest próba krytycznej oceny, czy skutki implementacji dyrektywy MIFID II są zbieżne z jej pierwotnymi założeniami. W tekście przedstawiono również nowe praktyki rynkowe powstałe po implementacji ...
 • Wyzwania biur zarządzania projektami (PMO) w zwinnych organizacjach 

  Wyrozębski, Paweł (Katedra Zarządzania Projektami. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
  Opracowanie prezentuje problemy i rozwiązania stojące przed biurami zarządzania projektami wobec zwinnych transformacji we współczesnych organizacjach.
 • Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę? 

  Martysz, Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013)
  Źródłem sukcesów gospodarczych jest przede wszystkim posiadanie precyzyjnej i niedostępnej publicznie informacji pozwalającej danej osobie na zdobycie rynkowej przewagi. Skoro zatem sukcesy gospodarcze są pochodną ...
 • Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce : perspektywa 25 lat 

  Ziółkowska, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Celem rozdziału jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992–2017. Metodyka tekstu sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy ...
 • Innovativeness determinants of network organizations 

  Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
  The purpose of this chapter is to analyse a broad spectrum of innovative activity of Polish network organisations, to identify the sources and conditions conducive to the development and implementation of business innovation ...
 • Kreowanie i wykorzystanie innowacji w powiązaniach franczyzowych w globalnej gospodarce 

  Ziółkowska, Marta (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
  W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne i dokonywać ekspansji ogólnoświatowej. Organizacje franczyzowe są obecne niemalże na wszystkich kontynentach ...

View more