Show simple item record

dc.contributor.authorHolly, Romuald
dc.date.accessioned2018-08-03T10:40:44Z
dc.date.available2018-08-03T10:40:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHolly R., Regional strategy of health care and health policy - challenges and dilemmas, "Journal of Health Policy, Insurance and Management", 2014, vol..3, nr 15/5, s. 49-69.en
dc.identifier.issn1734-221Xen
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/472
dc.description.abstractRozważania autora artykułu zmierzają do identyfikacji najważniejszych uwarunkowań skuteczności i efektywności regionalnej polityki ochrony zdrowia służącej zarówno lepszemu zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych lokalnych społeczności, jak też realizującej cele polityki spójności. Kanwą prezentowanej w artykule refleksji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed polityką regionalną są dwuletnie badania w tym zakresie, których wyniki relacjonują teksty zamieszczone w trzech kolejnych tomach Journal of Health Policy, Insurance and Management (No XIII/III 2013, No XIV/IV 2014, No XV/V 2014). W efekcie prowadzonych rozważań autor wskazuje cztery grupy uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie stanowi warunek sine qua non skutecznej i efektywnej regionalnej polityki ochrony zdrowia realizującej zarówno strategiczne cele UE i rodzimego kraju, jak też służącej lepszemu zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu. Pierwsza grupa dotyczy uwarunkowań systemowo-organizacyjnych oraz fundamentalnych zasad konstruowania regionalnych strategii ochrony zdrowia i planowania bieżącej polityki zdrowotnej. Druga grupa odnosi się do zasad i sposobu funkcjonowania oraz merytorycznych i zarządczych kompetencji regionalnych władz – samorządowych i administracyjnych. Trzecią grupę tworzy brak kryteriów gromadzenia danych i doboru parametrów niezbędnych do konstruowania strategicznych planów ochrony zdrowia w regionie, a tym samym brak kryteriów oceny jej skuteczności i efektywności. Osobna grupa to problem braku wyrazistej, jednoznacznie spójnej strategii ochrony zdrowia osadzonej w teoretycznych imponderabiliach i zarazem w realiach polityki publicznej wynikających ze specyficznych, lokalnych uwarunkowań. Wynikajà stąd główne cele postulowanego przez autora przedsięwzięcia badawczego obejmującego równoległe projekty zorientowane przede wszystkim na: (1) poszukiwanie takich rozwiązań systemowych i legislacyjnych, które pozwoliłyby na opracowanie i rekomendowanie krajom i regionom UE wspólnego, jednolitego modelu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia w poszczególnych regionach oraz (2) formułowanie programów kształcenia kadr zarządczych w regionach, a także działań kształtujących właściwą dla współczesnych demokracji kulturę polityczną. Postulowane przedsięwzięcie badawcze będzie, zdaniem autora, istotnym wsparciem dla umacniania związku idei, celów i zadań polityki regionalizacji prowadzonej w ramach „małych, bliskich ojczyzn” z ideami spójności, konwergencji i harmonizacji służącymi integracji całej Unii Europejskiej.pl
dc.language.isoen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcohesivenessen
dc.subjectregionalizationen
dc.subjecthealthcare politics and policyen
dc.subjectspójnośćpl
dc.subjectregionalizacjapl
dc.subjectstrategia ochrony zdrowiapl
dc.subjectpolityka zdrowotnapl
dc.titleRegional strategy of health care and health policy -challenges and dilemmasen
dc.title.alternativeRegionalna strategia ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej – wyzwania i dylematypl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawieen
dc.contributor.organizationUniwersytet Medyczny w Łodzien
dc.contributor.translatorWest, James
dc.description.number15/5en
dc.description.physical49-69en
dc.description.volume3en
dc.title.journalJournal of Health Policy, Insurance and Managementen
dc.title.jurnalparallelPolityka Zdrowotnapl
dc.title.volumeTerritorialization of Health Politics and Policyen
dc.identifier.urlpublisherhttp://w.kiu.pl/strona,krajowy_instytut_ubezpieczen,29,0,29.htmlen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe