Recent Submissions

 • Cykle życia w polskim internecie 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2011)
  Głównym celem tekstu jest przedstawienie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Internecie w Polsce. Autor szczególną uwagę skupia na rozwoju działalności gospodarczej w polskim Internecie, jej aspektach prawnych oraz ...
 • Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa przemysłowego 

  Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
  Celem rozdziału było przedstawienie aktualnych wymogów rachunkowo¬ści i sprawozdawczości finansowej, która jest niezbędnym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wiele polskich przedsiębiorstw ...
 • Wykorzystanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w ograniczaniu niepewności w przedsiębiorstwach 

  Dec, Paweł (2013)
  Niespotykana złożoność i dynamizm przemian gospodarczych, z którymi stykają się obecnie przedsiębiorstwa niemal na całym świecie, sprawia, że coraz trudniej jest nie tylko planować dalszy rozwój firmy, ale wręcz ...
 • PIA Piasecki - specyfika upadłości w budownictwie 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
  Przedmiotem przedstawionych badań jest przedstawienie specyfiki upadłości przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Przeprowadzono pogłębioną analizę finansową firmy, uwzględniając najważniejsze wskaźniki finansowe oraz modele ...
 • Bankructwa linii lotniczych 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
  Przedmiotem przedstawionych badań jest rynek lotniczy w Polsce i na świecie. Szczegółowo zbadano kilka przypadków upadłości linii lotniczych z rożnych krajów. Ma to na celu zidentyfikowanie głównych przyczyn problemów ...
 • Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2016)
  Wydawałoby się, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają szeroki dostęp do różnych źródeł kapitału – poczynając od kredytów bankowych, emisji akcji i obligacji, a kończąc na nowoczesnych formach finansowania, ...
 • Wyzwania sprawozdawczości finansowej w warunkach umiędzynarodowienia się rynków 

  Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
  Współcześnie na świecie coraz częściej mamy do czynienia ze skracaniem dystansu, w sferze zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. Ekspansja międzynarodowa firm wymaga ujednolicenia zasad ustalania i obiektywnego ...
 • Innowacyjne usługi finansowe 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2018)
  Rewolucja cyfrowa, która od kilkunastu lat zmienia świat, wymaga zredefiniowania i zmiany znacznej części dotychczasowych modeli biznesowych. Dostępne obecnie technologie i usługi informatyczne umożliwiają firmom ...
 • Analiza ilościowa finansjeryzacji 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2017)
  Głównym celem tekstu było przedstawienie wyników badań dotyczących analizy ilościowej niektórych aspektów finansjeryzacji w wybranych państwach na świecie, głównie w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wykorzystano do ...
 • Ekonomiczny wymiar polityki ekologicznej w ramach działalności gospodarczej 

  Wysocki, Jacek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2017)
  The subject of the hereby article relies in discussion of influence of economic instruments of ecological policy onto functioning of companies. Economic instruments constitute an important element of ecological state policy ...
 • Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
  W dzisiejszych czasach proces pozyskiwania zasobów i umiejętności oraz tworzenia odpowiedniej ich konfi guracji nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie w toku formułowania strategii rozwojowej, która stanowi o ...
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  W dobie gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle cennym i nierozerwalnie związanym z wiedzą źródłem konkurencyjności staje się informacja, współtworzone przez nią systemy informacji oraz powiązane z nią technologie ...
 • Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Dbanie o ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa w wyniku realizacji działań proekologicznych, obejmujących np. wdrażanie gotowych rozwiązań ekologicznych czy oferowanie ekologicznych produktów, staje się od dłuższego czasu ...
 • Strategia w rozwoju firm rodzinnych 

  Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Z przeprowadzonych na świecie i w Polsce badań wynika, że większość firm rodzinnych nie posiada formalnie opracowanych planów strategicznych, ale dość dobrze daje sobie radę na współczesnych rynkach. Niestety, w świetle ...
 • Wykorzystanie analizy SWOT przy wyborze strategii na przykładzie firmy Vistula SA 

  Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
  Dobra strategia rozwoju stanowi podstawę sukcesu firmy, wymaga jednak wysiłku i determinacji ze strony kadry kierowniczej, które są potrzebne do jej wypracowania, wdrożenia w życie i ciągłego udoskonalania, aby nigdy nie ...
 • Wykorzystanie metody pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera do analizy sektora na przykładzie przemysłu odzieżowego 

  Wysocki, Jacek; Jurek-Stępień, Stefania (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
  Model pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera to jeden z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych sposobów analizy struktury sektora (jego segmentów) pod względem konkurencji w sektorze i mechanizmu oddziaływania ...
 • Przemiany instytucjonalne w Polsce – proces zakończony czy nieustające wyzwanie? 

  Bentkowska, Katarzyna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, 2019)
  Celem artykułu jest określenie jakości zmian rozwiązań instytucjonalnych w Polsce w oparciu o międzynarodowe badania i wskaźniki. Wyniki analizy pokazują, że w wielu obszarach odnotowana została istotna poprawa. Najwyraźniej ...
 • Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa 

  Mączyńska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
  Jednym z najtrudniejszych obecnie problemów w gospodarce globalnej jest szybkie narastanie długów. Zadłużają się państwa, przedsiębiorstwa i inne instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne. Narastanie światowego zadłużenia ...
 • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
 • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...

View more