Wyświetlanie pozycji 1-20 z 252

  • Systemy walutowe współczesnego świata 

   Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2018)
   Na wybór składają się dwie grupy opracowań. Pierwsza dotyczy prób zbudowania ponadnarodowych systemów walutowych, czy to o zasięgu regionalnym, czy światowym. Składają się na nią teksty: Jacka Luszniewicza o walucie złotej, ...
  • Ekonomiczny wymiar otwartych danych - pomiędzy mitem a rzeczywistością 

   Janowska, Anna Anetta (2016)
   Obecnie przyjmuje się, że idea otwartości jest kluczowa dla zrozumienia potencjału ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, zarówno w ujęciu społecznym i politycznym, jak i gospodarczym. Co więcej, uważa ...
  • Import and Export of Polish Coal in the Interwar Period 

   Łazor, Jerzy (2017)
   The article analyses the evolution of geographical and price evolution of Polish exports of coal, and explains the much smaller imports. Using detailed statistical data, it shows how state intervention (via support for and ...
  • Wywóz polskiego sprzętu do Palestyny w okresie międzywojennym 

   Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Gajt, 2010)
   Artykuł opisuje handel bronią (w tym jej przemyt) między Drugą Rzecząpospolitą a Palestyną. Handel ten pojawił się w drugiej połowie lat 30. jako forma wsparcia projektu syjonistycznego przez polskie władze.
  • Przemysły kultury w erze dostępu 

   Janowska, Anna Anetta (2017)
   Przemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. ...
  • Polenrisiko. Instytucjonalne ograniczenia handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej 

   Łazor, Jerzy (2016)
   The article explores institutional obstacles to the growth of Polish interwar foreign trade. Looking at interwar analyses of private entities and governmental agencies engaged in the trade, it shows the endemic organisational ...
  • Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy 

   Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
   The article follows the evolving migration policy of interwar Poland. It posits that through- out the entire period the state tried to increase the number of emigrants from Poland, and restrict the number of immigrants. ...
  • Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance 

   Łazor, Jerzy; Morawski, Wojciech (Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co.- KG, 2014)
   Autarky was an important part of the Soviet economic model which emerged in the early 1930s. After this model had been forced onto other Eastern European countries during the Szklarska Poręba Conference in 1947, the economy ...
  • Wstęp 

   Łazor, Jerzy (Muzeum Historii Polski, 2017)
   „Moje wspomnienia” to polityczna autobiografia prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej. Stanisław Wojciechowski opowiedział swoje życie jako walkę o byt państwowy Polski. Czytelnikom tej relacji autor może wydać się szlachetnym ...
  • Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce 

   Mazur, Jolanta; Rószkiewicz, Małgorzata; Strzyzewska, Marianna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
   Celem książki jest zidentyfikowanie związku pomiędzy zorientowaniem przedsiębiorstwa na wiedzę a jego wynikami finansowymi. Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy z ekonomicznego punktu widzenia warto inwestować ...
  • Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu 

   Masłoń, Anna; Jasiński, Michał (2017)
   Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań ...
  • Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska 

   Janowska, Anna Anetta (2014)
   Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych na poziomie UE, dotyczących otwierania cyfrowych zasobów, takich jak wytwory kultury, prace naukowe bądź materiały edukacyjne, wraz z rozpoznaniem ich motywów oraz skutków. ...
  • Spór o dostęp do dóbr kultury – czas na innowacyjne modele biznesowe 

   Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2014)
   Rewolucja technologiczna zainicjowała istotne zmiany w przemysłach kultury, szczególnie tych, które wytwarzają dobra informacyjne . Doszło do swego rodzaju konfliktu pomiędzy konsumentami, którzy chcą mieć szeroki dostęp ...
  • Granice niezmienności stóp procentowych 

   Masiukiewicz, Piotr (Związek Banków Polskich : Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2017)
   Stabilność warunków oszczędzania i kredytowania dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw stanowi ważny czynnik zarówno tworzenia długoterminowych oszczędności jak i inwestycji. Stan długoterminowego oszczędzania w ...
  • L’Etat comme catalyseur de la culture ouverte? Quelle politique culturelle et quelles médiations face aux circuits informels de la culture? 

   Janowska, Anna Anetta (L'Harmattan, 2016)
   Le rôle de l’Etat par rapport au secteur de la culture est de stimuler le développement de celle-ci et d’inciter les citoyens à participer à la culture. Sous la révolution numérique, ce rôle a dû évoluer. L’objectif de cet ...
  • ICT and ‘Free’ Culture. An Analysis of New Business Models for Cultural Goods on the Internet 

   Janowska, Anna Anetta (2016)
   The technological breakthrough has induced fundamental changes in cultural industries, especially those producing informational goods, e.g. book and press publishing, television and radio production, film production, music ...
  • Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy 

   Janowska, Anna Anetta (2016)
   „Wolny” czy inaczej „otwarty” dostęp to pojęcie, które zaczęło być przedmiotem dyskusji, również naukowej, wraz z rozwojem internetu. Mówi się o wolnym, otwartym dostępie do dóbr kultury, do zasobów wiedzy i zasobów ...
  • Umiędzynarodowienie branży fonograficznej 

   Janowska, Anna Anetta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, zgodnie z teorią biznesu międzynarodo- wego, może przybierać postać: eksportu, porozumień kooperacyjnych oraz zagranicz- nych inwestycji bezpośrednich . Wszystkie trzy wymienione ...
  • L’industrie du disque et sa chaîne de valeur après le virage numérique – quels défis pour la créativité des artistes ? 

   Janowska, Anna Anetta (Industries Culturelles et Creation Artistique, 2018)
   Le virage numérique, en offrant aux artistes une puissance sans précédent se manifestant par une indépendance et une liberté artistique, ainsi que par la possibilité d’intervenir à tous les maillons de la chaîne de valeur, ...
  • Value creation in the service economy 

   Kuźnar, Andżelika (Warsaw School of Economics, 2016)
   This book consists of five chapters. The first one deals with the historic perspective of services within the economic literature. It introduces, primarily, the classical approach, represented by the writings and observations ...