Now showing items 1-20 of 21

  • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

   Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
  • Designing an organisation’s computerisation strategy 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła - Niedźwiecki, Janusz (Warsaw University of Technology, Faculty of Management, 2022-09)
   The study guides the reder through the complex processes of preparing the basic strategy, understood as focused on taking into account the conditions of developing digital civilization, and then through the preparation ...
  • Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy in the Post-Pandemic World 

   Wojtysiak-Kotlarski, Marcin (Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   The major topic of the book was linked to selected aspects of entrepreneurship, economic development and public policy in the context of COVID-19 pandemic.
  • From the research on socially-sustainable agriculture (49), Sustainable food systems 

   Kowalczyk, Stanisław; Kwasek, Mariola; Krzyżanowski, Julian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   The monograph of the Multi-Annual Program From the research on socially sustainable agriculture [49]. Sustainable food systems has been implemented as part of the research project Sustainable agriculture and food security ...
  • Innovativeness determinants of network organisations in the knowledge economy 

   Bojewska, Barbara; Skowronek - Mielczarek, Anna; Sopińska, Agnieszka; Ziółkowska, Marta; Dąbrowska, Anna; Rundo, Agata (Warsaw School of Economics Press, 2014)
   This study consists of nine chapters. In the first chapter one presents considerations regarding conditions of development of network organisation in the knowledge economy. The second chapter shows opportunities and barriers ...
  • Offshoring we współczesnej gospodarce światowej 

   Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Intensyfikacja międzynarodowego podziału pracy, obserwowana w ostatnich latach, w dużym stopniu jest następstwem wzrostu aktywnego angażowania się przedsiębiorstw w ten proces. Obok istniejącej od dziesiątków lat produkcji ...
  • Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition 

   Berthon, Jean; Davydoff, Didier; Gabaut, Laetitia; Klages, Michael; Prache, Guillaume; Rossi, Mariacristina; Rutecka, Joanna; Struwe, Klaus; Viver, Juan Manuel; Šebo, Ján (The European Federation of Financial Services Users, 2014-09)
   As stated by the European Commission in a 2013 staff working document, “the crisis has increased savers’ distrust in financial institutions and markets”. Similarly, the latest EU Consumer Markets Scorecard9 again ranks ...
  • Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej 

   Kightley, Marta (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013)
   Książka odpowiada na pytanie o przyczyny sukcesu rozwojowego Korei Południowej. Autorka pokazuje jak kraj, który na początku lat sześćdziesiątych XX w. należał do najbiedniejszych na świecie osiągnął wysoki poziom rozwoju ...
  • Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami 

   Kubicki, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2017)
   Ze względu na cel, a także przyjętą perspektywę teoretyczną, książka została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym odnoszę się do dyskusji na temat rozróżniania polityki społecznej i publicznej, opowiadając ...
  • Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich w Polsce: Studia regionalne 

   Brdulak, Jacek; Florczak, Ewelina; Krysiuk, Cezary (GlobeEdit, 2019-11)
   Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich poszczególnych regionów kraju. Koszt inwestycji drogowych do 2027 roku. Konieczność uzupełnienia sieci dróg magistralnych o parametrach autostradowych.
  • Projektowanie strategii informatyzacji organizacji 

   Kamińska, Agnieszka; Kotarba, Marcin; Stańczak, Janusz; Zajkowski, Andrzej; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2022)
   Opracowanie przeprowadza czytelnika przez skomplikowane procesy przygotowania strategii podstawowej, rozumianej jako strategia rozwoju organizacji nastawiona na uwzględnienie uwarunkowań rozwijającej się cywilizacji cyfrowej, ...
  • Przemysły kreatywne w Polsce : uwarunkowania i perspektywy 

   Kasprzak, Rafał (Warszawa : Kamon Consulting, 2013)
   Pierwsza w Polsce publikacja opisująca sektor kreatywny jako ważny element systemu społeczno – ekonomicznego gospodarki narodowej oraz wskazująca kluczowe uwarunkowania jego rozwoju. W książce pojawia się dotychczas nieobecny ...
  • Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce 

   Cichońska, Dominika; Domagała, Alicja; Dubas-Jakóbczyk, Katarzyna; Gałązka-Sobotka, Małgorzata; Gierczyński, Jakub; Holly, Romuald; Kempińska-Mirosławska, Bogumiła; Kędzior, Katarzyna; Kozierkiewicz, Adam; Michalak, Jacek; Rudawska, Iga; Rudka, Rafał; Rybarczyk-Szwajkowska, Anna; Rydlewska-Liszkowska, Izabela; Saryusz-Wolska, Hanna; Wiklińska, Monika; Wójcik, Marek; Wysocki, Mirosław J. (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2016)
   Regionalizacja uznawana jest za nieuchronną konsekwencję dokonującej się zmiany społecznej i gospodarczej – za reakcję na globalizację i zarazem swoisty lustrzany proces globalizacji. Obydwa te procesy – globalizacji i ...
  • Różne oblicza samozatrudnienia 

   Skrzek-Lubasińska, Małgorzata; Gródek-Szostak, Zofia (Oficyna Wydawnica SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
   Monografia stanowi próbę kategoryzacji zjawiska samozatrudnienia. Przeanalizowane zostały dotychczasowe badania naukowe i publikacje teoretyczne oraz oficjalne dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się ...
  • Systemy walutowe współczesnego świata 

   Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech; Jarosz-Nojszewska, Anna; Luszniewicz, Jacek; Dwilewicz, Łukasz; Podolska-Meducka, Aldona; Kaliński, Janusz; Jachowicz, Piotr (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
   Na wybór składają się dwie grupy opracowań. Pierwsza dotyczy prób zbudowania ponadnarodowych systemów walutowych, czy to o zasięgu regionalnym, czy światowym. Składają się na nią teksty: Jacka Luszniewicza o walucie złotej, ...
  • Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce 

   Holly, Romuald (Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2013)
   Książka, zgodnie z tytułem, na przykładzie organizacji ochrony zdrowia omawia rolę i miejsce ubezpieczenia we współczesnym polskim ustroju społecznej gospodarki rynkowej. Rolę i miejsce ubezpieczenia – jakie jest, jakie ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (45), Rolnictwo zrównoważone w erze globalizacji : zagrożenia i szanse 

   Kowalczyk, Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   Celem monografii jest odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie i stopniu współczesne procesy rozwojowe, zwłaszcza te wynikające z globalizacji, sprzyjają, a w jakim utrudniają realizację koncepcji rolnictwa zrównoważonego. ...
  • Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : trendy historyczne, narzędzia do analizy zdolności spłaty zadłużenia oraz postulaty zmian systemowych 

   Kluza, Krzysztof (Instytut Rozwoju Miast i Regionów & Texter, 2019)
   Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Trendy historyczne, narzędzia do analizy zdolności spłaty zadłużenia oraz postulaty zmian systemowych.
  • Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym 

   Rutecka, Joanna (Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, 2012)
   Niniejsza praca jest rozprawą doktorską napisaną i obronioną w 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej celem jest sklasyfikowanie i ustalenie tendencji zmian redystrybucji dochodowej występującej w systemach ...
  • Zarządzanie podatkami 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2008)
   Publikacja została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich zawarto ogólne zagadnienia odnoszące się do istoty zarządzania podatkami oraz instrumentów ograniczających ryzyko podatkowe. Druga część książki dotyczy ...