Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Quine'a koncepcja etyki znaturalizowanej 

  Rosiak-Zięba, Ewa (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2016)
  Artykuł poświęcony jest metaetycznej koncepcji Willarda Van Ormana Quine'a przedstawionej w eseju pt. „O naturze wartości moralnych”. Jej założenia zasadniczo pozostają w zgodzie ze sformułowanym przez niego programem tzw. ...
 • Charakterystyka systemu bankowego - uwarunkowania instytucjonalne 

  Zaleska, Małgorzata (Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu zaprezentowano rolę instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym banku centralnego, nadzoru nad rynkiem finansowym i systemu gwarantowania depozytów. Integralną częścią opracowania jest określenie roli ...
 • Nadzór nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego 

  Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu zaprezentowano i omówiono rolę nadzoru nad rynkiem finansowym. Szczególną uwagę poświęcono organizacji i modelom funkcjonowania nadzoru, a także przedmiotowemu zakresowi oddziaływania nadzoru bankowego. ...
 • Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku 

  Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu przedstawiono ilościowe i jakościowe metody oceny sytuacji finansowej banku. Wśród ilościowych metod omówiono m.in. analizę wskaźnikową rentowności, wypłacalności oraz jakości portfela aktywów. Prezentację ...
 • Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów 

  Koleśnik, Jan (Difin, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono dwa pozostałych (obok europejskiego nadzoru bankowego) komponenty unii bankowej, tj. europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji banków. Wskazane zostały nie tylko znane ...
 • Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CRD 

  Koleśnik, Jan (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007)
  W opracowaniu przedstawiono postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej wydanej przez Komitet Bazylejski oraz jej unijnej wersji, tj. Dyrektywy CRD. Wskazane zostały zasady wyznaczania współczynnika wypłacalności, wymogów ...
 • System gwarantowania depozytów 

  Zaleska, Małgorzata (Difin, 2007)
  W opracowaniu omówiono i oceniono działalność gwarancyjną, pomocową i analityczną systemów gwarantowania depozytów. Wyżej wskazane rozważania poprzedzono określeniem roli systemów gwarantowania depozytów w stabilizowaniu ...
 • Unia bankowa - koncepcja i wyzwania 

  Zaleska, Małgorzata (DIFIN, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono założenia unii bankowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowego i podmiotowego oddziaływania oraz organizacji europejskiego nadzoru bankowego. Rozważania wzbogacone zostały elementami oceny ...
 • Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu 

  Zaleska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
  W opracowaniu przedstawiono przyczyny i skutki współczesnego kryzysu finansowego, a także ocenę zmian w zasadach gwarantowania depozytów wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskiej.
 • Bibliografia prac profesora Zbigniewa Landaua 

  Jarosz, Anna (Szkoła Główna Handlowa, 2001)
  Bibliografia prac prof. dr hab. Zbigniewa Landaua została przygotowana z okazji jubileuszu 45-lecia jego pracy naukowej. Prezentuje prace Profesora z lat 1956-2000 w układzie chronologicznym. W obrębie poszczególnych lat ...