Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Wywóz polskiego sprzętu do Palestyny w okresie międzywojennym 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Gajt, 2010)
  Artykuł opisuje handel bronią (w tym jej przemyt) między Drugą Rzecząpospolitą a Palestyną. Handel ten pojawił się w drugiej połowie lat 30. jako forma wsparcia projektu syjonistycznego przez polskie władze.
 • Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy 

  Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The article follows the evolving migration policy of interwar Poland. It posits that through- out the entire period the state tried to increase the number of emigrants from Poland, and restrict the number of immigrants. ...
 • Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance 

  Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co.- KG, 2014)
  Autarky was an important part of the Soviet economic model which emerged in the early 1930s. After this model had been forced onto other Eastern European countries during the Szklarska Poręba Conference in 1947, the economy ...
 • Wstęp 

  Łazor, Jerzy (Muzeum Historii Polski, 2017)
  „Moje wspomnienia” to polityczna autobiografia prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej. Stanisław Wojciechowski opowiedział swoje życie jako walkę o byt państwowy Polski. Czytelnikom tej relacji autor może wydać się szlachetnym ...
 • Umiędzynarodowienie branży fonograficznej 

  Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, zgodnie z teorią biznesu międzynarodo- wego, może przybierać postać: eksportu, porozumień kooperacyjnych oraz zagranicz- nych inwestycji bezpośrednich . Wszystkie trzy wymienione ...
 • Gra o „czarne złoto”. NSZZ „Solidarność” wobec skutków skrócenia czasu pracy w górnictwie węgla kamiennego (od sierpnia 1980 do maja 1981 r.) 

  Luszniewicz, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016)
  The article explores how developments in Polish coal mining interacted with the creation of NSZZ “Solidarność”. The author shows how demand for coal affected working hours, and salaries, and how the new union’s fight for ...
 • Pod znakiem reglamentacji dewizowej. Europejski system walutowy w latach trzydziestych 

  Łazor, Jerzy (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  The article explores the coherence of monetary systems in Europe after the Great Depression. It shows that while exchange rates remained more stable than in early 1930s, this was neither the result of international ...
 • Perła Korony Brytyjskiej. Kolonialny system pieniężny Indii 

  Łazor, Jerzy (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
  Under British rule the Indian rupee was initially a silver currency, then, since the late XIX century, the subcontinent adopted the gold exchange standard, and finally, in 1931, the currency left gold entirely, following ...
 • Quine'a koncepcja etyki znaturalizowanej 

  Rosiak-Zięba, Ewa (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2016)
  Artykuł poświęcony jest metaetycznej koncepcji Willarda Van Ormana Quine'a przedstawionej w eseju pt. „O naturze wartości moralnych”. Jej założenia zasadniczo pozostają w zgodzie ze sformułowanym przez niego programem tzw. ...
 • Charakterystyka systemu bankowego - uwarunkowania instytucjonalne 

  Zaleska, Małgorzata (Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu zaprezentowano rolę instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym banku centralnego, nadzoru nad rynkiem finansowym i systemu gwarantowania depozytów. Integralną częścią opracowania jest określenie roli ...
 • Nadzór nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego 

  Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu zaprezentowano i omówiono rolę nadzoru nad rynkiem finansowym. Szczególną uwagę poświęcono organizacji i modelom funkcjonowania nadzoru, a także przedmiotowemu zakresowi oddziaływania nadzoru bankowego. ...
 • Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku 

  Zaleska, Małgorzata (Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007)
  W opracowaniu przedstawiono ilościowe i jakościowe metody oceny sytuacji finansowej banku. Wśród ilościowych metod omówiono m.in. analizę wskaźnikową rentowności, wypłacalności oraz jakości portfela aktywów. Prezentację ...
 • Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów 

  Koleśnik, Jan (Difin, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono dwa pozostałych (obok europejskiego nadzoru bankowego) komponenty unii bankowej, tj. europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji banków. Wskazane zostały nie tylko znane ...
 • Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CRD 

  Koleśnik, Jan (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007)
  W opracowaniu przedstawiono postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej wydanej przez Komitet Bazylejski oraz jej unijnej wersji, tj. Dyrektywy CRD. Wskazane zostały zasady wyznaczania współczynnika wypłacalności, wymogów ...
 • System gwarantowania depozytów 

  Zaleska, Małgorzata (Difin, 2007)
  W opracowaniu omówiono i oceniono działalność gwarancyjną, pomocową i analityczną systemów gwarantowania depozytów. Wyżej wskazane rozważania poprzedzono określeniem roli systemów gwarantowania depozytów w stabilizowaniu ...
 • Unia bankowa - koncepcja i wyzwania 

  Zaleska, Małgorzata (DIFIN, 2013)
  W opracowaniu przedstawiono założenia unii bankowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowego i podmiotowego oddziaływania oraz organizacji europejskiego nadzoru bankowego. Rozważania wzbogacone zostały elementami oceny ...
 • Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu 

  Zaleska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
  W opracowaniu przedstawiono przyczyny i skutki współczesnego kryzysu finansowego, a także ocenę zmian w zasadach gwarantowania depozytów wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskiej.
 • Bibliografia prac profesora Zbigniewa Landaua 

  Jarosz, Anna (Szkoła Główna Handlowa, 2001)
  Bibliografia prac prof. dr hab. Zbigniewa Landaua została przygotowana z okazji jubileuszu 45-lecia jego pracy naukowej. Prezentuje prace Profesora z lat 1956-2000 w układzie chronologicznym. W obrębie poszczególnych lat ...