Now showing items 1-20 of 365

  • Digitalization and Competitiveness in the Logistics Service Industry 

   Cichosz, Marzenna (2018-12)
   This study aims to present changes that are taking place in the market of logistics services as a result of the development of digital technologies and show their influence on the business models of logistics service ...
  • Otwarte innowacje: technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych 

   Cichosz, Marzenna (2018-04)
   Artykuł ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na ryn-ku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność, a jed-nocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jakw wyniku otwarcia procesu innowacji i ...
  • Zależność pomiędzy aktywnością naukową kadr akademickich a jakością kształcenia 

   Rocki, Marek (2019-03)
   Analizy jakości kształcenia w szkołach wyższych często wiążą wysoką jakość z aktywnością naukową pracowników jednostki prowadzącej studia. Opublikowanie przez Narodowe Centrum Nauki zestawienia wnioskodawców w konkursach ...
  • Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji 

   Trzebiński, Wojciech (2018)
   Artykuł stanowi doniesienie z trwającego projektu badawczego na temat mechanizmów decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktu. W ramach tego projektu badane są sposoby agregacji przez konsumentów oceny produktu ...
  • Rola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstw 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2018)
   Organizacje potrzebują legitymacji, aby przetrwać, dlatego wykorzystują różne możliwości jej zdobycia i utrzymania. Jedną z nich jest wykazanie, że ich wartości organizacyjne są zgodne z normatywnymi oczekiwaniami ...
  • Reklama : pomiędzy informacją a manipulacją 

   Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
   An advertisement affects consumer’s attitudes and behaviors – and therefore is a message, using all possible means and techniques to inform about the product and encourage its purchase. The ad helps to build a positive ...
  • Wpływ mass mediów na życie społeczne 

   Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Człowiek żyje w świecie stworzonym przez media. I nie chodzi tylko o to, że media są dla nas źródłem informacji o świecie, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości, łączą nas z innymi ludźmi. Wydaje się, że nie moglibyśmy ...
  • Planowanie przebiegu projektów 

   Trocki, Michał; Wyrozębski, Paweł; Bukłaha, Emil; Grucza, Bartosz; Juchniewicz, Mateusz; Metelski, Witalij (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Planowanie, albo jak to trafnie ujmują autorzy opracowania „preparacja działań” jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu projektami. Większość problemów pojawiających się w fazie realizacji projektów ma swoją przyczynę ...
  • Dług bankowy jako przykład długu pośredniego 

   Felis, Paweł (Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014)
   W rozdziale zawarto charakterystykę długu pośredniego; wyselekcjonowano czynniki wyboru banku i kredytu w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa; zwrócono uwagę na implikacje umowy kredytu dla przedsiębiorcy na gruncie ...
  • Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego 

   Felis, Paweł (Wydawnictwo Sejmowe, 2016)
   W rozdziale wskazano na niektóre aspekty o charakterze ogólnym (struktura; efektywność i sprawność; a także determinanty systemu podatkowego), które powinny być uwzględnione przy formułowaniu jednolitej i spójnej koncepcji ...
  • Wpływ sytuacji kryzysowych na reputacje-ujęcie sektorowe 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2017)
   Negatywny wpływ sytuacji kryzysowych zazwyczaj jest rozpatrywany z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zbadanie, czy istnieje dodatkowy wpływ kryzysów, który odnosi się do reputacji sektora. Artykuł ...
  • Zasoby niematerialne a wartość rynkowa przedsiębiorstw rozwijających się poprzez fuzje i przejęcia 

   Korpus, Joanna (2015)
   W artykule ukazano rolę zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano wyniki badań, których głównym celem było oszacowanie wartości zasobów niematerialnych spółek uczestniczących w ...
  • Marketing - między koncentracją na kliencie a orientacją na interesariuszy 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2015)
   Marketing, mimo swojej ponad stuletniej tradycji, pozostaje dziedziną stosunkowo młodą o nieukształtowanej jeszcze w pełni tożsamości i podlegającą ciągłemu rozwojowi. Celem rozważań jest przedstawienie jednego z możliwych ...
  • Cause related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2013)
   Przedsiębiorstwa przejawiają rosnącą troskę dotyczącą zarządzania kwestiami społecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w podejmowaniu wielu szeregu inicjatyw pozwalających na łączenie potrzeb organizacji z potrzebami ...
  • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

   Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
  • Rozwój organizacji pozarządowych jako czynnik ryzyka reputacyjnego 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2016)
   Ryzyko reputacyjne traktowane jest jako jedno z największych zagrożeń dla przedsiębiorstw, ale w literaturze akademickiej zjawisko to nie zostało dotąd dobrze opisane. Celem rozważań jest prezentacja ryzyka reputacyjnego ...
  • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
   Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...
  • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
   Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...
  • Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej 

   Korpus, Joanna; Banach, Łukasz (2017)
   W artykule przedstawiono charakterystykę sektora i przedsiębiorstw nowych technologii, wskazano istotną cechę wtórną tych podmiotów, a mianowicie ich dużą skłonność do internacjonalizacji i rozwoju poprzez fuzje i przejęcia. ...
  • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw technologicznych 

   Korpus, Joanna; Banach, Łukasz (2017)
   W artykule przedstawiono strategiczne wybory przedsiębiorstw high-tech związane z realizacją strategii rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na źródła pozyskiwania wiedzy i technologii, ukazując znaczącą rolę w tym zakresie ...