Recent Submissions

 • Wyzwania w obszarze finansowania ekoinwestycji w polskich miastach a perspektywa ESG 

  Dec, Paweł; Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2023)
  Współcześnie coraz częściej mówi się o potrzebie transformacji istniejących miast w tzw. miasta ekologiczne, ukierunkowane na współistnienie z otaczającą przyrodą, których dalszemu rozwojowi przyświecałaby koncepcja ...
 • Ocena kondycji i metody predykcji bankructwa banku 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016)
  Banki od wielu lat określane są jako instytucje zaufania publicznego, co powinno przekładać się na pewność i spokój ich klientów odnośnie kondycji ekonomiczno-finansowej takich podmiotów. Tymczasem wyniki Diagnozy ...
 • Ograniczanie niepewności w działalności przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014)
  Nie można się dziwić, że wielu przedsiębiorców, nie ma tu znaczenia czy reprezentujących małe, czy duże firmy, nie radzi sobie wobec tak turbulentnego i zmieniającego się obecnie otoczenia gospodarczego. Pomijane są ...
 • Wzornikowa skala oceny zagrożenia utraty płynności w przedsiębiorstwach 

  Cenkier, Agnieszka; Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2022)
  Liczba wskaźników stosowanych do badania kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych jest ogromna i przekracza już możliwości racjonalnego wykorzystania ich wszystkich w rzetelnych ocenach. Stąd zarówno naukowcy, ...
 • Wersja konspektu pracy doktorskiej będąca podstawą otwarcia przewodu doktorskiego. „Kompleksowy system wczesnego ostrzegania jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem" 

  Paweł, Dec (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007)
  Tekst zwiera konspekt rozprawy doktroskiej nt. Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, który był podstawą otwarcia przewodu doktorskiego. Autor krok po kroku opracował konspekt pracy doktorskiej, który ...
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – współpraca państwa i biznesu a wpływ COVID-19 

  Cenkier, Agnieszka; Dec, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021)
  Współpraca państwa z sektorem prywatnym przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, zarówno tych dużych infrastrukturalnych, jak i tych mniejszych badawczo- -rozwojowych, od wielu lat ma swoje grono zwolenników wskazujących ...
 • Cykle życia w polskim internecie 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2011)
  Głównym celem tekstu jest przedstawienie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Internecie w Polsce. Autor szczególną uwagę skupia na rozwoju działalności gospodarczej w polskim Internecie, jej aspektach prawnych oraz ...
 • Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa przemysłowego 

  Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
  Celem rozdziału było przedstawienie aktualnych wymogów rachunkowo¬ści i sprawozdawczości finansowej, która jest niezbędnym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wiele polskich przedsiębiorstw ...
 • Wykorzystanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w ograniczaniu niepewności w przedsiębiorstwach 

  Dec, Paweł (2013)
  Niespotykana złożoność i dynamizm przemian gospodarczych, z którymi stykają się obecnie przedsiębiorstwa niemal na całym świecie, sprawia, że coraz trudniej jest nie tylko planować dalszy rozwój firmy, ale wręcz ...
 • PIA Piasecki - specyfika upadłości w budownictwie 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
  Przedmiotem przedstawionych badań jest przedstawienie specyfiki upadłości przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Przeprowadzono pogłębioną analizę finansową firmy, uwzględniając najważniejsze wskaźniki finansowe oraz modele ...
 • Bankructwa linii lotniczych 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2015)
  Przedmiotem przedstawionych badań jest rynek lotniczy w Polsce i na świecie. Szczegółowo zbadano kilka przypadków upadłości linii lotniczych z rożnych krajów. Ma to na celu zidentyfikowanie głównych przyczyn problemów ...
 • Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2016)
  Wydawałoby się, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają szeroki dostęp do różnych źródeł kapitału – poczynając od kredytów bankowych, emisji akcji i obligacji, a kończąc na nowoczesnych formach finansowania, ...
 • Wyzwania sprawozdawczości finansowej w warunkach umiędzynarodowienia się rynków 

  Dec, Paweł; Szczerbak, Monika (Oficyna Wydawnicza SGH, 2014)
  Współcześnie na świecie coraz częściej mamy do czynienia ze skracaniem dystansu, w sferze zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. Ekspansja międzynarodowa firm wymaga ujednolicenia zasad ustalania i obiektywnego ...
 • Innowacyjne usługi finansowe 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2018)
  Rewolucja cyfrowa, która od kilkunastu lat zmienia świat, wymaga zredefiniowania i zmiany znacznej części dotychczasowych modeli biznesowych. Dostępne obecnie technologie i usługi informatyczne umożliwiają firmom ...
 • Analiza ilościowa finansjeryzacji 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH, 2017)
  Głównym celem tekstu było przedstawienie wyników badań dotyczących analizy ilościowej niektórych aspektów finansjeryzacji w wybranych państwach na świecie, głównie w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wykorzystano do ...
 • Ekonomiczny wymiar polityki ekologicznej w ramach działalności gospodarczej 

  Wysocki, Jacek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2017)
  The subject of the hereby article relies in discussion of influence of economic instruments of ecological policy onto functioning of companies. Economic instruments constitute an important element of ecological state policy ...
 • Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
  W dzisiejszych czasach proces pozyskiwania zasobów i umiejętności oraz tworzenia odpowiedniej ich konfi guracji nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie w toku formułowania strategii rozwojowej, która stanowi o ...
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  W dobie gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle cennym i nierozerwalnie związanym z wiedzą źródłem konkurencyjności staje się informacja, współtworzone przez nią systemy informacji oraz powiązane z nią technologie ...
 • Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Dbanie o ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa w wyniku realizacji działań proekologicznych, obejmujących np. wdrażanie gotowych rozwiązań ekologicznych czy oferowanie ekologicznych produktów, staje się od dłuższego czasu ...
 • Strategia w rozwoju firm rodzinnych 

  Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Z przeprowadzonych na świecie i w Polsce badań wynika, że większość firm rodzinnych nie posiada formalnie opracowanych planów strategicznych, ale dość dobrze daje sobie radę na współczesnych rynkach. Niestety, w świetle ...

View more