Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.authorFierla, Andrzej
dc.contributor.authorAdamska, Agata
dc.contributor.authorSokół, Hanna
dc.contributor.authorWierzbicka, Ewa
dc.contributor.authorGrygiel-Tomaszewska, Anna
dc.contributor.editorDec, Paweł
dc.date.accessioned2018-10-18T05:58:31Z
dc.date.available2018-10-18T05:58:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzewrotność współczesnych finansów / red. Dec P., Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2016.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-080-4pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/585
dc.descriptionEn el libro, los autores analizaron problemas importantes en el área de finanzas y economía, que estaban actualizados y no analizados críticamente por otros autores. Por lo tanto, los capítulos individuales contienen una visión patentada ya menudo muy crítica de los temas estudiados. Por otro lado, enfatizan el potencial de interferencia y mejora de los procesos o herramientas utilizadas allí. Por primera vez, la cuestión de gravar con impuestos las transacciones de derivados (como parte de planes más amplios para introducir un impuesto a las transacciones financieras) se ha tratado como la forma original. La complejidad misma del funcionamiento del mercado de derivados significa que puede tener temores legítimos sobre si la aplicación del impuesto planificado será efectiva y lo que tendrá un efecto en las actividades de muchos centros financieros globales. Una parte importante del estudio fue el análisis de la evaluación del estado de las instituciones financieras, desde el punto de vista de la estabilidad del sector financiero a nivel local e internacional. La razón de esto fue la duda legítima emergente, por la cual, antes de la reciente crisis, las herramientas y métodos desarrollados previamente para evaluar la situación económica y financiera de estas instituciones no se utilizaron a mayor escala. El libro también intenta un enfoque integral del riesgo y la incertidumbre en términos de buscar herramientas efectivas para reducir la incertidumbre. La información sobre el riesgo de liquidez financiera es otro aspecto analizado en el trabajo, especialmente porque se percibe como secundario en las empresas y carece de procedimientos sólidos para su ejecución. También se han presentado los resultados de investigaciones sobre productos de inversión en seguros y la controversia de su aplicación en la práctica. Hasta ahora, el desarrollo de todo tipo de políticas de inversión ha estado muy por delante de las regulaciones legales en esta área, y por lo tanto ha permitido casi cualquier configuración y distribución de las mismas. Concluir con una originalidad indiscutible y el valor del trabajo es hacer un análisis crítico de los problemas en el área de finanzas y economía, caracterizada por la bipolaridad y la engaño de la evaluación.es
dc.description.abstractW monografii pt. Przewrotność współczesnych finansów przeprowadzono analizę istotnych problemów z obszaru finansów i ekonomii, które były zarówno aktualne, jak i niepoddane krytycznej analizie przez innych autorów. Dlatego też poszczególne rozdziały zawierają autorskie i często właśnie bardzo krytyczne spojrzenie na badane zagadnienia. Z drugiej strony zaakcentowano w nich potencjalne możliwości ingerencji i udoskonaleń zachodzących tam procesów czy wykorzystywanych narzędzi. Po raz pierwszy tak oryginalnie ujęto kwestię opodatkowania transakcji instrumentami pochodnymi (w ramach szerszych planów wprowadzenia podatku od transakcji finansowych). Sama złożoność funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych powoduje, że można mieć słuszne obawy, czy egzekwowanie tak planowanego podatku będzie efektywne i jaki będzie miało skutek na działalność wielu światowych centrów finansowych. Ważną część opracowania stanowiła analiza oceny kondycji instytucji finansowych, z punktu widzenia stabilności sektora finansowego na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Przyczynkiem do niej były pojawiające się uzasadnione wątpliwości, dlaczego przed ostatnim kryzysem nie były na szerszą skalę wykorzystywane opracowane wcześniej narzędzia i metody do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych instytucji. W książce podjęto również próbę całościowego ujęcia ryzyka i niepewności, pod kątem poszukiwania skutecznych narzędzi ograniczających niepewność. Raportowanie ryzyka płynności finansowej, to kolejny aspekt poddany analizie w pracy, zwłaszcza, że jest ona postrzegana w przedsiębiorstwach drugorzędnie i brakuje solidnych procedur jego wykonywania. Przedstawiono także wyniki badań dotyczące ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i kontrowersji z ich stosowania w praktyce. Dotychczas rozwój wszelkiego rodzaju polis inwestycyjnych znacznie wyprzedzał uregulowania prawne w tym zakresie, a tym samym pozwalał na niemalże dowolne ich kształtowanie i dystrybuowanie. Konkludując niewątpliwą oryginalnością i walorem pracy jest dokonanie krytycznej analizy problemów z obszaru finansów i ekonomii, charakteryzujących się dwubiegunowością oraz zwodniczością oceny.pl
dc.description.abstractIn the book, the authors analyzed important problems in the area of ​​finance and economics, which were both up-to-date and not critically analyzed by other authors. Therefore, the individual chapters contain a proprietary and often very critical view of the issues studied. On the other hand, they emphasize the potential for interference and improvement of the processes or tools used there. For the first time, the issue of taxing derivatives transactions (as part of broader plans to introduce a tax on financial transactions) has been treated as the original way. The very complexity of the functioning of the derivatives market means that you may have rightful fears about whether the enforcement of the planned tax will be effective and what will have an effect on the activities of many global financial centers. An important part of the study was the analysis of the assessment of the condition of financial institutions, from the point of view of financial sector stability on the local and international level. The reason for this was the emerging legitimate doubt, why before the recent crisis, the previously developed tools and methods to assess the economic and financial standing of these institutions were not used on a larger scale. The book also attempts a comprehensive approach to risk and uncertainty in terms of seeking effective tools to reduce uncertainty. Reporting of financial liquidity risk is another aspect analyzed at work, especially since it is perceived secondary in enterprises and lacks robust procedures for its execution. The results of research regarding insurance investment products and the controversy of their application in practice have also been presented. So far, the development of all kinds of investment policies has been much ahead of the legal regulations in this area, and thus allowed almost any shaping and distribution of them. To conclude with unquestionable originality and the value of work is to make a critical analysis of problems in the area of ​​finance and economics, characterized by bipolarity and deceptiveness of the assessment.en
dc.description.abstractDans le livre, les auteurs ont analysé des problèmes importants dans le domaine de la finance et de l'économie, qui étaient à la fois d'actualité et non analysés de manière critique par d'autres auteurs. Par conséquent, les chapitres individuels contiennent une vision exclusive et souvent très critique des problèmes étudiés. D'autre part, ils soulignent le potentiel d'interférence et d'amélioration des processus ou des outils utilisés. Pour la première fois, la question de la taxation des transactions sur produits dérivés (dans le cadre de plans plus larges visant à introduire une taxe sur les transactions financières) a été traitée de la même manière. La complexité même du fonctionnement du marché des produits dérivés signifie que vous pouvez avoir des craintes légitimes quant à savoir si l'application de la taxe envisagée sera efficace et ce qui affectera les activités de nombreux centres financiers mondiaux. L’analyse de l’évaluation de la situation des institutions financières sous l’angle de la stabilité du secteur financier aux niveaux local et international a constitué une partie importante de l’étude. La raison en était le doute légitime naissant. Pourquoi, avant la crise récente, les outils et méthodes précédemment développés pour évaluer la situation économique et financière de ces institutions n'étaient pas utilisés à plus grande échelle. Le livre tente également une approche globale du risque et de l'incertitude en termes de recherche d'outils efficaces pour réduire l'incertitude. La déclaration du risque de liquidité financière est un autre aspect analysé au travail, d'autant plus qu'il est perçu comme secondaire par les entreprises et qu'il manque de procédures robustes pour son exécution. Les résultats de la recherche sur les produits d'investissement dans l'assurance et la controverse de leur application dans la pratique ont également été présentés. Jusqu'à présent, le développement de toutes sortes de politiques d'investissement a été beaucoup plus rapide que les réglementations légales en la matière, et a donc permis à presque toutes les façonner et les diffuser. Conclure avec une originalité incontestable et la valeur du travail, c’est faire une analyse critique des problèmes de la finance et de l’économie caractérisés par la bipolarité et le caractère trompeur de l’évaluation.fr
dc.description.abstractIn dem Buch analysierten die Autoren wichtige Probleme im Bereich Finanzen und Ökonomie, die sowohl aktuell als auch nicht kritisch von anderen Autoren analysiert wurden. Daher enthalten die einzelnen Kapitel eine proprietäre und oft sehr kritische Sicht auf die untersuchten Themen. Auf der anderen Seite betonen sie das Potenzial für Eingriffe und Verbesserungen der dort verwendeten Prozesse oder Werkzeuge. Zum ersten Mal wurde die Frage der Besteuerung von Derivatgeschäften (als Teil umfassenderer Pläne zur Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen) als ursprünglicher Weg behandelt. Die Komplexität des Funktionierens des Derivatemarktes bedeutet, dass Sie berechtigte Befürchtungen haben, ob die Durchsetzung der geplanten Steuer effektiv sein wird und welche Auswirkungen auf die Aktivitäten vieler globaler Finanzzentren haben wird. Ein wichtiger Teil der Studie war die Analyse der Bewertung des Zustands von Finanzinstituten unter dem Gesichtspunkt der Stabilität des Finanzsektors auf lokaler und internationaler Ebene. Der Grund dafür waren die aufkommenden berechtigten Zweifel, warum vor der jüngsten Krise die früher entwickelten Instrumente und Methoden zur Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage dieser Institutionen nicht in größerem Umfang genutzt wurden. Das Buch versucht auch einen umfassenden Ansatz für Risiko und Unsicherheit im Hinblick auf die Suche nach effektiven Werkzeugen zur Verringerung der Unsicherheit. Die Berichterstattung über das finanzielle Liquiditätsrisiko ist ein weiterer Aspekt, der bei der Arbeit analysiert wird, insbesondere da er in Unternehmen als zweitrangig angesehen wird und es keine robusten Verfahren für seine Ausführung gibt. Die Forschungsergebnisse zu Versicherungsanlageprodukten und die Kontroverse über ihre Anwendung in der Praxis wurden ebenfalls vorgestellt. Bis jetzt hat die Entwicklung aller Arten von Investitionspolitik den gesetzlichen Vorschriften in diesem Bereich weit voraus und erlaubte so fast jede Formung und Verteilung von ihnen. Mit unbestreitbarer Originalität und dem Wert von Arbeit zu schließen, ist eine kritische Analyse von Problemen im Bereich der Finanzen und der Wirtschaft, gekennzeichnet durch Bipolarität und Täuschung der Bewertung.de
dc.description.abstractВ книге авторы проанализировали важные проблемы в области финансов и экономики, которые были как последними, так и не критикованными другими авторами. Поэтому отдельные главы содержат частное и часто очень критичное представление об изученных проблемах. С другой стороны, они подчеркивают возможность вмешательства и улучшения используемых там процессов или инструментов. Впервые вопрос о налогообложении производных финансовых инструментов (в рамках более широких планов введения налога на финансовые операции) рассматривался как первоначальный. Сама сложность функционирования рынка деривативов означает, что у вас могут быть обоснованные опасения по поводу эффективности исполнения запланированного налога и того, что повлияет на деятельность многих глобальных финансовых центров. Важной частью исследования был анализ оценки состояния финансовых институтов с точки зрения стабильности финансового сектора на местном и международном уровнях. Причина этого заключалась в появлении законных сомнений, почему до недавнего кризиса ранее разработанные инструменты и методы оценки экономического и финансового положения этих учреждений не использовались в более широких масштабах. В книге также делается попытка комплексного подхода к риску и неопределенности с точки зрения поиска эффективных инструментов для уменьшения неопределенности. Отчетность о риске финансовой ликвидности - это еще один аспект, проанализированный на работе, тем более, что он воспринимается как вторичный на предприятиях и не имеет надежных процедур его исполнения. Также были представлены результаты исследований в области страховых инвестиционных продуктов и противоречия их применения на практике. До сих пор разработка всех видов инвестиционной политики намного опережала законодательные нормы в этой области и, таким образом, позволяла практически любой их формирование и распределение. В заключение с неоспоримой оригинальностью и ценностью работы необходимо провести критический анализ проблем в области финансов и экономики, характеризующихся биполярностью и обманчивостью оценки.ru
dc.description.abstractNel libro, gli autori hanno analizzato problemi importanti nel campo della finanza e dell'economia, che erano entrambi aggiornati e non analizzati criticamente da altri autori. Pertanto, i singoli capitoli contengono una visione proprietaria e spesso molto critica delle questioni studiate. D'altra parte, sottolineano il potenziale di interferenza e miglioramento dei processi o degli strumenti utilizzati. Per la prima volta, la questione della tassazione delle transazioni in derivati ​​(come parte di piani più ampi per introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie) è stata trattata come la modalità originale. La stessa complessità del funzionamento del mercato dei derivati ​​significa che potresti avere timori legittimi sul fatto che l'applicazione della tassa pianificata sarà efficace e che cosa avrà un impatto sulle attività di molti centri finanziari globali. Una parte importante dello studio è stata l'analisi della valutazione della condizione delle istituzioni finanziarie, dal punto di vista della stabilità del settore finanziario a livello locale e internazionale. La ragione di ciò è stata l'emergente dubbio legittimo, perché prima della recente crisi, gli strumenti e i metodi precedentemente sviluppati per valutare la posizione economica e finanziaria di queste istituzioni non erano utilizzati su una scala più ampia. Il libro tenta anche un approccio globale al rischio e all'incertezza in termini di ricerca di strumenti efficaci per ridurre l'incertezza. La segnalazione del rischio di liquidità finanziaria è un altro aspetto analizzato al lavoro, soprattutto perché è percepito come secondario nelle imprese e manca di procedure robuste per la sua esecuzione. Sono stati anche presentati i risultati della ricerca sui prodotti di investimento assicurativi e le controversie sulla loro applicazione pratica. Finora, lo sviluppo di tutti i tipi di politiche di investimento è stato molto più avanti rispetto alle normative legali in questo settore, e quindi ha permesso quasi qualsiasi forma e distribuzione di loro. Concludere con l'originalità indiscutibile e il valore del lavoro è fare un'analisi critica dei problemi nell'area della finanza e dell'economia, caratterizzata da bipolarità e ingannevolezza della valutazione.it
dc.description.abstract在這本書中,作者分析了金融和經濟領域的重要問題,這些問題既是最新的,也沒有得到其他作者的批判性分析。因此,各個章節包含對所研究問題的專有且通常非常關鍵的觀點。另一方面,他們強調干擾和改進那裡使用的過程或工具的可能性。 對衍生品交易徵稅的問題(作為對金融交易徵稅的更廣泛計劃的一部分)第一次被視為原始方式。衍生品市場運作的複雜性意味著您可能有理由擔心計劃稅的執行是否有效以及會對許多全球金融中心的活動產生什麼影響。該研究的一個重要部分是從金融部門在地方和國際層面穩定的角度分析對金融機構狀況的評估。造成這種情況的原因是新出現的合理懷疑,為什麼在最近的危機之前,以前開發的用於評估這些機構的經濟和財務狀況的工具和方法沒有得到更大規模的使用。本書還嘗試採用綜合方法來尋找風險和不確定性,尋求有效的工具來減少不確定性。報告金融流動性風險是工作中分析的另一個方面,特別是因為它在企業中被認為是次要的,並且缺乏執行的強有力程序。還介紹了有關保險投資產品的研究結果及其在實踐中應用的爭議。到目前為止,各種投資政策的發展遠遠超過了該領域的法律規定,因此幾乎可以對其進行任何形成和分配。 最後,無可置疑的原創性和工作價值的結論是對金融和經濟領域的問題進行批判性分析,其特點是兩極和評估的欺騙性。other
dc.description.abstract本書では、著者は、最新のものであり、他の著者によって批判的に分析されていない、金融と経済の分野における重要な問題を分析した。したがって、個々の章には、調査された問題の独自の、そしてしばしば非常に重要なビューが含まれています。一方、彼らは、そこで使用されるプロセスやツールの干渉や改善の可能性を強調している。 はじめて、デリバティブ取引に課税する問題(金融取引に税制を導入するための広範な計画の一環として)が元々の方法として扱われてきた。デリバティブ市場の機能の非常に複雑なことは、計画税の施行が効果的かどうか、そして多くのグローバルな金融センターの活動に何が影響を与えるかについて正当な懸念を抱く可能性があることを意味します。この研究の重要な部分は、金融機関の地方および国際レベルでの安定性の観点から、金融機関の状態の評価の分析であった。その理由は、最近の危機以前に、これらの機関の経済的および財務的立場を評価するために以前に開発されたツールおよび方法が、より大規模に使用されなかった理由が、正当な疑いが出てきたことです。この本はまた、不確実性を減らすための効果的なツールを模索するという観点から、リスクと不確実性に対する包括的なアプローチを試みている。金融流動性リスクの報告は、特に企業では二次的であると認識され、実行のための堅牢な手順がないため、職場で分析される別の側面です。保険投資商品の研究成果と実際に適用されている論争も提示されている。これまでのところ、あらゆる種類の投資政策の策定は、この分野の法規制よりもずっと前に行われており、そのため、ほとんどすべての形や流通が可能になっています。 確かな独創性をもって結論づけ、仕事の価値は、評価の双極性と欺瞞性を特徴とする金融と経済の分野における問題の批判的分析を行うことです。other
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowapl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectFinansepl
dc.subjectinstrumenty pochodnepl
dc.subjectbankructwopl
dc.subjectzagrożenie upadłosciąpl
dc.subjectmetody predykcjipl
dc.subjectniepewnośćpl
dc.subjectzarządzanie finansamipl
dc.subjectpłynnośćpl
dc.subjectryzyko płynnościpl
dc.subjectgotówkapl
dc.subjectubezpieczeniapl
dc.subjectFinanceen
dc.subjectderivativesen
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectbankruptcy risken
dc.subjectprediction methodsen
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectfinancial managementen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectliquidity risken
dc.subjectcashen
dc.subjectinsuranceen
dc.subjectFinanzende
dc.subjectDerivatede
dc.subjectKonkursde
dc.subjectKonkursrisikode
dc.subjectPrognosemethodende
dc.subjectUnsicherheitde
dc.subjectFinanzmanagementde
dc.subjectLiquiditätde
dc.subjectLiquiditätsrisikode
dc.subjectBarmittelde
dc.subjectVersicherungende
dc.subjectFinancefr
dc.subjectproduits dérivésfr
dc.subjectfaillitefr
dc.subjectrisque de faillitefr
dc.subjectméthodes de prévisionfr
dc.subjectincertitudefr
dc.subjectgestion financièrefr
dc.subjectliquiditéfr
dc.subjectrisque de liquiditéfr
dc.subjecttrésoreriefr
dc.subjectassurancefr
dc.subjectФинансыru
dc.subjectдеривативыru
dc.subjectбанкротствоru
dc.subjectриск банкротстваru
dc.subjectметоды прогнозированияru
dc.subjectнеопределенностьru
dc.subjectфинансовый менеджментru
dc.subjectликвидностьru
dc.subjectриск ликвидностиru
dc.subjectденежные средстваru
dc.subjectстрахованиеru
dc.subjectFinanzases
dc.subjectderivadoses
dc.subjectquiebraes
dc.subjectriesgo de quiebraes
dc.subjectmétodos de predicciónes
dc.subjectincertidumbrees
dc.subjectgestión financieraes
dc.subjectliquidezes
dc.subjectriesgo de liquidezes
dc.subjectefectivoes
dc.subjectseguros.es
dc.subjectFinanzait
dc.subjectderivatiit
dc.subjectbancarottait
dc.subjectrischio di fallimentoit
dc.subjectmetodi di previsioneit
dc.subjectincertezzait
dc.subjectgestione finanziariait
dc.subjectliquiditàit
dc.subjectrischio di liquiditàit
dc.subjectcassait
dc.subjectassicurazioneit
dc.subject金融,衍生品,破產,破產風險,預測方法,不確定性,財務管理,流動性,流動性風險,現金,保險other
dc.subjectファイナンス、デリバティブ、破産、破産リスク、予測方法、不確実性、財務管理、流動性、流動性リスク、現金、保険other
dc.titlePrzewrotność współczesnych finansówpl
dc.title.alternativePerversity of contemporary financesen
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical194pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.