Recent Submissions

 • Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008)
  W dzisiejszych czasach proces pozyskiwania zasobów i umiejętności oraz tworzenia odpowiedniej ich konfi guracji nabiera kluczowego znaczenia, szczególnie w toku formułowania strategii rozwojowej, która stanowi o ...
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  W dobie gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle cennym i nierozerwalnie związanym z wiedzą źródłem konkurencyjności staje się informacja, współtworzone przez nią systemy informacji oraz powiązane z nią technologie ...
 • Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - wyniki badań ankietowych 

  Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Dbanie o ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa w wyniku realizacji działań proekologicznych, obejmujących np. wdrażanie gotowych rozwiązań ekologicznych czy oferowanie ekologicznych produktów, staje się od dłuższego czasu ...
 • Strategia w rozwoju firm rodzinnych 

  Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Z przeprowadzonych na świecie i w Polsce badań wynika, że większość firm rodzinnych nie posiada formalnie opracowanych planów strategicznych, ale dość dobrze daje sobie radę na współczesnych rynkach. Niestety, w świetle ...
 • Wykorzystanie analizy SWOT przy wyborze strategii na przykładzie firmy Vistula SA 

  Wysocki, Jacek (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
  Dobra strategia rozwoju stanowi podstawę sukcesu firmy, wymaga jednak wysiłku i determinacji ze strony kadry kierowniczej, które są potrzebne do jej wypracowania, wdrożenia w życie i ciągłego udoskonalania, aby nigdy nie ...
 • Wykorzystanie metody pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera do analizy sektora na przykładzie przemysłu odzieżowego 

  Wysocki, Jacek; Jurek-Stępień, Stefania (Szkoła Główna Handlowaw Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007)
  Model pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera to jeden z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych sposobów analizy struktury sektora (jego segmentów) pod względem konkurencji w sektorze i mechanizmu oddziaływania ...
 • Przemiany instytucjonalne w Polsce – proces zakończony czy nieustające wyzwanie? 

  Bentkowska, Katarzyna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, 2019)
  Celem artykułu jest określenie jakości zmian rozwiązań instytucjonalnych w Polsce w oparciu o międzynarodowe badania i wskaźniki. Wyniki analizy pokazują, że w wielu obszarach odnotowana została istotna poprawa. Najwyraźniej ...
 • Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa 

  Mączyńska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
  Jednym z najtrudniejszych obecnie problemów w gospodarce globalnej jest szybkie narastanie długów. Zadłużają się państwa, przedsiębiorstwa i inne instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne. Narastanie światowego zadłużenia ...
 • Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw 

  Dec, Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Katalog źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wydawałoby się, jest tak szeroki, że, po pierwsze, firmy nie powinny mieć problemów ze znalezieniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje, ...
 • Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa 

  Dec, Paweł (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009)
  Obecne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są spektakularnie odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że ryzyko upadłości i inne zagrożenia na stałe wpisują się w ...
 • Wzrost turbulencji na rynku globalnym a bezpieczeństwo i jakość żywności 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015)
  Współcześnie problem bezpieczeństwa żywności ma priorytetowe miejsce zarówno w strategiach i planach poszczególnych krajów, jak i organizacji regionalnych czy instytucji globalnych (Codex Alimentarius). Skuteczna ...
 • Strategie firm sektora spożywczego w zakresie jakości żywności w okresie niestabilności otoczenia 

  Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012)
  W czasach kryzysu i niestabilności otoczenia rynkowego, firmy spożywcze radzą sobie stosunkowo lepiej, niż inne sektory. Jest to konsekwencja typowych dla tej branży cech, jak produkcja artykułów zaspokajających podstawowe ...
 • Zmiany regulacji w zakresie prawa żywnościowego a konkurencyjność firm spożywczych w Unii Europejskiej 

  Oleszczuk, Daria; Kowalczyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
  W pracy poddano analizie dwie główne instytucje wymienione w klasyfikacji Northa, tj. ograniczenia formalne oraz sankcje, czyli przynależne tym ograniczeniom właściwości wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa żywności na ...
 • Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu 

  Kowalczyk, Stanisław; Oleszczuk Daria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Istniejące regulacje prawne, a także porozumienia międzypaństwowe, postanowienia światowych forów instytucjonalnych jak: FAO, WTO, WHO, zapewniają z jednej strony realizację celów handlowych, zdrowotnych, humanitarnych, itd., ...
 • Innowacje społeczne i polityczne – identyfikacja problemów 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Innowacja jest jedną z tych kategorii, które od dawna należą do kanonu pojęć stosowanych nie tylko w obrębie nauk technicznych czy ekonomicznych, lecz także innych dyscyplin naukowych. Jednakże gdy mówimy o innowacjach, ...
 • Innowacje społeczne i polityczne wobec potrzeb rozwoju inkluzywnego 

  Kowalczyk, Stanisław; Roman Sobiecki (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018)
  Celem tego artykułu jest określenie znaczenia innowacji społecznych i politycznych we współczesnych realiach cywilizacyjnych, które w coraz większym stopniu określa szybko rosnąca dynamika nierówności dochodowych i ...
 • Powojenne losy kampusu 

  Jarosz-Nojszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2015)
  Tekst stanowi część publikacji, poświęconej historii kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiono w nim rozwój kampusu po II wojnie światowej - powojenną odbudowę, budowę Gmachu Głównego (w latach 50-tych), ...
 • Granice niezmienności stóp procentowych 

  Masiukiewicz, Piotr (Związek Banków Polskich : Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2017)
  Stabilność warunków oszczędzania i kredytowania dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw stanowi ważny czynnik zarówno tworzenia długoterminowych oszczędności jak i inwestycji. Stan długoterminowego oszczędzania w ...
 • Diagnosis of competences in project teams 

  Wyrwicka, Magdalena; Czainska, Katarzyna; Odrakiewicz, Piotr (IEA Press, International Ergonomics Association, Madison USA, 2007)
  The goal of this paper is to present the process of Evolute (Cycloid) Polish version implementation and results of first students’ evaluation in Poznan University College of Business and Foreign Languages. Authors based ...
 • Zarządzanie kompetencjami jako podstawowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem 

  Trzcieliński, Stefan; Vanharanta, Hannu; Czainska, Katarzyna; Królas, Paweł (Wydawnictwo WSGE, 2008)
  Autorzy artykułu przedstawili rezultaty dwóch projektów badawczych dotyczących kultury bezpieczeństwa: pierwszy zatytułowany „Projekt Rozwoju Kompetencji Służb Ratowniczych” (rozpoczęty w czerwcu 2006r.); drugi: „Concern ...

View more