Show simple item record

dc.contributor.authorCenkier, Agnieszka
dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.editorŻabiński, Arkadiusz
dc.date.accessioned2023-02-08T08:32:14Z
dc.date.available2023-02-08T08:32:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationCenkier A., Dec P., Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – współpraca państwa i biznesu a wpływ COVID-19. W: Kierunki polityki gospodarczej w warunkach niestabilności rynków/ red. Żabiński A., Wrocław 2021.pl
dc.identifier.isbn978-83-7695-922-1pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1065
dc.description.abstractWspółpraca państwa z sektorem prywatnym przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, zarówno tych dużych infrastrukturalnych, jak i tych mniejszych badawczo- -rozwojowych, od wielu lat ma swoje grono zwolenników wskazujących na obopólne korzyści dla obydwu stron umowy. Takie projekty nie tylko dowodzą możliwości kooperacji i wzajemnego uzupełniania się kompetencjami lub środkami partnerów, ale również mogą przyczyniać się do szybszej realizacji zakładanych celów – czy to na szczeblu centralnym, lokalnym, czy samorządowym. Autorzy postawili sobie za cel przeprowadzenie oceny, jak partnerstwo publiczno-prawne (PPP) odnalazło się w sytuacji panującej pandemii koronawirusa. Taki czarny łabędź, jak określa się chorobę COVID-19, może być kolejnym impulsem do rozwoju tego obszaru w gospodarkach. Przeprowadzone badania ukazały potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego w polskiej gospodarce. Jego rola i znaczenie, pomimo instytucjonalnych, regulacyjnych czy wreszcie pandemicznych zawirowań, nie osłabnie przede wszystkim z powodu nadwyżek kapitałowych prywatnych inwestorów i funduszy. W przeprowadzaniu tego typu projektów kluczowe jest równe traktowanie dwóch głównych stron kontraktu i wzajemne zaufanie. Z niemałym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że po raz kolejny dotkliwy niedobór środków budżetowych stanie się impulsem do wzrostu zainteresowania rządów wielu państw partnerstwem publiczno-prywatnym i, w następstwie, zwiększonej liczby inwestycji publicznych realizowanych przy współudziale sektora prywatnego, być może na bezprecedensową skalę. Tym bardziej że skala wydatków państwa wymuszonych pandemią wskazuje, że powrót finansów publicznych do stanu sprzed nastania pandemii nie będzie ani szybki, ani łatwy. Niewykluczone, że dobre doświadczenie ze wspólnej realizacji zadań przez sektor publiczny i sektor prywatny zdobyte w czasie pandemii przyczyni się do poprawy jakości takiego partnerstwa w dłuższej perspektywie.pl
dc.description.abstractCooperation of the state with the private sector in the implementation of joint ventures, both large infrastructural and smaller research and -development, for many years has had its supporters pointing to mutual benefits for both parties to the contract. Projects like this don't just show what's possible cooperation and complementing each other with the competences or resources of partners, but they can also contribute to faster achievement of the assumed goals - whether this at the central, local or local government level. The authors set themselves for objective to assess how public-private partnership (PPP) has found its way in the context of the coronavirus pandemic. Such a black swan, as he defines COVID-19 disease, may be another impulse for the development of this area in economies. The conducted research showed the potential of public-private partnership in the Polish economy. Its role and importance, despite institutional, regulatory ones or finally pandemic turmoil, will not weaken primarily because of capital surpluses of private investors and funds. In carrying out In this type of projects, it is crucial to treat the two main parties equally contract and mutual trust. It is highly probable that once again the severe shortage of budget funds will become an impulse to the growing interest of governments of many countries in public-private partnerships and, consequently, an increased number of public investments being made with the participation of the private sector, perhaps on an unprecedented scale. Tim more so that the scale of state spending forced by the pandemic indicates that the return public finances to the pre-pandemic state will neither be quick nor easy. It is possible that the good experience of joint implementation of tasks by the public sector and the private sector gained during the pandemic will contribute to to improve the quality of such a partnership in the long term.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectpartnerstwo publiczno-prywatnepl
dc.subjectCovid-19pl
dc.subjectpaństwopl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectkapitał prywatnypl
dc.subjectinwestycjepl
dc.subjectpublic-private partnershipen
dc.subjectCovid-19en
dc.subjectstateen
dc.subjectrisken
dc.subjectprivate capitalpl
dc.subjectinvestmentsen
dc.titlePartnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – współpraca państwa i biznesu a wpływ COVID-19pl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.editionIpl
dc.description.physical70-80pl
dc.identifier.eisbn978-83-7695-959-7pl
dc.title.containerKierunki polityki gospodarczej w warunkach niestabilności rynkówpl
dc.identifier.urlpublisherhttps://ksiegarnia.ue.wroc.pl/pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.