Now showing items 1-20 of 23

  • Methods of increasing bank capital effectiveness – part 1 

   Cicirko, Tomasz (2009-10)
   One of the goals of every rationally working enterprise, including a bank, is making the most effective use of the capital at its disposal. Bearing in mind that capital becomes a limited resource for banks and at the ...
  • Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Marta (2011)
   Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia ...
  • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 2 

   Cicirko, Tomasz (2012-06)
   The present study continues the author’s deliberations on commercial bank capital management. These deliberations are included in the series of three closely related articles. This article is second part of serie. The ...
  • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 3 

   Cicirko, Tomasz (2012-09)
   A series of publications have proposed numerous solutions in order to reduce the undesired impact of capital effectiveness measures on the capital adequacy. They also present individual effectiveness measuring tools which ...
  • Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit? 

   Martysz, Czesław (2013)
   Rozważania Czesława Martysza dotyczą gospodarczego cudu Trzeciej Rzeszy. Autor w swoim artykule opisuje następujące zagadnienia: założenia polityki gospo- darczej, walkę z bezrobociem, produkcję rolną, produkcję zbrojeniową, ...
  • Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu 

   Martysz, Czesław (2013)
   Celem artykułu Cz. Martysza jest omówienie zarówno prawnych, jak i ekono- micznych aspektów insider tradingu oraz próba zakwestionowania zasadności jego penalizacji. Z uwagi na podejmowane zagadnienia Autor w swoich ...
  • Zarys problematyki finansów islamskich 

   Martysz, Czesław (2013)
   The article is aimed at the presentation of rudiments of Islamic finance operations and outlining the current problems connected with their development. The author focuses of the major difference between the Islamic ...
  • The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   Niniejszy artykuł jest próbą określenia możliwości szans realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem modelu współpracy franczyzowej na rynku farmaceutycznym. Celem artkułu jest analiza i ocena rozwoju powiązań franczyzowych ...
  • The Role of Innovations in Franchising Cooperation in Retail Trade : Lessons form Poland 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   Exemplification of innovation creation and implementation in franchise systems is the purpose of the paper. The research approach is based on the study of variety desk research materials and literature. Key findings of the ...
  • Relational Resources Management as Source of Company's Innovativeness and Competitive Advantage 

   Ziółkowska, Marta (2014)
   There exist various resources which an enterprise can use in order to become more innovative and achieve competitive advantage on the market. Relational resources are definitely one of them, for instance enabling a company ...
  • Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu 

   Mróz, Bogdan (2015)
   Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych ...
  • Wykorzystywanie innowacji w organizacjach sieciowych na przykładzie franczyzy 

   Ziółkowska, Marta (2015)
   W artykule poruszono problematykę innowacyjności w organizacjach sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem powiązań franczyzowych. Przeanalizowano zna- czenie, uwarunkowania oraz stopień innowacyjności przedsiębiorstw ...
  • Triumf ekonomii opartej na faktach 

   Mączyńska, Elżbieta (2015-12)
   Jak co roku, począwszy od roku 1968, 12 października 2015 r. ogłoszony został werdykt w sprawie przyznania Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Nobel z ekonomii corocznie przyznawany ...
  • Partycypacyjny system społeczno-gospodarczy 

   Mączyńska, Elżbieta (2015-12)
   Cechujące Polskę asymetrie, nierównowagi i antynomiczny dryf osłabiają potencjał rozwojowy. Przyczyny tego są złożone, nie tylko ekonomiczne i polityczne, ale też cywilizacyjno-kulturowe. Za proinkluzywnym wzorcem rozwoju ...
  • Eksperci nie chcą sporu partyjnego 

   Mączyńska, Elżbieta (2016)
   Polska przeszła przez kilka epok nie tylko politycznych, ale i ekonomicznych – od skrajnego, wojennego właściwie komunizmu po liberalny kapitalizm. Jak to się dzieje, że instytucja społeczna wciąż trwa? Przyczyna zapewne ...
  • Online piracy: an emergent segment of the shadow economy. Empirical insight from Poland 

   Mróz, Bogdan (2016)
   Purpose The purpose of this paper is to investigate the underlying causes, scale and scope as well as the effects of piracy as a form of the shadow economy throughout Poland, drawing on the findings of secondary studies ...
  • Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie 

   Mączyńska, Elżbieta; Pysz, Piotr (2016)
   Prezentujemy wybrane refleksje na temat książki dotyczącej Społecznej Gospodarki Rynkowej przede wszystkim dlatego, że tematyka ta – mimo konstytucyjnego jej wymiaru w Polsce, ale także w Unii Europejskiej – wciąż jest ...
  • Rozwój nowoczesnych form handlu detalicznego żywnością : studium franczyzy 

   Ziółkowska, Marta (2017)
   Celem opracowania jest ocena zmian w strukturze i analiza znaczenia porozumień franczyzowych w handlu detalicznym żywnością w Polsce oraz identyfikacja perspektyw rozwoju tego rynku. Artykuł przygotowano na podstawie ...
  • Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji 

   Trzebiński, Wojciech (2018)
   Artykuł stanowi doniesienie z trwającego projektu badawczego na temat mechanizmów decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktu. W ramach tego projektu badane są sposoby agregacji przez konsumentów oceny produktu ...
  • Social enterprise scaling up strategy– franchise development 

   Ziółkowska, Marta (2018)
   This paper is an exploratory study on the essence of social franchise as a business model and form of entrepreneurship and study how to use the proven business model to satisfy social needs. The paper is descriptive in ...