Recent Submissions

 • Reklama : pomiędzy informacją a manipulacją 

  Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  An advertisement affects consumer’s attitudes and behaviors – and therefore is a message, using all possible means and techniques to inform about the product and encourage its purchase. The ad helps to build a positive ...
 • Wpływ mass mediów na życie społeczne 

  Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Człowiek żyje w świecie stworzonym przez media. I nie chodzi tylko o to, że media są dla nas źródłem informacji o świecie, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości, łączą nas z innymi ludźmi. Wydaje się, że nie moglibyśmy ...
 • Bezrobocie i wykluczenie 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  The change of Poland’s political system in 1989 and introduction of the market economy created a new situation on the labour market. In the first period of transformation, there was a rapid fall in the number of working ...
 • Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo a praktyka 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  All paid holiday leave before Poland regained its independence was a privilege available only to selected groups of employees, mostly civil servants with high qualifications and employed in senior positions or persons in ...
 • Drogi i bezdroża polskiego rolnictwa 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Polish agriculture, from the beginning of the systemic transformation in 1989, came a long way from the agriculture functioning in the system of the centrally planned economy to the modern, and still modernizing, capitalist ...
 • Ubezpieczenie emerytalne robotników w Polsce w latach 1918–1939 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Gajt Wydawnictwo, 2012)
  The Polish state, which came into existence after the World War I, composed mainly of lands, that for almost one and a half of a century remained under Russian, German, and Austrian annexation. Different level of development ...
 • Działalność i organizacja Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie w latach 1919-1933 

  Jarosz-Nojszewska, Anna ("Gajt" Wydawnictwo, 2015)
  The text presents the history and operation of Accidents Insurance Company in Lwów from gaining the independence of Poland until its liquidation in 1933 due to the integration of insurance business in 1933 on account of a ...
 • Polsko-niemiecka umowa w sprawie ubezpieczeń społecznych z 11 czerwca 1931 roku 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  Państwo polskie, gdy odzyskało niepodległość po I wojnie światowej, składało się z ziem należących wcześniej do trzech różnych organizmów państwowych. Ziemie dawnego zaboru pruskiego oraz przyłączonego do Polski w 1922 ...
 • Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918-1939 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Jednym z najważniejszych problemów społecznych II Rzeczypospolitej była sprawa ubezpieczeń społecznych robotników przemysłowych i robotników rolnych. Wynikało to z jednej strony z ogromnego zapotrzebowania na różne ...
 • Wyższa Szkoła Handlowa 1915-1933 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006)
  Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawia losy uczelni w okresie 1915-1933, kiedy funkcjonowała ona pod nazwą Wyższa Szkoła Handlowa. W 1915 r. niemieckie ...
 • Powstanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jej kampusu 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2015)
  Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Omawia powstanie i rozwój kampusu SGH w okresie międzywojennym. Opracowano wówczas projekt budowy kampusu, którego realizację ...
 • Ubezpieczenie od bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitej 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2012)
  Artykuł przedstawia wprowadzenie w Drugiej Rzeczypospolitej ubezpieczenia na wypadek braku pracy oraz jego ewolucję w okresie międzywojennym. W latach 1918-1939 polityka państwowa wobec bezrobocia, a w związku z tym i wobec ...
 • Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The aim of this paper is to present the main issues related to the functioning of social insurance in the Polish part of Upper Silesia. In the interwar period, the Silesian Region was guaranteed with autonomy. In accordance ...
 • "Monitor Polski" Rady Regencyjnej jako czasopismo publicystyczne. Zarys problemu 

  Łazor, Jerzy (Archiwum Główne Akt Dawnych : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna : Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  "Monitor Polski" pełnił w 1918 roku dwojaką rolę: publikatora i oficjalnego czasopisma publicystycznego Rady Regencyjnej. Artykuł stanowi analizę typów treści prezentowanych na łamach czasopisma w tym okresie. Pokazuje, ...
 • Wywóz polskiego sprzętu do Palestyny w okresie międzywojennym 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Gajt, 2010)
  Artykuł opisuje handel bronią (w tym jej przemyt) między Drugą Rzecząpospolitą a Palestyną. Handel ten pojawił się w drugiej połowie lat 30. jako forma wsparcia projektu syjonistycznego przez polskie władze.
 • Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The article follows the evolving migration policy of interwar Poland. It posits that through- out the entire period the state tried to increase the number of emigrants from Poland, and restrict the number of immigrants. ...
 • Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance 

  Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co.- KG, 2014)
  Autarky was an important part of the Soviet economic model which emerged in the early 1930s. After this model had been forced onto other Eastern European countries during the Szklarska Poręba Conference in 1947, the economy ...
 • Wstęp 

  Łazor, Jerzy (Muzeum Historii Polski, 2017)
  „Moje wspomnienia” to polityczna autobiografia prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej. Stanisław Wojciechowski opowiedział swoje życie jako walkę o byt państwowy Polski. Czytelnikom tej relacji autor może wydać się szlachetnym ...
 • Umiędzynarodowienie branży fonograficznej 

  Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, zgodnie z teorią biznesu międzynarodo- wego, może przybierać postać: eksportu, porozumień kooperacyjnych oraz zagranicz- nych inwestycji bezpośrednich . Wszystkie trzy wymienione ...
 • Gra o „czarne złoto”. NSZZ „Solidarność” wobec skutków skrócenia czasu pracy w górnictwie węgla kamiennego (od sierpnia 1980 do maja 1981 r.) 

  Luszniewicz, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016)
  The article explores how developments in Polish coal mining interacted with the creation of NSZZ “Solidarność”. The author shows how demand for coal affected working hours, and salaries, and how the new union’s fight for ...

View more