Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.editorSobiecki, Roman
dc.contributor.editorPietrewicz, Jerzy W.
dc.date.accessioned2021-04-26T09:03:23Z
dc.date.available2021-04-26T09:03:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDec P., Wykorzystanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w ograniczaniu niepewności w przedsiębiorstwach. W: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw / red. Sobiecki R., Pietrewicz J.W., Warszawa, 2013.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-800-8pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/979
dc.description.abstractNiespotykana złożoność i dynamizm przemian gospodarczych, z którymi stykają się obecnie przedsiębiorstwa niemal na całym świecie, sprawia, że coraz trudniej jest nie tylko planować dalszy rozwój firmy, ale wręcz kontynuować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą Ta nieuchronność powoduje wzrost na znaczeniu narzędzi, które mogłyby wspomagać przedsiębiorców w ograniczaniu ryzyka i przygotowywaniu firm na różne możliwe scenariusze przyszłych zdarzeń. Nie chodzi tu bynajmniej o jakiekolwiek przepowiadanie czy wróżenie, ale o rzetelną analizę i ocenę sytuacji danego przedsiębiorstwa w kilku- czy nawet kilkunastoletniej perspektywie. Takimi narzędziami są właśnie strategiczne systemy wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, które pozwalają nie tylko ograniczać niepewność w funkcjonowaniu firm, ale również pomagają podejmować odpowiednie decyzje w sytuacjach kryzysowych. W tekście dokonano porównania niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstw, a także identyfikacji i analizy czynników oraz sygnałów występujących w otoczeniu firm. Opisano również metody scenariuszowe i zaprezentowano strategiczne systemy wczesnego ostrzegania.pl
dc.description.abstractThe unprecedented complexity and dynamism of economic changes with which companies are now in contact almost all over the world, makes more and more it is more difficult not only to plan the further development of the company, but even to continue business activity conducted so far This inevitability causes an increase in the importance of tools that could support entrepreneurs in reducing risk and preparing companies for various possible scenarios future events. It is by no means a matter of preaching or fortune telling, but for a thorough analysis and assessment of the company's situation in a several or even several years' perspective. Strategic early warning systems are such tools enterprises that allow not only to reduce uncertainty in operation companies, but also help make the right decisions in situations emergencies. The text compares the uncertainty and risk in the activities of enterprises, as well as the identification and analysis of factors and signals surrounded by companies. Scenario methods are also described and strategic methods presented early warning systems.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectstrategiczne systemy wczesnego ostrzeganiapl
dc.subjectniepewnośćpl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectstrategic early warning systemsen
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectenterprisesen
dc.subjectryzykopl
dc.subjectrisken
dc.subjectmetody scenariuszowepl
dc.subjectscenario methodsen
dc.titleWykorzystanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w ograniczaniu niepewności w przedsiębiorstwachpl
dc.title.alternativeThe use of strategic early warning systems in reducing uncertainty in enterprisesen
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical247-265pl
dc.title.containerOgraniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstwpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.