Now showing items 1-20 of 253

  • Abstract versus Concrete Product Information: Theoretical and Practical Considerations 

   Trzebiński, Wojciech; Marciniak, Beata; Leonhardt, James (Scholar Publishing House, 2021)
   When describing a product to consumers, should marketers use abstract or concrete product descriptions? Prior research suggests that a consumer’s level of product expertise or brand awareness may affect their preference ...
  • Achieving Environmental Policy Objectives through the Implementation of Sustainable Development Goals : The Case for European Union Countries 

   Kluza, Krzysztof; Zioło, Magdalena; Bąk, Iwona; Spoz, Anna (2021)
   One of the key challenges for climate policies is the identification of strategies that will effectively support the implementation of environmental goals. Environmental policies are connected with other development policies ...
  • Advertising premium offers in the pandemic era: the role of emotions in the consumer response 

   Trzebiński, Wojciech; Baran, Radosław; Fira, Martyna; Marciniak, Beata (European Advertising Academy, 2021-06-25)
   Two surveys, conducted among Polish consumers in different stages of the COVID-19 pandemic, investigated how the pandemic-related emotions of sadness (about the restrictions) and disgust (with other people) shape the ...
  • Analiza jako metoda badawcza 

   Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2007)
   W tekście scharakteryzowano analizę jako metodę wykorzystywaną w badaniach naukowych. Autor w kolejnych punktach przedstawił istotę analizy jako metody badawczej, opisał etapy metodyczne badań analitycznych, a także ...
  • Analysis of the debt repayment periods of local governments in Poland in the years 2007-2016 

   Kluza, Krzysztof; Dziemianowicz, Ryta (2019)
   As a consequence of the global financial crisis which began in 2008, the amount of debt of the local government sector in OECD countries has remarkably increased. In Poland, the debt of local governments has started to ...
  • Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie 

   Dziurski, Patryk; Borzym, Katarzyna; Kozłowska, Izabela; Kozłowski, Łukasz; Moszczeńska, Martyna; Szczepkowski, Jakub; Sikorska, Monika; Muszyński, Marek; Romanowska, Maria (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
   Na początku 2015 r. grupa doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. M. Romanowskiej rozpoczęła pracę nad niniejszą publikacją. Główną inspiracją ...
  • Application of marketing instruments in the banking crisis 

   Dec, Paweł; Masiukiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013)
   The use of marketing instruments in a crisis in the financial institution can be a significant help in faster deactivation of a crisis. The article presents research in the area of customer sensitivity (preference) for ...
  • Atrybucja przyczynowa doświadczenia konsumenta a kształtowanie postaw konsumenckich 

   Trzebiński, Wojciech (2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu teoretycznego opisującego rolę atrybucji doświadczeń konsumentów w kształtowaniu ich postaw wobec organizacji. Jako wniosek z analizy istniejących w literaturze ...
  • Audyt wewnętrzny wobec programów etycznych 

   Małecki-Tepicht, Łukasz (2023-02-12)
   Artykuł wskazuje nowe szanse, jakie daje zmiana Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego w obszarze audytu programów etycznych. Zilustrowane zostały wyzwania w obszarze analizy poziomów dojrzałości etycznej organizacji ...
  • Austrian banks in Poland up to 1948 

   Kaliński, Janusz (Wien; Paul Zsolnay Verlag, 2005)
   Austrian banks in Poland: in the Period of the Partitions, in Reborn Poland (1918-1939), during World War II, and communist rule in Poland to 1948.
  • The background of regulating non-bank loan institutions in Poland 

   Pindel, Estera; Martysz, Czesław (2019)
   Non-bank loan institutions in Poland often face a bad reputation or a lack of trust, are compared to “parabanks” and frequently recognised as companies operating at the borders of the law. Despite their membership in the ...
  • Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym 

   Doroszewicz, Stefan; Trzebiński, Wojciech; Zbierzchowska, Anna (Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
   W pracy przedstawiono metody identyfikacji inherentnych właściwości – składowych nietrwałej, wewnętrznej reprezentacji produktu – oraz kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania ...
  • Banki rządowe jako potencjalne źródło pogłębienia nieefektywności w gospodarce 

   Kluza, Krzysztof; Łysiak, Paweł; Wasak, Rafał (Politechnika Łódzka, 2009)
   Niemal każdy kraj posiada bank rządowy, którego zadaniem jest wspieranie realizacji polityk społeczno-gospodarczych państwa. Przy realizacji tych zadań może wystąpić szereg nieefektywności. Wiążą się one z ograniczoną ...
  • Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności 

   Kowalczyk, Stanisław (2014)
   Przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa i jakości żywności na rynku polskim. Wychodząc od Food Risk Matrix analizie poddano takie zagadnienia, jak usytuowanie bezpieczeństwa i jakości żywności w koncepcji macierzy ryzyka ...
  • Bezpieczeństwo żywności a jednostka w teorii ekonomii 

   Kowalczyk, Stanisław (2017)
   W artykule podjęto próbę określenia podstawy teoretycznej zjawiska, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Z reguły bezpieczeństwo żywności odnosi się do dwóch zasadniczych obszarów, tj. obecności substancji obcych w ...
  • Bezpieczny kredyt 2% oraz konto mieszkaniowe jako nowe instrumenty polityki mieszkaniowej w Polsce 

   Szelągowska, Anna (2023-12-30)
   Celem artykułu jest przedstawienie istoty zarówno bezpiecznego kredytu 2%, jak i konta mieszkaniowego oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze, czy te dwa instrumenty wpłynęły na rynek nieruchomości mieszkaniowych ...
  • Brand Loyalty to Popular Music Group Brands. The Role of Brand Attachment and Brand Community Relationships 

   Fira, Martyna (Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
   This study extends the concept of brand attachment to the context of cultural brands, specifically brands of popular music groups. The author collates the idea of music group brand with branding theories and investigates ...
  • Captive as an Insurance Formula for Risk Management: Advantages and Disadvantages 

   Holly, Romuald; Greszta Ernie (2017)
   This article introduces subject of an insurance captive entity, with focus on how it could be used as insurance formula for risk management. Captive might be the most appropriate insurance formula for risk management. ...
  • Cause related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego 

   Dąbrowski, Tomasz J. (2013)
   Przedsiębiorstwa przejawiają rosnącą troskę dotyczącą zarządzania kwestiami społecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w podejmowaniu wielu szeregu inicjatyw pozwalających na łączenie potrzeb organizacji z potrzebami ...
  • Cele reformy opodatkowania dochodów osobistych 

   Szlęzak-Matusewicz, Joanna (2008)
   W opracowaniu przedstawiono przyczyny, cele oraz uwarunkowania reformy opodatkowania dochodów osobistych. Podstawę rozważań stanowi co prawda podatek dochodowy od osób fizycznych, ale omówione są także inne, istniejące ...